Magdalena Mrożek-Gąsiorowska

Od 2015 roku zatrudniona w Zakładzie Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego w Instytucie Zdrowia Publicznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wieloletni praktyk, współautor kilkudziesięciu raportów i analiz z zakresu oceny technologii medycznych (HTA) (od 2006 roku). Współautor krajowych Wytycznych oceny technologii medycznych AOTMiT dla leków (2016) oraz wyrobów medycznych (2021). Prowadzi badania naukowe i zajęcia dydaktyczne w takich obszarach jak: kontraktowanie świadczeń zdrowotnych, ocena technologii medycznych, analizy ekonomiczne, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, polityka społeczna i zabezpieczenie społeczne i ekonomika zdrowia. W latach 2017-2020 kierownik i wykładowca Projektu Pro-Quo Health „Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykładowca w ramach projektu „Efektywna placówka medyczna program szkoleń dla pracowników administracyjnych i zarządzających dla poprawy jakości w ochronie zdrowia” (2019/2020) oraz w ramach projektu „Szkoła Liderów. Podnoszenie jakości opieki nad pacjentem w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej” (2021). Współautor krajowych monografii i podręczników z zakresu zdrowia publicznego oraz ekonomiki zdrowia i oceny technologii medycznych, takich jak: Zdrowie Publiczne (2022), Farmakoekonomika (2021) i Ekonomika świadczeniodawców w sektorze ochrony zdrowia (2021).