Projekty ZPZiZ z ostatnich 10 lat

Tytuł

Lata realizacji

Finansowanie

MULTI-ACT, Ramy kolektywnego badania wpływu i modele wielowymiarowe na rzecz wspierania prawdziwego zaangażowania podmiotów i interesariuszy w badania i innowacje w dziedzinie zdrowia

2018-2020

Komisja Europejska

Badanie czynników i poziomu satysfakcji zawodowej polskich lekarzy w porównaniu z lekarzami z innych krajów Europy – w kontekście problemu emigracji

2016-2018

Narodowe Centrum Nauki (2015/19/B/HS4/00121)

SH-CAPAC: Wsparcie krajów członkowskich UE w zakresie koordynacji, oceny, planowania i dostępu do opieki zdrowotnej w związku ze szczególnym naciskiem migracyjnym

2016

Komisja Europejska

Europejska platforma nabywców, e-zdrowie, transformacja rynku rozwiązań w zakresie e-zdrowia

 

2015-2017

Komisja Europejska

Restrukturyzacja szpitali publicznych w perspektywie porównawczej. Lekcje z Polski, Czech, Węgier i Słowacji

2015-2016

Fundusz Wyszehradzki

(grant nr 11520004)

MEM-TP: Pakiety szkoleniowe dla profesjonalistów zdrowotnych: poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych dla migrantów i mniejszości etnicznych, w tym Romów

2015

Komisja Europejska

Podstawowe Funkcje Zdrowia Publicznego – opracowanie części kwestionariusza EuroWHO w sprawie oceny Podstawowych Operacji Zdrowia Publicznego

2015

Norweski Mechanizm Finansowy

Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu (ocean skutków zdrowotnych, HIA; model oceny potrzeb zdrowotnych  w społecznościach lokalnych)

2014-2017

Programme PL 13

Norweski Mechanizm Finansowy: konsorcjum „Nauka i Zdrowie” (A-AE-KN-12/5/2013)

PRO HEALTH 65+ Promocja Zdrowia I Prewencja Ryzyka – Działania na rzecz Seniorów

2014-2017

2. Progam Ramowy, Komisja Europejska

EcoQUIP, Poprawa wydajności, jakości i trwałości opieki zdrowotnej poprzez innowacyjne zamówienia

2012-2017

Komisja Europejska

Prawo do ochrony zdrowia – konstytucyjny priorytet czy źródło dylematów zarządzania publicznego w ochronie zdrowia? Perspektywa najistotniejszych zmian systemowych

2011-2014

Narodowe Centrum Nauki (ODW-4344/B/H03/2011/40)

Ocena jakości procesu legislacyjnego i innych procedur stanowienia regulacji prawnych w ochronie zdrowia. Specyfika i innowacyjne metody ewaluacji w kontekście reform systemu

2011-2014

Narodowe Centrum Nauki (2011/01/B/HS5/03399)

Koncepcja i zakres wspólnotowej polityki dotyczącej ochrony zdrowia w XXI wieku. Uwarunkowania i szanse współczesnych trendów w sferze legislacji, zarządzania publicznego i działań implementacyjnych

2011-2014

Narodowe Centrum Nauki (2011/01/B/HS5/03129)

Wyzwania w opiece zdrowotnej. Centralne zasoby ludzkie i organizacyjne w Polsce

 

Światowa Organizacja Zdrowia

Decentralizacja zadań jako warunek poprawy zarządzania w systemie ochrony zdrowia. Nowe Zarządzanie Publiczne

 

MNiSW

Polityka zdrowia Publicznego Unii Europejskiej, Konflikty jako siła sprawcza ewolucji

 

MNiSW