Rekrutacja – MBA w ochronie zdrowia

Kandydaci dokonują zgłoszeń rekrutacyjnych przez elektroniczny system rekrutacji kandydatów na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego – IRK. O przyjęciu na studia decyduje komisja rekrutacyjna biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydatów w szeroko pojętym sektorze ochrony zdrowia. Po zakończeniu rekrutacji komisja weryfikuje dokumenty kandydata, a lista rankingowa ustalana jest według długości stażu pracy kandydata. Pierwszeństwo w przyjęciu na studia otrzymują osoby z najdłuższym stażem pracy w sektorze zdrowotnym i na stanowisku kierowniczym. W przypadku, kiedy kandydaci wykazują jednakowy staż pracy na stanowisku kierowniczym, o przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów. Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów za ocenę dokumentów.

Komisji rekrutacyjnej przewodniczy Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM. W skład 3-osobowej komisji wchodzi także kierownik studiów MBA w ochronie zdrowia oraz osoba/-y wskazane przez Dyrektora Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM.

Po zakwalifikowaniu się na studia kandydaci zobowiązani będą do dosłania oryginału, odpisu lub potwierdzonej notarialnie kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych. Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych zostanie zwrócony uczestnikowi na pierwszym zjeździe.

Wymagane dokumenty:

  • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych na dowolnym kierunku (jednolitych lub magisterskich)
  • Dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe
  • Apostille lub legalizacja dyplomu uzyskanego poza Polską
  • Poświadczone tłumaczenie na język polski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski
  • Certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie minimum B2 w przypadku obcokrajowców

Do podjęcia studiów podyplomowych dyplomy ukończenia studiów uzyskane w krajach innych niż: UE, OECD, EFTA oraz na Białorusi wymagają poddania ich nostryfikacji.

 

Opłata za 1 semestr studiów wynosi 7 000 zł (21 000 zł za 3 semestry studiów).

Limity przyjęć: 15-25 osób.

 

Termin rekrutacji na rok akademicki 2024/25: od 22.04.2024 r. do 12.09.2024 r.

Początek zajęć: 12.10.2024 r.