Metody badawcze stosowane w projekcie

Psychospołeczne determinanty chorób sercowo-naczyniowych i procesu starzenia. Badanie prospektywne kohorty mężczyzn i kobiet w wieku 60-84 lat

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
Umowa: UMO-2018/29/B/NZ7/02118


Proponowane badanie umożliwi ocenę indywidualnych trajektorii starzenia się na przestrzeni około 15 lat w kilkutysięcznej próbie osób w podeszłym wieku. Obserwacje zostaną zebrane przy użyciu standardowych metod, które będą obejmowały szczegółowy wywiad celem uzyskania informacji o czynnikach społeczno-demograficznych i psycho-społecznych, zachowaniach zdrowotnych i o zdrowiu psychicznym i jakości życia oraz o współwystępowaniu chorób przewlekłych, w tym chorób sercowo-naczyniowych. Ponadto wykonane zostaną pomiary antropometryczne, spirometryczne, oceniona zostanie sztywność tętnic i pobrane próbki krwi w celu oznaczenia biomarkerów metabolizmu tłuszczowego i węglowodanowego.