Zakład Informacji Naukowej – Barbara Niedźwiedzka

Obszarem moich zainteresowań, pracy dydaktycznej i badawczej są: źródła informacji dla „Evidence Based Medicine” (oraz szerzej – źródła informacji naukowej w obszarze ochrony zdrowia); zachowania użytkowników informacji a także problemy rozpowszechniania i wykorzystywania wyników badań naukowych w zarządzaniu, polityce zdrowotnej i praktyce w ochronie zdrowia. Na kierunku Zdrowie Publiczne oraz na innych kierunkach wykładanych w Collegium Medicum UJ prowadzę kursy dotyczące wyszukiwania i oceny jakości źródeł informacji naukowej. Ich celem jest, z jednej strony przygotowanie studentów do korzystania ze źródeł informacji, z drugiej, propagowanie kultury podejmowania decyzji w oparciu o rzetelne i aktualne dane naukowe. Jestem współautorką, wydanego w 2001 r. przez Wydawnictwo UJ podręcznika „Informacja naukowa w zdrowiu publicznym”. W latach 1993-1997 prowadziłam Ośrodek Informacji i Oceny Technologii Medycznych, który prowadził działalność informacyjną i konsultingową w dziedzinie zarządzania technologiami medycznymi. W latach 1998–1999 byłam zastępcą, a następnie redaktorem naczelnym czasopisma „Zdrowie i Zarządzanie”.
Od 2006 roku jestem przedstawicielem Polski w Radzie European Association of Health Libraries and Information.
Jestem członkiem zespołu realizującego program EuroPubHealth w ramach europejskiego programu Erasmus Mundus oraz koordynuję spotkania Forum Naukowego Instytutu.

Prowadzone badania:

 • Zachowania informacyjne profesjonalistów w sektorze ochrony zdrowia
 • Badanie potrzeb i zachowań informacyjnych menedżerów w instytucjach opieki zdrowotnej. 2000-2001. 
 • Problemy edukacji w zakresie kompetencji informacyjnych w ochronie zdrowia
 • Identyfikacja potrzeb nauczycieli akademickich odnośnie do umiejętności informacyjnych studentów,  2005.
 • Analiza jakości i dostępności w sieci WWW materiałów edukacyjnych wspomagających nauczanie w dziedzinie zdrowia publicznego, 2006
 • Kompetencje w zakresie umiejętności informacyjnych wśród studentów ostatniego roku studiów medycznych, 2005
 • Kształcenie w zakresie umiejętności informacyjnych na uczelniach medycznych w Polsce i za granicą
 • Informacja dla „evidence based healthcare”, w tym dla oceny technologii medycznych
 • Kompetencje informacyjne jako składowa tzw. „alfabetyzmu zdrowotnego”

Wybrane publikacje:

2013

 1. Niedźwiedzka B, Słońska Z, Taran Y. Samoocena zdrowotnych kompetencji informacyjnych Polaków w świetle koncepcji samoskuteczności. Analiza wybranych wyników polskiej części Europejskiego Sondażu Kompetencji Zdrowotnych [HLS-EU]. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2013, 11 (1)
 2. Larsen T, Jessica Aschemann-Witzel, Niedźwiedzka B, Wim Verbeke.  Challenges and Opportunities for Dietary Campaigns. A Study of Managerial Perceptions of Success Factors. Catalan Journal of Communication and Cultural Studies 2013  (w druku, Fall 2013)
 3. Niedźwiedzka B, Witkowski M, Cianciara D. Tematyka i dynamika piśmiennictwa w dziedzinie zdrowia publicznego i usług zdrowotnych w latach 2000-2012, na podstawie analizy zawartości Polskiej Bibliografii Lekarskiej. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2013, 11 (1)
 4. Niedźwiedzka B. Health information literacy as an increasingly important component of health literacy. Zdrowotne kompetencje informacyjne, jako coraz bardziej ważna składowa kompetencji zdrowotnych). Zdrowie Publiczne 2013, 124 (1)

