dr Paweł Lipowski

Dyżury, przedmioty i harmonogram │ Consultations, courses, schedule: USOS
e-mail: pawel.lipowski@uj.edu.pl
tel. │ phone: (+48) 12 433-28-15
pok. │ room: 2.07

Zainteresowania naukowe:

 • zagadnienia praktycznej realizacji uprawnień pacjenta i prawnych warunków funkcjonowania świadczeniodawców (obszar prawa medycznego):
  • prawo zawodów medycznych;
  • prawa pacjenta;
  • odpowiedzialność prawna za tzw. błędy medyczne;
  • opiniowanie sądowe w tzw. procesach medycznych.
 • zagadnienia dostępności do świadczeń zdrowotnych oraz efektywności wykorzystania zasobów w systemie zdrowotnym (obszar polityki zdrowotnej):
  • funkcjonowanie podmiotów leczniczych, w tym ochrona danych osobowych;
  • organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia;
  • funkcjonowanie administracji ochrony zdrowia.

Wybrane publikacje │ Selected publications:

1) „Specific issues related to contracts between service providers and health insurance funds in Poland – How the contracts between insurance and hospitals are written in Poland”,
Biuletyn Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Kraków grudzień 2001 r.

2) Działalność Rzecznika Praw Pacjenta jako element poprawy jakości usług medycznych
w Szpitalu
Ósma Ogólnopolska Konferencja Jakość w Opiece Zdrowotnej, Informacja a jakość
w opiece zdrowotnej, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Kraków 9-11 kwietnia 2003 r. (materiały konferencyjne), str. 275-279.

3) Działalność Rzecznika Praw Pacjenta w Szpitalu – pierwsze doświadczenia.
Biuletyn Krajowych Konsultantów Medycznych, Nr 9/2004, str. 30-32.

4) Prawa pacjenta w Szpitalu – aspekt praktyczny.
IX Ogólnopolska Konferencja Jakość w Opiece Zdrowotnej, Bezpieczny pacjent, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Kraków 19-20 maja 2005 r. (materiały konferencyjne), str. 167-174.

5) Działalność Rzecznika Praw Pacjenta w szpitalu – pierwsze doświadczenia, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Tom III Nr 2/2005, str. 66-69.

6) Zakres przedmiotowy Europejskiej Konwencji Bioetycznej z dnia 7 kwietnia 1997 r.
a stan regulacji prawnych w Polsce, w: Bioetyka w zawodzie lekarza, red. Chańska W., Hartman J., Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010 r., str. 123-133.

7) Model świadomej zgody w prawie polskim, w: „Realizacja zasady informed consent w kontekście relacji lekarz-pacjent. Wyzwania i bariery rozwojowe w Polsce”, red. Bołoz W., Krajewski R., Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2012 r., str. 58-72.

8) Prawo pracy jako czynnik skutecznego zarządzania w placówce medycznej, w: Prawo pracy czynnikiem skutecznego kierowania ludźmi, red. Nowak A., Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu, Radom 2013 r., str. 59-65.

9) Prawo do ochrony zdrowia w ustawodawstwie polskim – zarys problematyki, w: Ustroje. Historia i współczesność. Polska – Europa – Ameryka Łacińska. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jackowi Czajowskiemu, red. Grzybowski M., Kuca G., Mikuli P., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013 r., str. 111-117.

10) Przekształcanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego – wybrane aspekty organizacyjne, prawne i ekonomiczne, w: Nowa jakość zarządzania w ochronie zdrowia, red. Szumpich S., Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Katowice 2013 r., str. 59-77.

11) Znaczenie MŚP w systemie ochrony zdrowia – stan aktualny i wyzwania, w: Zarządzanie należnościami w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w okresie kryzysu gospodarczego, red. Możyłowski P., Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu, Radom 2014 r., str. 111-117.

12) Prawo dostępu do ochrony zdrowia w ustawodawstwie polskim – zarys problematyki w perspektywie praktycznej, w: Prawne aspekty cywilizacyjnych zagrożeń zdrowia, red. Pacian J., Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016 r., str. 26-35.

13) Zgoda pacjenta na zabieg medyczny. Uwagi o regulacji prawnej w perspektywie praktycznej (artykuł tezowany) w: Wybrane aspekty praw człowieka a bioetyka, red. Białek A., Wróblewski M., Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa 2016 r., str. 35-38.

14) Prawo do ochrony zdrowia w ustawodawstwie polskim – zarys problematyki w perspektywie praktycznej, Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne, Nr 1/2016, str. 34-44.

15) Pacjent a System Państwowego Ratownictwa Medycznego – stan regulacji prawnej w perspektywie praktycznej, w: Prawna ochrona zdrowia pacjenta, red. Pacian J., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017 r. str. 97-107.

