dr Paweł Lipowski

Dyżury, przedmioty i harmonogram │ Consultations, courses, schedule: USOS
e-mail: pawel.lipowski@uj.edu.pl
tel. │ phone: (+48) 12 433-28-15
pok. │ room: 2.07

Zainteresowania naukowe:

 • Zagadnienia praktycznej realizacji uprawnień pacjenta i prawnych warunków funkcjonowania świadczeniodawców (obszar prawa medycznego).
 • Zagadnienia dostępności do świadczeń zdrowotnych oraz efektywności wykorzystania zasobów w systemie zdrowotnym (obszar polityki zdrowotnej).

Wybrane publikacje │ Selected publications:

 • Specific issues related to contracts between service providers and health insurance funds in Poland – How the contracts between insurance and hospitals are written in Poland. Biuletyn Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Kraków grudzień 2001.
 • Działalność Rzecznika Praw Pacjenta, jako element poprawy jakości usług medycznych w Szpitalu. Ósma Ogólnopolska Konferencja „Jakość w Opiece Zdrowotnej”, Informacja a jakość w opiece zdrowotnej, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Kraków 9-11 kwietnia 2003 r. (materiały konferencyjne), s. 275-279.
 • Działalność Rzecznika Praw Pacjenta w Szpitalu – pierwsze doświadczenia. Biuletyn Krajowych Konsultantów Medycznych, Nr 9/2004, s. 30-32.
 • System zdrowotny w Polsce a rozwiązania europejskie. XX Sympozjum Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna, „Restrukturyzacja służby zdrowia” Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Ustroń 14-16 stycznia 2005.
 • Prawa pacjenta w Szpitalu – aspekt praktyczny. IX Ogólnopolska Konferencja „Jakość w Opiece Zdrowotnej”, „Bezpieczny pacjent”, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Kraków 19-20 maja 2005 r. (materiały konferencyjne), s. 167-174.
 • Działalność Rzecznika Praw Pacjenta w szpitalu – pierwsze doświadczenia, „Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie”, Tom III Nr 2/2005, s. 66-69.
 • Raport o zdrowiu mieszkańców Miasta Krakowa i jego uwarunkowaniach za rok 2005. Urząd Miasta Krakowa, Kraków 2006 (współautor).
 • Raport o zdrowiu mieszkańców Miasta Krakowa i jego uwarunkowaniach za rok 2006. Urząd Miasta Krakowa, Kraków 2007 (koordynacja opracowania).
 • Raport o zdrowiu mieszkańców Miasta Krakowa i jego uwarunkowaniach za rok 2007. Urząd Miasta Krakowa, Kraków 2008 (koordynacja opracowania).
 • Zakres przedmiotowy Europejskiej Konwencji Bioetycznej z dnia 7 kwietnia 1997 r. a stan regulacji prawnych w Polsce, [w:] „Bioetyka w zawodzie lekarza”, red. Chańska W., Hartman J., „Wolters Kluwer Polska”, Warszawa 2010, s. 123-133.
 • Model świadomej zgody w prawie polskim, [w:] Realizacja zasady informed consent w kontekście relacji lekarz-pacjent. Wyzwania i bariery rozwojowe w Polsce, [red.] Bołoz W., Krajewski R., Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2012, s. 58-72.
 • Prawo pracy, jako czynnik skutecznego zarządzania w placówce medycznej, [w:] Prawo pracy czynnikiem skutecznego kierowania ludźmi, [red.] Nowak A., Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu, Radom 2013, s. 59-65.
 • Prawo do ochrony zdrowia w ustawodawstwie polskim – zarys problematyki, [w:] Ustroje. Historia i współczesność. Polska – Europa – Ameryka Łacińska. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jackowi Czajowskiemu, [red.] Grzybowski M., Kuca G., Mikuli P., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 111-117.
 • Przekształcanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego – wybrane aspekty organizacyjne, prawne i ekonomiczne, [w:] Nowa jakość zarządzania w ochronie zdrowia, [red.] Szumpich S., Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Katowice 2013, s. 59-77.
 • Znaczenie MŚP w systemie ochrony zdrowia – stan aktualny i wyzwania, [w:] Zarządzanie należnościami w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w okresie kryzysu gospodarczego, [red.] Możyłowski P., Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu, Radom 2014, s. 111-117.
 • Przekształcanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego – wybrane aspekty organizacyjne, prawne i ekonomiczne, [w:] Nowa jakość zarządzania w ochronie zdrowia, Wydanie II (pokonferencyjne), Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Katowice 2014, s. 67-85.
 • Prawo dostępu do ochrony zdrowia w ustawodawstwie polskim – zarys problematyki w perspektywie praktycznej, [w:] Prawne aspekty cywilizacyjnych zagrożeń zdrowia, [red.] Pacian J., Wydawnictwo „Difin”, Warszawa 2016, s. 26-35.
 • Zgoda pacjenta na zabieg medyczny. Uwagi o regulacji prawnej w perspektywie praktycznej (artykuł tezowany), [w:] Wybrane aspekty praw człowieka a bioetyka, [red.] Białek A., Wróblewski M., Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa 2016, s. 35-38.
 •  Prawo do ochrony zdrowia w ustawodawstwie polskim – zarys problematyki w perspektywie praktycznej, Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne, Nr 1/2016, s. 34-44.
 • