[Publikacja] Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce – badanie przekrojowe

źródło: pixarbay

Autorka streszczenia: Katarzyna Dubas-Jakóbczyk

Celem ogólnym badania była ocena sytuacji finansowej szpitali publicznych w Polsce w roku 2018. Cele szczegółowe objęły: porównanie wybranych wskaźników finansowych pomiędzy szpitalami w zależności od organu tworzącego (szpitale powiatowe; wojewódzkie; ministerialne; uczelniane) oraz formy organizacyjno-prawnej (samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej – SPZOZy; instytuty badawcze; spółki z całościowym i/lub większościowym udziałem podmiotu publicznego). Badaniem objęto łącznie 805 szpitali, a źródło danych stanowił formularz statystyczny MZ-03.

Wyniki wskazują, że w 2018 roku większość szpitali publicznych w Polsce – 52% (416 z 805 podmiotów) – wygenerowało stratę finansową, a ponad 40% szpitali (324 z 805) posiadało zobowiązania wymagalne (zobowiązania przeterminowane – dla których termin płatności już minął). Analizy szczegółowe wykazały występowanie istotnych statystycznie różnic w sytuacji finansowej pomiędzy szpitalami należącymi do różnych grup właścicielskich oraz funkcjonujących w różnych formach organizacyjno-prawnych (Wykres 1 i 2). Dodatkowo, niekorzystane wartości wskaźników oceniających sytuację finansową były pozytywnie skorelowane z wielkością szpitali (mierzoną m.in. wartością majątku ogółem).

 

Wykres 1. Udział szpitali z zyskiem brutto i zobowiązaniami wymagalnymi w 2018 r. wg organu tworzącego (n=679); wartość p z testu χ2; p <0.001 dla obydwu zmiennych | opracowanie własne

Wykres 2. Udział szpitali z zyskiem brutto i zobowiązaniami wymagalnymi w 2018 r. wg formy organizacyjno-prawnej (n=805); wartość p z testu χ2 ; p <0.001 dla obydwu zmiennych | opracowanie własne

Ogólna, trudna sytuacji finansowa szpitali publicznych w Polsce pociąga za sobą istotne implikacje zarówno dla badaczy, jak i decydentów politycznych. W przypadku badaczy niezwykle ważne jest zaplanowanie i przeprowadzenie kompleksowych badań na temat potencjalnego wpływu sytuacji finansowej szpitali na jakoś dostarczanej opieki medycznej.

Kontakt do autorki streszczenia: Katarzyna Dubas-Jakóbczyk


Pełny tekst publikacji:

Dubas-Jakóbczyk K, Kocot E, Kozieł A. Financial Performance of Public Hospitals: A Cross-Sectional Study among Polish Providers. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 2188.


Blog Zdrowia Publicznego, red. M. Zabdyr-Jamróz, Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM, Kraków: 9 kwietnia 2020


 


Powrót