2012

 1. Pérez-Cueto FJA, Aschemann-Witzel J, Shankar B, Brambila-Macias J, Bech-Larsen T, Mazzocchi M, Capacci S, Saba A, Turrini A, Niedźwiedzka B, Piorecka B, Kozioł-Kozakowska A, Wills J, Traill WB, Verbeke W. Assessment of evaluations made to healthy eating policies in Europe: a review within the EATWELL Project. Public Health Nutrition, 2012, 15 (8), 1489-1496
 2. Niedźwiedzka B, Mazzocchi M, Modugno L, Piórecka B, Kozioł-Kozakowska A, Aschemann-Witzel J, Gennaro L, Verbeke E, Traill BW. Zachowania informacyjne Polaków dotyczące zdrowego odżywiania się. Wyniki badania EATWELL. (Information behaviour of Poles in area of healthy eating. Results of EATWELL survey). Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. 2012, 10 (2),  57–64. Dostępne: http://www.wuj.pl/page,art,artid,1766.html
 3. Capacci S, Mazzocchi M, Brambila MJ, Shankar B, Verbeke W, Pérez-Cueto F, Kozioł-Kozakowska A, Piorecka B, Niedźwiedzka B, D’Addesa D, Saba A, Turrini A, Aschemann-Witzel J, Bech-Larsen T, Strand M , Smillie L, Wills J, Traill B. Policies to promote healthy eating in Europe: A structured review of instruments and their effectiveness. Nutrition Reviews 2012, 70(3), 188-200
 4. Aschemann-Witzel J, Perez-Cueto FJA, Niedźwiedzka B. Verbeke W, Bech-Larsen T. Lessons for health public from analysing commercial food marketing success factors: a case study. BMC Public Health, 2012, 12, 139
 5. Aschemann-Witzel J,  Perez-Cueto FJA, Niedźwiedzka B, Verbeke W, Bech-Larsena T. Transferability of private food marketing success factors to public food and health policy: an expert Delphi survey. Food Policy, 2012, 37 (6), 650–660

2011

 1. Niedźwiedzka B. Podręcznik dla bibliotekarzy uczących kompetencji informacyjnych w sektorze ochrony zdrowia. Forum Bibliotek Medycznych 2011; 4 (1), 227-233
 2. Niedźwiedzka B. Badania w zakresie medycznej informacji naukowej w Polsce w latach 2001-2010 a współczesne potrzeby poznawcze w tej dziedzinie. Forum Bibliotek Medycznych 2011; 4 (1), 84-92
 3. Niedźwiedzka B, Hunskår I, Sieradzka-Fleituch M, Küfner-Lein R, Sletsjøe H, Stenhammer A. Doświadczenia i wnioski płynące z realizacji polsko-norweskiego projektu „MedLibTrain. Forum Bibliotek Medycznych 2011; 4 (2), 321-329

