prof. dr hab. Włodzimierz Cezary Włodarczyk

Dyżury, przedmioty i harmonogram │ Consultations, courses, schedule: USOS
e-mail: wlodzimierz.wlodarczyk@uj.edu.pl 

tel. │ phone: (+48) 12 433-28-10
pok. │ room: 3.15

Były dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego. Wieloletni ekspert Centrum Analiz Strategiczno-Ekonomicznych. W 2011 roku odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za całokształt pracy.


Former Director of the Institute of Public Health. A long-time expert of the Strategic and Economic Analysis Center. In 2011 he was awarded the Golden Cross of Merit by the President of the Republic of Poland.


Wybrane publikacje │ Selected publications:

 • Włodarczyk W.C., Uwagi o modelach uwarunkowań i zróżnicowań stanu zdrowia. Na użytek HIA i HiAP, 2015.
 • Włodarczyk W.C., Priorytety polityki zdrowotnej i racjonowanie – kilka wątków, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ, 2014.
 • Włodzimierz W.C., HIA – Ocena skutków zdrowotnych. Wokół definicji i koncepcji, wrzesień 2014, wersja poprawiona.
 • Włodarczyk W.C., Współczesna polityka zdrowotna. Wybrane zagadnienia. Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • Włodarczyk W.C., Racjonalna polityka zdrowotna sprzyjająca zdrowiu. Uwagi sceptyczne, W. Strzelecki, Z., Kryńska, E., Witkowski J. [red.], Kryzys jakości życia. Polska Akademia Nauk, Warszawa 2014, s. 222-240.
 • Włodarczyk W.C., Problem zdrowia w polityce publicznej wokół kilku postulatów międzynarodowej polityki zdrowotnej,  Zoon Politikon, nr 4, 2013.
 • Włodarczyk W.C., Pielęgniarstwo jako profesja, [w:] D. Karkowska [red.], Prawo medyczne dla pielęgniarek z wprowadzeniem Włodzimierza Cezarego Włodarczyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 23-78.
 • Włodarczyk W.C., Konflikty i polityka zdrowotna Unii Europejskiej, [w:] I. Kowalska, A. Mokrzycka [red.], Namysły nad problemami polityki zdrowotnej, Difin SA, Warszawa 2013, s.27-53.
 • Włodarczyk W.C., Zabdyr-Jamroz M., O sprawiedliwym systemie zdrowotnym, [w:] Etyczne problemy  zarządzania w ochronie zdrowia, J. Hartmana, Z. Zalewskiego [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 19-36.
 • Włodarczyk W.C., Mokrzycka A., Kowalska I., Efforts to Improve the Health Systems. Reporting on Health Policy, Difin, Warszawa 2012.
 • Włodarczyk W.C., Kowalska I., Mokrzycka A., Szkice z polityki zdrowotnej Unii Europejskiej [Sketches from the health policy of the EU], ABC Wolters Kluwer, Kraków 2012.
 • Sagan A., Panteli D., Borkowski W., et al., Poland health system review. Health systems in transition t.13, nr 8, 2011, s. 1-193.
 • Włodarczyk W.C., Kowalska I., Mokrzycka A., Innowacyjne wielowymiarowe narzędzie oceny polityki zdrowotnej zdrowia publicznego – matryca ewaluacyjna HPA (Health Policy Assessment). Podstawy metodologiczne, opis narzędzia, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, t. 8, nr 2, 2010, s. 4-29.
 • Włodarczyk W.C., Grypa i problemy polityki społecznej [Influenza and problems of health Policy] [w:] Człowiek w pracy i polityce społecznej, J. Szambelańczyk, M. Żukowski [red.], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2010, s. 333-346.
 • Włodarczyk W.C., Wprowadzenie do polityki zdrowotnej [Introduction to health politics], Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 • Włodarczyk W.C., Koncepcja „Oceny wpływu na zdrowie” (Health Impact Assessment) i jej wykorzystywanie w Unii Europejskiej. Perspektywa sektora prywatnego, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, t. 8, nr 1, 2010, s. 79-94.
 • Włodarczyk W.C., Karkowska D., O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w Polsce [Patient rights and Patient Rights Ombudsman in Poland], Dermatologia Praktyczna, t. 1, nr 5, 2009, s. 75-81.
 • Włodarczyk W.C., United Europe and public health problems of common policies and common responsibility. 2nd European Public Health Conference: Human ecology and public health, Łodz, 25-28 European Journal of Public Health, t. 19 suppl. 1, Nov 2009, s. 9.
