Formularz rejestracyjny na webinaria organizowane w ramach obchodów XXX-lecia istnienia Instytutu Zdrowia Publicznego

  Wybierz interesujące Cię webinaria  Zapisy zakończone  Zapisy zakończone  Zapisy zakończone  Zapisy zakończone  Zapisy zakończone


  Zapisy zakończone


  Zapisy zakończone

  Imię i nazwisko

  Adres e-mail

  Miejsce pracy

  Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo link do wybranych webinariów


  Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby uczestnictwa w wybranych przeze mnie webinariach


  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („Rozporządzenie Ogólne”), dalej jako „RODO” Uniwersytet Jagielloński informuje, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków.
  2. W Uniwersytecie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem zapewniony jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30-15:30 oraz przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod numerem telefonu 12 663 12 25/1075,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  realizacji umowy, której przedmiotem jest udział w wybranych webinariach a także poprzedzająca go rejestracja, tj. na podstawie art. 6 ust. 1it. b) RODO,
  4. Podanie przez Panią/Pana danych jest:
  warunkiem zawarcia i realizacji umowy, czyli dokonania rejestracji oraz udziału w wybranych przez Panią/Pana webinariach,
  5. Pani /Pana dane osobowe nie będą udostępniane,
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych,
  7. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres organizacji webinariów oraz do czasu dokonania ostatecznego rozliczenia i zamknięcia webinariów, a także do czasu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z realizacji umowy, o której mowa w pkt. 3 lit. a),
  8. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  9. posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: sekretariat@izp.cm-uj.krakow.pl, pocztą tradycyjną na adres Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM, ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków lub wycofać osobiście stawiając się w Instytucie Zdrowia Publicznego UJ CM, ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków,
  10. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości udziału w wybranych przez Pana/Panią webinariach,
  11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania,
  12. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Ogólnego.