8.06.2021 Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego

Rejestracja zamknięta

Pieniądze to zdrowie a zdrowie to pieniądz – co na to nauka?

Systemy ochrony zdrowia zawsze konfrontowane są z ograniczonymi zasobami realnymi i finansowanymi, jakie społeczeństwa są w stanie przeznaczyć na świadczenie usług zdrowotnych i aktywności z zakresu zdrowia publicznego. Efektywne i racjonalne wykorzystanie tych zasobów jest warunkiem nie tylko optymalizacji poziomu zdrowia jednostek i społeczeństwa, ale także wzrostu dobrobytu/dobrostanu i organizacji sprawiedliwego społeczeństwa. Zadaniem ekonomii jest zbadanie i dostarczenie dowodów oraz sformułowanie rekomendacji, w jaki sposób należy wykorzystać ograniczone zasoby, by osiągnąć jak najkorzystniejszy dla społeczeństwa efekt zdrowotny i ekonomiczny. W ramach webinarium planujemy przedstawić kilka wybranych tematów badawczych realizowanych przez pracowników Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego odnoszących się do: 

  1. sposobów i technik pomiaru efektów zdrowotnych i ekonomicznych,  
  2. efektywności kosztowej jako podstawowego kryterium alokacji ograniczonych zasobów finansowych w systemie, 
  3. społecznych kosztów obciążenia chorobami, 
  4. obciążenia gospodarstw domowych wydatkami na opiekę zdrowotną, 
  5. organizacyjnej i finansowej optymalizacji opieki trans senioralnej, 
  6. ekonomicznych determinant funkcjonowania szpitali.