Rekrutacja – MBA w ochronie zdrowia

O przyjęciu na studia decyduje komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydatów w szeroko pojętym sektorze ochrony zdrowia. Pierwszeństwo w przyjęciu na studia mają osoby z najdłuższym stażem pracy na stanowisku kierowniczym w sektorze zdrowotnym.

Kandydaci proszeni są o przesłanie drogą elektroniczną na adres: mba.izp@uj.edu.pl w terminach rekrutacji kompletu wymaganych dokumentów:

  • Ankiety osobowej kandydata na studia (pobierz PDF)
  • Kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych na dowolnym kierunku (jednolitych lub magisterskich)
  • Dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
  • Apostille lub legalizacji dyplomu uzyskanego poza Polską
  • Poświadczonego tłumaczenia na język polski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski
  • Certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie minimum B2 w przypadku obcokrajowców

Do podjęcia studiów podyplomowych dyplomy ukończenia studiów uzyskane w krajach innych niż: UE, OECD, EFTA oraz na Białorusi wymagają poddania ich nostryfikacji.

Opłata za 1 semestr studiów wynosi 7 000 zł (21 000 zł za 3 semestry studiów).

Limity przyjęć: 15-25 osób.

 

Termin rekrutacji na rok akademicki 2023/24: od 24.04.2023 r. do 30.08.2023 r.

Początek studiów: 06.10.2023 r.