Zasady rekrutacji na szkolenia zdalne


 

O przyjęcie na szkolenia mogą ubiegać się osoby posiadające kwalifikacje co najmniej studiów pierwszego stopnia.

 

Formy zatrudnienia uprawniające do udziału w rekrutacji:

a) pracownicy pionów administracyjnych podmiotów leczniczych, np. rejestratorki/ rejestratorzy, księgowe;

b) kadra zarządzająca podmiotami leczniczymi, np. dyrektorzy, managerowie ochrony zdrowia;

c) kadra medyczna posiadająca w zakresie swoich obowiązków funkcje administracyjne,  np. ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe;

d) pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia;

e) pracownicy organów założycielskich podmiotów leczniczych tj. jednostek samorządu terytorialnego, urzędów wojewódzkich.

 

 

Limit miejsc: 30 (trzy szkolenia po 10 osób)

Szkolenia zdalne planowane są w terminach:  16 i 17 stycznia 2021, 23 i 24 stycznia 2021 oraz 6 i 7 lutego 2021 (każde szkolenie trwa dwa dni; po 8 godzin każdego dnia).

Osoba spełniająca kryteria udziału w szkoleniu zdalnym ma możliwość wyboru jednego z powyższych terminów, przy czym limit wolnych miejsc wynosi 10 na jedno szkolenie.

Szkolenie zdalne zakończone zostanie testem weryfikującym wiedzę, do którego Uczestnik ma obowiązek przystąpić.

Szkolenia są bezpłatne dla Uczestnika. Szkolenie finansowane jest ze środków z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Uczestnik, który ukończy szkolenie, otrzyma odpowiedni certyfikat.

 

Sposób składania aplikacji

 

Brak postępowania kwalifikacyjnego – decyduje kolejność zgłoszeń.

Aplikacje zawierające (w formie skanu):

a) Deklarację uczestnictwa w projekcie POWER HB HTA,

b) Formularz osobowy wraz z oświadczeniem o znajomości Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,

c) Oświadczenie o posiadanej formie zatrudnienia w ramach jednej z form opisanych powyżej potwierdzone pisemnie przez pracodawcę z zaznaczeniem, że nie zachodzą zależności prawne  i kapitałowe pomiędzy nim a Uniwersytetem Jagiellońskim,

d) Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych,

e) Oświadczenie uczestnika projektu,

 

proszę przesyłać mailowo na adresstudia_hb_hta@cm-uj.krakow.pl

 

Przejście do zakładki Dokumenty – Aplikacja na szkolenia zdalne 

W przypadku dodatkowych pytań – prosimy o skorzystanie z poniższych danych kontaktowych

 

Biuro Projektu:

Instytut Zdrowia Publicznego

Wydział Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

ul. Grzegórzecka 20, p. 146

31-531 Kraków

adres e-mail: studia_hb_hta@cm-uj.krakow.pl

 

Kierownik Projektu:

Dr hab. Paweł Kawalec, prof. UJ

Instytut Zdrowia Publicznego

ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków

e-mail: pawel.kawalec@uj.edu.pl