 • Włodarczyk W.C., Shickle D., Czabanowska K., Morgan M.E. [red.], Zdrowie publiczne w krajach europejskich [Public health In European countries]. Wybrane zagadnienia etyczne: na podstawie raportów Europejskiego Projektu EuroPHEN, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 • Włodarczyk W.C., Zdrowie publiczne w perspektywie międzynarodowej: wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 • Włodarczyk W.C., Czabanowska K., Instytucje zdrowia publicznego w Polsce [Public Health structures in Poland] [w:] Zdrowie publiczne w krajach europejskich: wybrane zagadnienia etyczne: na podstawie raportów Europejskiego Projektu EuroPHEN, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 • Włodarczyk W.C., Zdrowie i opieka zdrowotna w programach partii politycznych [Health and health care in political programs], [w:] S. Golinowska, M. Boni [red.]Nowe dylematy polityki społecznej, Raporty CASE. Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, nr 65, Fundacja Naukowa, Warszawa 2006, s. 288-326.
 • Golinowska S., Włodarczyk W.C., Kocot E., Kowalska I., Sowa A., Grabowski J., Kanavos P., Kozierkiewicz A., Ponikło W., Sowada Ch., Cylwik A., Projekt reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce. Część I. Analiza [The project of health care reform in Poland. Part I: Analysis], CASE – Doradcy, Warszawa 2005.
 • Włodarczyk W.C., Dostępność i mechanizmy racjonowania [Accessibility and mechanisms of rationing], [w:] Z.J. Król, J.R. Łuczak [red.], Wybrane zagadnienia zdrowia publicznego dla lekarzy rodzinnych, Zdrowie i Zarządzanie, Kraków 2005.
 • Włodarczyk W.C. [2005], Polityka zdrowotna na świecie i w Polsce [Health policy in Poland and in the Word], [w:] Wybrane zagadnienia zdrowia publicznego dla lekarzy rodzinnych, [red.] Z.J. Król, J. R. Łuczak. Zdrowie i Zarządzanie, Kraków 2005.
 • Włodarczyk W.C., Zdrowie publiczne w perspektywie międzynarodowej. Wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 • Włodarczyk W.C., Reformy zdrowotne. Uniwersalny kłopot, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.
 • Włodarczyk C., Poździoch S., Systemy zdrowotne, Wydawnictwo UJ, Kraków 2001.
 • Włodarczyk C., Międzynarodowe standardy a polska reforma zdrowotna, Polityka Społeczna, nr 10, 2001, s. 2-6.
 • Włodarczyk C., Wprowadzenie do Forum dyskusyjnego na temat podręczników polityki społecznej, Problemy Polityki społecznej, Studia i Materiały, nr. 3, 2001.
 • Włodarczyk  C., Od redaktora, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, tom I, nr 1/2003, s. 3-6, tom II, nr 1, 2004, s. 3-4; tom III, nr 1 2005, s.3-4; tom III, nr 2 2005, s.3-4; tom IV, nr 2 2006; s.3-4, tom IV, nr 1 2006, s. 3-4.
 • Włodarczyk W.C., Czabanowska K., Topór-Mądry R., Public Health employers and their response to the survey on their preferences regarding most required competences in the workplace [Pracodawcy sektora zdrowia publicznego i zwrotność ich odpowiedzi na ankietę dotyczącą preferencji w odniesieniu do najbardziej pożądanych kompetencji w miejscu pracy], Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia tom I, nr 1/2003, s. 88-96.
 • Wlodarczyk W.C., Ogólne zasady nowego systemu, Zdrowie i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, tom II, nr 1, 2004, s. 23-34.
 • Włodarczyk W.C., Problemy zdrowia w Narodowym Planie Rozwoju, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia ,Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, tom IV, nr 1 2006, s.36-48.
 • Włodarczyk W.C., Polityka zdrowotna Unii Europejskiej: nierówności w zdrowiu, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, tom IV, nr 2 2006, s. 5-17
 • Włodarczyk W.C., Zdrowie i opieka zdrowotna w programach partii politycznych, [w:] S. Golinowska, M. Boni [red.], Nowe dylematy polityki społecznej, Raport CASE 65/2006, Warszawa, s. 288-320.
 • Włodarczyk C.W., Czabanowska K., Instytucje zdrowia publicznego w Polsce, [w:] C.W. Włodarczyk, D. Shickle, K. Czabanowska, N.E. Moran [red.], Zdrowie publiczne w krajach europejskich. Wybrane zagadnienia etyczne, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007, s. 63-80.
 • Włodarczyk C.W., Polityka społeczna i wykluczenie społeczne, [w:] S. Golinowska [red.], Polityka zdrowotna wobec dostępności opieki zdrowotnej, wykluczenia oraz nierówności w zdrowiu, Opracowania PBZ, IpiSS, Warszawa 2007, s. 34-55.
 • Włodarczyk C.W., Reformowanie opieki zdrowotnej w kontekście problemu równości dostępu opieki zdrowotnej i zwalczania nierówności zdrowia w Polsce, [w:] S. Golinowskiej [red.], Polityka zdrowotna wobec dostępności opieki zdrowotnej, wykluczenia oraz nierówności w zdrowiu, Opracowania PBZ, IpiSS, Warszawa 2007, s. 56-65.
 • Włodarczyk C.W., Kowalska I., Problemy dostępności opieki zdrowotnej w strategiach i programach narodowych, [w:] S. Golinowskiej [red.], Polityka zdrowotna wobec dostępności opieki zdrowotnej, wykluczenia oraz nierówności w zdrowiu, Opracowania PBZ, IpiSS, Warszawa 2007, s. 91-118.