16) Aspekty przekształcania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego – regulacja prawna w ujęciu praktycznym, Zdrowie i Społeczeństwo, 2017 r., Tom 5, Nr 1, str. 89-110.

17) Przestępstwa przeciwko zdrowiu publicznemu w ujęciu prawnokarnym, w: Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa i porządkowi publicznemu, red. Lis W., Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017 r., str. 119-132.

18) Prawne warunki zarządzania jakością w świetle przepisów o działalności leczniczej, w: Zarządzanie jakością w podmiotach ochrony zdrowia, red. Celej P., Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2017 r., str. 87-99.

19) Realizacja szczepień ochronnych – implikacje prawne, Studia Prawnicze KUL, Nr 3 (71) 2017, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, str. 17-29.

20) Wybrane prawne aspekty reklamy produktów leczniczych w świetle prawa farmaceutycznego w Polsce, Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, Nr 3 (56) 2018, str. 375-380.

21) Kontrola podmiotów leczniczych – wybrane zagadnienia prawne, Kontrola Państwowa, Nr 6 (383) 2018 r., Rocznik 63, str. 32-45.

22) Udaremnienie lub utrudnianie czynności kontrolnych – uwarunkowania prawne i praktyka, Kontrola Państwowa, Nr 4 (387) 2019 r., Rocznik 64, str. 16-26.

23) Uwarunkowania prawne cyberbezpieczeństwa w placówkach ochrony zdrowia – wybrane zagadnienia, Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, Nr 3 (60) 2019, str. 204-209.

24) Prawne warunki bezpieczeństwa pacjenta a innowacyjność opieki zdrowotnej, Sztuka leczenia, 2020, Tom Nr 35, Nr 1, str. 59-66.

25) Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawierane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (leczenie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego) a leczenie na zasadach komercyjnych. Implikacje prawne i praktyczne, Studia Iuridica, 2020, vol. 86, str. 141-151.

26) Ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych – wybrane zagadnienia prawne w perspektywie praktycznej, w: Ochrona danych osobowych w prawie publicznym, red. Jędrzejczak M., Wolters Kulwer Polska, Warszawa 2021 r., str. 95-108.

27) Akredytacja podmiotów leczniczych – wybrane aspekty prawne, Kontrola Państwowa, Nr 2 (403), 2022 r., Rocznik 67, str. 43-55.

28) Uwarunkowania prawne ustawowych programów zdrowotnych, Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość, 2021 r., Tom XVIII, str. 213-229.

29) Ustawowe programy zdrowotne – uwarunkowania prawne i systemowe, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2021 r., Tom 19, Nr 2, str. 68-76.

30) Regulacje prawne zdrowia publicznego w: Zdrowie publiczne. Wymiar społeczny i ekologiczny (Część XII. Rozdział 52. Instytucje, prawo i programy zdrowia publicznego) (współautor z Szetelą A.); red. nauk. Golinowska S., 2022 r., Wydawnictwo Naukowe Scholar, str. 865-881.

31) Eutanazja – charakterystyka aspektów prawnych w Polsce i wybranych krajach europejskich – (współautor z Wilińskim O.), Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2021 r., Tom 19, Nr 3-4, str. 97-103.

32) Prawny standard opieki okołoporodowej w podmiotach leczniczych w perspektywie praktycznej w: Kobieta i prawo, red. nauk.: Jaroszewska-Choraś D., Kilińska-Pękacz A., Wedeł-Domaradzka A., Wydawnictwo Difin, 2023 r., str. 274-284.

33) Wykroczenia w obszarze wykonywania zawodów medycznych w perspektywie praktycznej w: Prawo wykroczeń w Polsce. Doświadczenia i perspektywy, red.: Janikowski J., Karaźniewicz J., Krajewski R., Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2022, str. 323-332.

34) Granice kontroli udzielania świadczeń zdrowotnych – rejestracja obrazu i dźwięku w podmiotach leczniczych. Aspekty prawne i praktyczne, Kontrola Państwowa, Nr 1 (408), 2023 r., Rocznik 68, str. 52-64.

35) Perspektywa praktyczna stosowania RODO w podmiotach leczniczych, Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość, 2022 r., Tom XIX, str. 151-168.

36) Monitoring wizyjny w podmiotach leczniczych – aspekty prawne i praktyczne, Sztuka leczenia, 2023, Tom Nr 38, Nr 1, str. 59-67.

37) RODO w zdrowiu publicznym – wybrane aspekty praktyczne (współautor z Kowalik I.), Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2022 r., Tom 20, Nr 2, str. 54-61.

Stan na dzień 30 września 2023 r.