Formularz rejestracyjny na webinaria organizowane w ramach obchodów XXX-lecia istnienia Instytutu Zdrowia Publicznego

  Wybierz interesujące Cię webinaria


  Wezmę udziałNie wezmę udziału  Wezmę udziałNie wezmę udziału  Wezmę udziałNie wezmę udziału  Wezmę udziałNie wezmę udziału  Wezmę udziałNie wezmę udziału  Wezmę udziałNie wezmę udziału  Wezmę udziałNie wezmę udziału


  Imię i nazwisko

  Adres e-mail

  Miejsce pracy

  Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo link do wybranych webinariów  Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby uczestnictwa w wybranych przeze mnie webinariach


  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („Rozporządzenie Ogólne”), dalej jako „RODO” Uniwersytet Jagielloński informuje, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków.
  2. W Uniwersytecie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem zapewniony jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30-15:30 oraz przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod numerem telefonu 12 663 12 25/1075,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  realizacji umowy, której przedmiotem jest udział w wybranych webinariach a także poprzedzająca go rejestracja, tj. na podstawie art. 6 ust. 1it. b) RODO,
  4. Podanie przez Panią/Pana danych jest:
  warunkiem zawarcia i realizacji umowy, czyli dokonania rejestracji oraz udziału w wybranych przez Panią/Pana webinariach,
  5. Pani /Pana dane osobowe nie będą udostępniane,
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych,
  7. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres organizacji webinariów oraz do czasu dokonania ostatecznego rozliczenia i zamknięcia webinariów, a także do czasu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z realizacji umowy, o której mowa w pkt. 3 lit. a),
  8. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  9. posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: sekretariat@izp.cm-uj.krakow.pl, pocztą tradycyjną na adres Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM, ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków lub wycofać osobiście stawiając się w Instytucie Zdrowia Publicznego UJ CM, ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków,
  10. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości udziału w wybranych przez Pana/Panią webinariach,
  11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania,
  12. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Ogólnego.