Przed 2011

 1. Niedźwiedzka B. Farmaceuta na globalnej pajęczynie. Informacja o leku na stronach WWW. Farmacja Polska 1997, 53 (16), 741-745  
 2. Niedźwiedzka B. Praktyka lekarska oparta na wynikach badań naukowych I.. jak dotrzeć do wartościowych publikacji naukowych? Medycyna po Dyplomie 1998, 7 (4), 15-18
 3. Niedźwiedzka B. Praktyka lekarska oparta na wynikach badań naukowych. Źródła informacji w nurcie Evidence Based Practice. Medycyna po Dyplomie 1998, 7(5), 11-20
 4. Niedźwiedzka B. Praktyka lekarska oparta na wynikach badań naukowych II. Co ułatwia odszukanie wartościowych prac naukowych? Medycyna po Dyplomie 1998, 7 (6), 13-23.
 5. Niedźwiedzka B. Internet w szpitalu –pora myśleć nowocześnie. Antidotum, 1998, 8, 90-95
 6. Niedźwiedzka B. Ochrona zdrowia oparta na rzetelnych badaniach naukowych.  Zdrowie i Zarządzanie 1999, vol.1, nr 2, 51-59
 7. Niedźwiedzka B. Współczesne zagrożenia i szanse zawodu bibliotekarza naukowego. Biuletyn Głównej Biblioteki Medycznej, 1999, nr 36, 75-80
 8. Niedźwiedzka B. Potrzeby informacyjne menedżerów w instytucjach opieki zdrowotnej w Polsce oraz przeszkody, na jakie napotykają szukając naukowej informacji. Zdrowie i Zarządzanie 2001, 3-4, 63-72
 9. Niedźwiedzka B. Potrzeby informacyjne menedżerów w samorządowych wydziałach ds. zdrowia i w kasach chorych związane z realizacja Narodowego Programu Zdrowia. Zdrowie Publiczne, 2001, 111 (4), 227-232
 10. Niedźwiedzka B. Poszukujący informacji, czy też unikający tego zadania użytkownik. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 2001, 1-2, 24-31
 11. Niedźwiedzka B. Modyfikacja modelu zachowań informacyjnych T. Wilsona w świetle wyników badania zachowań informacyjnych menedżerów. Zagadnienia Informacji Naukowej 2002, 79 (1), 22-34
 12. Niedźwiedzka B. Barriers to evidence-based decision-making among Polish health care managers.  Health Services Management Research, 2003, 16, 2, 106-115. ISSN 0951-4848
 13. Niedźwiedzka B. Sylwetka osoby zarządzającej, jako użytkownika informacji naukowej w świetle wyników badania potrzeb i zachowań informacyjnych osób zajmujących kierownicze stanowiska w instytucjach ochrony zdrowia w Polsce. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2003, 1, 1, 111-119
 14. Niedźwiedzka B. A proposed general model of information behaviour.  Information Research, 2003, vol. 9, no. 1. paper 164 [http://InformationR.net/ir/9-1/paper164.html]
 15. Niedźwiedzka B. Kształcenie w zakresie umiejętności informacyjnych związanych z odszukiwaniem i korzystaniem z informacji naukowej w akademiach medycznych w Polsce, na tle innych krajów. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, 2004, 1, 19-27.
 16. Niedźwiedzka B. Bezpłatne publikacje naukowe i bezpłatne archiwa naukowe w dziedzinie medycyny. Biuletyn EBIB, Nr 2/2005 (63) luty. – Czasopismo elektroniczne. – [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2005. [Dokument elektroniczny], http://ebib.oss.wroc.pl/2005/63/niedzwiedzka.php
 17. Niedźwiedzka B. Przeszkody informacyjne w prowadzeniu w Polsce badań typu „ocena technologii medycznych” oraz przeszkody w upowszechnianiu rezultatów tych badań. Farmakoekonomika 2006, 10, 1, 3-8.            
 18. Niedźwiedzka B. Lekarze w czasie studiów nie są przygotowywani do samodzielnego i systematycznego aktualizowania swojej wiedzy. Wyniki sondażu. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej 2006, CXV, 3, 271- 275
 19. Niedźwiedzka B. Zróżnicowane nauczanie kompetencji informacyjnych – odpowiedź na rosnące trudności i potrzeby użytkowników informacji naukowej. Biuletyn EBIB 2006, http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/25kpbm/niedzwiedzka.php
 20. Sowada Ch, Bochenek T, Kawalec P, Niedźwiedzka B, Ponikło W. Agencja Oceny Technologii Medycznych. Oczekiwania, cele i możliwe rozwiązania. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2006, 4 (1), 55-69
 21. Niedźwiedzka B, Czabanowska K. Kontrolowane słownictwo w zakresie zdrowia publicznego. Przegląd dokonań. Zdrowie Publiczne 2007, 117 (4), 469-473
 22. Niedźwiedzka B, Stasiak M, Zdeb U, Cieśla J. Potrzeby, wiedza i umiejętności edukacyjne bibliotekarzy prowadzących szkolenia użytkowników bibliotek w instytucjach ochrony zdrowia w Polsce i w Norwegii. Zagadnienia Informacji Naukowej 2009; 2: 70-80
 23. Cieśla J, Stasiak M, Zdeb U, Niedźwiedzka B. Bibliotekarz medyczny – nauczyciel umiejętności informacyjnych. Obraz wyłaniający się z badania potrzeb edukacyjnych bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach medycznych i pokrewnych w Polsce. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2009; 17, 3: 3-11
 24. Niedźwiedzka B, Czabanowska K, Śmietana R. Controlled vocabulary in public health. An overview of the achievements to date. Z. Gesundh. Wiss.  2009, 17 (1), 55-59
 25. Traill B, Pérez-Cueto F, Shankar  B, Brambila Macias J, Bech- Larsen T, Aschemann-Witzel  J, Strand M, Mazzocchi M, Capacci S, D’Addesa D, Saba A, Turrini A, Niedzwiedzka B, Piorecka B, Infantes M, Wills J, Smillie L, Chalot F, Lyle D, Verbeke W. Approaching European healthy eating policies from a multi-disciplinary perspective. Nutricion Hospitalaria 2010; 25(5): 867-868.
 26. Traill WB, Shankar B, Brambila-Macias J, Bech-Larsen T, Aschemann-Witzel J, Strand M, Mazzocchi M, Capacci S, Verbeke W, Perez-Cueto F, D’Addesa D, Saba A, Turrini A, Niedzwiedzka B, Koziol-Kozakowska A., Kijowska V, Piorecka B, Infantes M., Winkelmann M, Smillie, L. and Lyle, D.. Interventions to Promote Healthy Eating Habits: Evaluation and Recommendations. Obesity Reviews 2010; 11 (12): 895-898                
 27. Kozioł-Kozakowska A, Piórecka B, Niedźwiedzka B. Review of Interventions Regarding Healthy Eating Being Implemented in Poland. Polish Journal of Environmental Studies, 2010, 19, 5A, 232-237 