Wybrane projekty │ Selected projects:

 • 2011-2014, Koncepcja i zakres wspólnotowej polityki dotyczącej ochrony zdrowia w XXI wieku. Uwarunkowania i szanse współczesnych trendów w sferze legislacji, zarządzania publicznego i działań implementacyjnych, Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/B/HS5/03129
 • 2011-2014, Ocena jakości procesu legislacyjnego i innych procedur stanowienia regulacji prawnych w ochronie zdrowia. Specyfika i innowacyjne metody ewaluacji w kontekście reform systemu, Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/B/HS5/03399
 • 2009-2012, Polityka zdrowia publicznego Unii Europejskiej. Konflikty jako siła sprawcza ewolucji, N N 404 080636 KBN, ID: 41067, Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  (KBN)
 • Publikacja: Iwona Kowalska, Anna Mokrzycka. Komunikat z Seminarium „Polityka zdrowia publicznego Unii Europejskiej. Konflikty jako siła sprawcza ewolucji. Jubileusz pracy zawodowej Prof. dra hab. Cezarego W. Włodarczyka, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, vol. 2/2010, s. 121-123, Kraków 2011
 • 2003-2010, The Bertelsmann Network on Health Policy and Reform (Sieć Bertelsmanna w zakresie Polityki i Reform Zdrowotnych), Źródło finansowania: Bertelsmann Stiftung Publikacja: szereg publikacji pt. Health Policy Developments, dostępnych na stronie: http://hpm.org/
 • do 2010, EAPN Polska – razem na rzecz Europy Socjalnej Źródło finansowania: z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich: Kwestie ubóstwa i wykluczenia