Kierunek Zdrowie Publiczne – studia stacjonarne I stopnia

Opis programu studiów:

Program nauczania na kierunku ZDROWIE PUBLICZNE obejmuje zagadnienia z dwóch obszarów kształcenia: obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej oraz obszaru nauk społecznych. Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania tytułu zawodowego licencjata jest zrealizowanie programu studiów, uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie wszystkich egzaminów z przedmiotów przewidzianych w planie studiów, zaliczenie praktyki, przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie w ich toku nie mniej niż 180 ECTS.

Wykaz przedmiotów obowiązkowych objętych programem nauczania: wstęp do ochrony zdrowia, biologia człowieka, środowiskowe uwarunkowania zdrowia, farmakologia, psychologiczne uwarunkowania zachowań ludzi, system informacyjny opieki zdrowotnej, język angielski, matematyka, sztuka prezentacji, sztuka pisania w zdrowiu publicznym, podstawy ekonomii i finansów, polityka społeczna, patologia, podstawy żywienia człowieka, wprowadzenie do zarządzania organizacjami i podstawowe techniki zarządcze, nowoczesne technologie w ochronie zdrowia, organizacja ochrony zdrowia, podstawy prawa w obszarze zdrowia, choroby o znaczeniu społecznym, podstawy socjologii i problemy społeczne, informacja naukowa, podstawy epidemiologii, biostatystyka, prawo zdrowia publicznego, metody badań społecznych, promocja i edukacja zdrowotna, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wstęp do ekonomiki zdrowia, informatyka medyczna, specjalistyczny język angielski w zdrowiu publicznym, polityka zdrowotna,  zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej,  demografia,  ochrona własności intelektualnej. Realizując przedmioty obowiązkowe student uzyskuje 116 ECTS.

Ponadto studenci wybierają co najmniej 12 spośród oferowanych 21 przedmiotów do wyboru: podstawy ilościowej oceny zjawisk w zdrowiu publicznym, styl życia a choroby cywilizacyjne w Europie,  przemoc i uzależnienia,  biznes plan, makroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania ochrony zdrowia, warsztaty dziennikarstwa medycznego, bioetyka i prawa pacjenta, etniczne i kulturowe uwarunkowania zachowań żywieniowych, ewolucyjne podstawy zdrowia, choroby alergiczne – epidemia XXI wieku, internet w zdrowiu publicznym, odpowiedzialność cywilna podmiotów leczniczych, priony, wirusy i bakterie – zagrożenia i korzyści, samoleczenie, global health/zdrowie w wymiarze światowym, prawo do opieki zdrowotnej w świetle przepisów prawnych, problemy decentralizacji w ochronie zdrowia, technologie wspomagające w zdrowiu publicznym, przeglądy systematyczne badań naukowych,  społeczne, zdrowotne i ekonomiczne problemy niepełnosprawności, koszty obciążenia chorobami. Realizując 12 przedmiotów do wyboru student uzyskuje 36 ECTS.

Studenci zobowiązani są do zaliczenia praktyki w wymiarze 2 tygodni na I roku studiów (ECTS: 3) i 4 tygodni na II roku studiów (ECTS: 5), jak również powiązanego z przygotowaniem pracy licencjackiej seminarium dyplomowego (20 ECTS).

Profil absolwenta:

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku zdrowie publiczne powinien posiadać umiejętności umożliwiające mu podjęcie pracy na stanowiskach wykonawczych w programach ochrony zdrowia, promocji zdrowia, profilaktyki itp., a także na stanowiskach w jednostkach administracyjnych opieki zdrowotnej, inspekcji sanitarnej i jednostkach świadczących usługi zdrowotne. Absolwent studiów pierwszego stopnia może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia (studia magisterskie)

Absolwent studiów pierwszego stopnia powinien posiadać następującą wiedzę i umiejętności:

 • znajomość i rozumienie podstawowych problemów zdrowia publicznego,
 • znajomość medycyny w zarysie i podstawowych problemów zdrowotnych,

 • znajomość i rozumienie systemu opieki zdrowotnej i polityki zdrowotnej,

 • znajomość podstaw prawa, ekonomii i zarządzania,

 • znajomość podstaw nauk społecznych,

 • podstawowa wiedza dotycząca promocji zdrowia,

 • umiejętność realizowania programów zdrowotnych, programów profilaktycznych i edukacyjnych,

 • umiejętności formułowania i komunikowania ocen stanu sanitarno- epidemiologicznego,

 • umiejętność rozpoznawania środowiskowych i biologicznych uwarunkowań zdrowia jednostki i zbiorowości ludzkich,

 • znajomość metod badawczych,

 • umiejętność korzystania z literatury naukowej,

 • umiejętność przekazania swojej wiedzy,

 • umiejętność reagowania na postęp wiedzy i zmiany systemu opieki zdrowotnej,

 • umiejętność pracy w zespołach interdyscyplinarnych,

 • znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 oraz języka specjalistycznego z zakresu Zdrowia Publicznego,

 • umiejętność pracy z komputerem i korzystania z WWW.

 

Szczegółowy program i plan zajęć:

Szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji :

Zdrowie Publiczne – studia stacjonarne I stopnia

Film instruktażowy dotyczący rekrutacji Zdrowie Publiczne I stopnia

Do pobrania:

Skrócony opis programu studiów (PDF)

ULOTKA (PDF)