Podręczniki i rozdziały w podręcznikach

 1. Niedźwiedzka B, Hunskar I. (Eds.). Become a better teacher of health information skills. Wydawnictwo EJB, Kraków 2010
 2. Niedźwiedzka B, Hunskar I.  (Red.). Zostań lepszym nauczycielem kompetencji informacyjnych. Wydawnictwo EJB, Kraków 2010
 3. Niedźwiedzka B. Ochrona zdrowia oparta na rzetelnych analizach i wynikach badań naukowych. W: Red. A. Czupryna, S. Poździoch, A.Ryś, W.C. Włodarczyk. Zdrowie Publiczne. Kraków, Vesalius, 2000, s.265-286
 4. Niedźwiedzka B. Naukowe podstawy decyzji w ochronie zdrowia. W: Red. P. Franaszek. Informacja naukowa w zdrowiu publicznym. Wydawnictwo UJ, 2001, s. 9-24
 5. Niedźwiedzka B. Krytyczna lektura publikacji naukowych w dziedzinie ochrony zdrowia. W: Red. P. Franaszek. Informacja naukowa w zdrowiu publicznym. Wydawnictwo UJ, 2001, s 45-64
 6. Niedźwiedzka B. Rozpowszechnianie wyników badań naukowych i wdrażanie innowacji. W: Informacja naukowa w zdrowiu publicznym. Red. P. Franaszek. Kraków, 2001, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 127-152.
 7. Niedźwiedzka B. Wybrane strony WWW udostępniające zalecenia, standardy, wyniki badań naukowych, bazy piśmiennictwa i rejestry badań. W: Red. P. Franaszek. Informacja naukowa w zdrowiu publicznym. Wydawnictwo UJ, 2001, s 177-192
 8. Niedźwiedzka B. Marketing of information literacy courses. In: B. Niedźwiedzka, I. Hunskar (Eds.). Become a better teacher of health information skills. Wydawnictwo EJB, Kraków 2010, pp. 267-278
 9. Niedźwiedzka B. Participants of information literacy courses, competitors and allies. In: B. Niedźwiedzka, I. Hunskar (Eds.). Become a better teacher of health information skills. Wydawnictwo EJB, Kraków 2010, pp. 279-289
 10. Niedźwiedzka B. Organization of information literacy course and advocacy. In: B. Niedźwiedzka, I. Hunskar (Eds.). Become a better teacher of health information skills. Wydawnictwo EJB, Kraków 2010, pp. 290-301
 11. Niedźwiedzka B, Ryś, E. Perspektywy badania problemu zatrudnienia absolwentów zdrowia publicznego. W: Zatrudnienie w zdrowiu publicznym w Europie. Red. K. Czabanowska, C. Włodarczyk. Wydawnictwo UJ, Seria: Nauki o Zdrowiu, Kraków, 2004, s. 97-116
 12. Niedźwiedzka B. Marketing szkoleń w zakresie kompetencji informacyjnych. W: B. Niedźwiedzka, Irene Hunskar (Red.). Zostań lepszym nauczycielem kompetencji informacyjnych. Wydawnictwo EJB, Kraków 2010, s. 281-293
 13. Niedźwiedzka B. Uczestnicy szkoleń w zakresie kompetencji informacyjnych, konkurenci i sprzymierzeńcy. W: B. Niedźwiedzka, Irene Hunskar (Red.). Zostań lepszym nauczycielem kompetencji informacyjnych. Wydawnictwo EJB, Kraków 2010, s.294-305
 14. Niedźwiedzka B. Organizacja nauczania umiejętności informacyjnych oraz pozyskiwanie sprzymierzeńców. W: B. Niedźwiedzka, IreneHunskar (Red.) Zostań lepszym nauczycielem kompetencji informacyjnych. Wydawnictwo EJB, Kraków 2010, s.306-319
 15. Niedźwiedzka B. Informacja naukowa w sektorze ochrony zdrowia w Polsce w pierwszym 10-leciu XXI wieku. Stan badań i specjalistyczna edukacja pracowników informacji naukowej. W: Nauka o informacji w okresie zmian.Red. B. Sosińska-Kalata, Ewa Chuchro. SBP. Warszawa 2012, s. http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=196

