Jacek Siwiec

Socjolog – ekspert z zakresu HTA – posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w instytucjach publicznych i prywatnych związanych z oceną technologii medycznych (HTA/EBM), kompleksowym zarządzaniem jakością (TQM), wskaźnikami klinicznymi, pomiarem jakości życia, ubezpieczeniami zdrowotnymi oraz badaniami klinicznymi. Pełnił funkcje zarządcze w Stowarzyszeniu CEESTAHC, Fundacjach WHC oraz Medicea, ośrodkach badań klinicznych oraz kilkunastu firmach zajmujących się szeroko definiowaną jakością, ubezpieczeniami dodatkowymi, HTA. Obecnie pełni funkcję dyrektora w Zespole Zamiejscowym AOTMiT w Krakowie.

Był pomysłodawcą i organizatorem, Międzynarodowego Sympozjum EBHC (2004-11) Stowarzyszenia CEESTAHC oraz cyklu konferencji pt. „Innowacje w medycynie” Fundacji WHC. Kierownik, organizator, trener szkoleń, kilkuset programów szkoleniowych z zakresu EBM/EBHC/HTA/GCP, wykładowca akademicki – m.in. studia podyplomowe z zakresu HTA w IZP UJCM (PRO-QUO HEALTH, HB-HTA). Pełnił funkcje doradcze m.in. jako członek Zespołu Ministra Zdrowia ds. Translacji Map Potrzeb Zdrowotnych, ekspert Rady do spraw Taryfikacji AOTMiT, koordynator HTA w projekcie „Pointer”. Członek zespołów oraz współautor narzędzia Ministra Zdrowia „IOWISZ”. Współautor opracowań HTA i konsultacji eksperckich dla ministerstw zdrowia: Serbii (z ramienia World Bank), Ukrainy.

Współpracował z międzynarodowymi instytucjami, takimi jak WHO (HEN), EUnetHTA, HTAi, Bank Światowy czy DG SANCO – członek zespołu Expert Group on Health Systems Performance Assessment (HSPA) oraz polskimi i zagranicznymi uniwersytetami. Obecnie partycypuje w kilkunastu zespołach zadaniowych i konsultingowych, m.in. Wojewódzkich Zespołach ds. Map Potrzeb Zdrowotnych, czy pracach Zespołu Roboczego ds. Centrów 75 + Prezydenta RP, czy pracach Komitetu Sterującego ds. Koordynacji Interwencji EFSI w sektorze zdrowia. Od 2023 członek-ekspert, reprezentant Polski ds. metodologii HTA zespołu UE – Coordination Group on Health Technology Assessment (CG-HTA), zajmującego się uwspólnianiem aktywności HTA w UE.