Wybrane referaty na konferencjach krajowych i międzynarodowych

 1. Ryś A, Niedzwiedzka B, Chrzanowski R. Development of the Information Center for Medical Technologies at the School of Public Health in Cracow, Poland as a model project for Eastern European countries 10th Annual Meeting of International Society of technology Assessment in Health Care, June 19-22, 1994. Baltimore, Maryland, USA.
 2. Niedźwiedzka B. Rola i wpływ faktograficznej i bibliograficznej informacji dotyczącej technologii medycznych na jakość opieki zdrowotnej. Pierwsza Ogólnopolska Konferencja „Jakość w opiece zdrowotnej. Wykorzystanie ograniczonych możliwości”, Kraków, 19-20 października 1995
 3. Niedźwiedzka B. Informacja naukowa w dziedzinie oceny i zarządzania technologiami medycznymi. I Międzynarodowa Konferencja „Zarządzanie Technologiami Medycznymi”, 29-31 sierpień 1996 
 4. Niedźwiedzka B. Medyczna informacja na usługach medycyny opartej na dowodach naukowych. Jak dotrzeć do wartościowych publikacji naukowych. Seminarium „EvidenceBasedMedicine. Principles of Critical Appraisal.” 11-12 September 1997 Kraków
 5. Niedźwiedzka B. Internet w opiece zdrowotnej – teraźniejszość czy wciąż przyszłość? Konferencja „Medicus 98. Reforma i zarządzanie w ochronie zdrowia”. Zakopane 12-15. 03.1998. str.48-52
 6. Niedźwiedzka B. Internet w opiece zdrowotnej – teraźniejszość czy wciąż przyszłość?. Konferencja „Medicus 98. Reforma i zarządzanie w ochronie zdrowia”. Zakopane 12-15. 03.1998.
 7. Niedźwiedzka B. Zagrożenia i szanse zawodu bibliotekarza naukowego. Czy zastąpią nas wyszukiwarki? XVIII Konferencja Bibliotek Medycznych „Możliwości współpracy bibliotek naukowych i świadczenia usług w oparciu o rozległe sieci komputerowe. Kraków, 26-28 maja 1999
 8. Niedźwiedzka B. Information in public health. „Leaders for health care – a workshop”. Krynica, 25-27 Feb. 2001
 9. Niedźwiedzka B. Information needs in public health field. Konferencja „HealthTargets” Konferencja. Londyn, 12-13 czerwca 2002
 10. Niedźwiedzka B. Rola bibliotekarzy medycznych w badaniach typu” ocena technologii medycznych. Ogólnopolska Konferencja „Informacja naukowa bibliotek medycznych w Polsce”. Łódź 24-25.11.2003
 11. Niedźwiedzka B. Systemy informacji w ochronie zdrowia, jako ważny element poprawy jakości opieki zdrowotnej w krajach UE.  Konferencja „Europa – Kontynent zdrowia”. Kraków 5 czerwca 2003
 12. Niedźwiedzka B. Czy informatyzacji dostępu do zbiorów towarzyszy w bibliotekach medycznych odpowiednia edukacja użytkowników. Wyniki sondażu. Materiały Konferencyjne XXIII Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych „Polityka gromadzenia i profilowania zbiorów w polskich bibliotekach medycznych w dobie nowoczesnych technologii informatycznych”. Gdańsk 21-22 czerwca 2004. AM. Biblioteka Główna, Gdańsk, 2004, s. 101-113. Materiały Konferencyjne EBIB nr 10. Dok. elektr. http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/med23/
 13. Niedźwiedzka B. Incorporating an information specialist in the process of managerial decision-making in health care. The barriers and possible solutions. Proceedings of the 9th European Conference of Medical and Health Libraries, Santander (Hiszpania) 22-26 Sept.2004. (referat)  Doc. elektr. https://ibio.humv.es/biblioteca/eahil/Abstracts/FullText/B.Niedzwiedzka%201.doc
 14. Niedźwiedzka B. Searching skills training may not be enough. Experiences from Information competency program. 10th EAHIL Conference. Cluj, Romania, 11-16 September 2006 Conference Proceedings: http://www.eahilconfcluj.ro/scientific_programme.html
 15. Niedźwiedzka B. Zróżnicowane nauczanie kompetencji informacyjnych – odpowiedź na rosnące trudności i potrzeby użytkowników informacji naukowej. 25 Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych, Lublin 12-14 czerwca 2006. EBIB 2006. http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/25kpbm/niedzwiedzka.php
 16. Niedźwiedzka B, Czabanowska K. Building competencies and understanding of evidence-based health care paradigm among public health students. 28th Annual Conference of The Association of Schools of Public Health in the European Region Maastricht, the Netherlands September 15 – 17, 2006.  http://www.unimaas.nl/aspher2006/Downloads/Abstracts%20Sunday%20afternoon.pdf
 17.  
 18. Niedźwiedzka B. Społeczna aplikacja internetowa, jako narzędzie budowania zasobów wiedzy i sieci fachowców. Konferencja „Zdrowie migrantów i mniejszości w Polsce. Kraków, 15 grudnia 2008. Materiały konferencyjne http://mighealth.net/pl/index.php/Konferencja_15_grudnia
 19. Niedźwiedzka B. Kompetencje zdrowotne i kompetencje informacyjne a samoleczenie. Konferencja naukowa „Samoleczenie a edukacja zdrowotna, polityka zdrowotna i etyka”. Kraków 20 kwietnia 2009
 20. Niedźwiedzka B. Zróżnicowanie nauczania koncepcji informacyjnych odpowiedź na rosnące trudności i potrzeby użytkowników informacji naukowej. Forum Bibl. Med. 2009: R. 2, nr 1, s. 188-192. http://bg.umed.lodz.pl/images/stories/wydawnictwa/forum/ForumNr3.pdf
 21. Niedźwiedzka B, Huskar I. Educational needs and self-perceived skills of teaching librarians – a comparative Polish Norwegian study. EAHIL Conference „Discovering new seas of knowledge: technologies, environments and users in the future of health libraries” 14-18 June, 2010, Lisbon. http://www.apdis.pt/eahil2010/en/images/stories/docs/fulltexts/b3_02_niedzwied_full.pdf
 22. Niedźwiedzka B, Hunskar I, Sieradzka-Fleituch M, Küfner Lein R. Become a competent teacher of information skills – the experience of developing an educational course in international co-operation. MedLibTrain – a joint Polish-Norwegian project. 13th European Conference of Medical and Health Libraries, 2011 Istambul http://eahil2011.ku.edu.tr/plenarysession
 23. Niedźwiedzka B. Informacja naukowa w sektorze ochrony zdrowia w Polsce w pierwszym 10-leciu XXI wieku. Stan badań i specjalistyczna edukacja pracowników informacji naukowej. V Konferencja Naukowa IINiSB UW „Nauka o informacji (Informacja naukowa) w okresie zmian. Warszawa 4-5 kwietnia 2011
 24. Aschemann-Witzel J, Perez-Cueto FJA, Niedzwiedzka B, Verbeke W, Bech-Larsen T.  EAAE 2011 Congress – Key success factors in health-related food marketing: A case study approach. Proceedings of  EAAE 2011 Congress Change and Uncertainty. Challenges for Agriculture, Food and Natural Resources, August 30 to September 2, 2011, ETH Zurich, Zurich, Switzerland. pełnytekst: http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/114211/2/Aschemann-Witzel_Jessica_358.pdf
 25. Aschemann-Witzel J, Perez-Cueto F, Niedzwiedzka B, Verbeke W, Bech-Larsen T. Lessons for Public Health Campaigns from Analyzing Commercial Food Marketing Success Factors: A Case Study (May 7, 2012). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2053046
 26. Niedźwiedzka B, Trail B. Towards evidence-based effective interventions – The Eatwell project:  Nutritional Policies in Europe and their effectiveness. The workshop on Social Sciences and Humanities contribution to tackle the Obesity Epidemic. 9th-10th January Bruksela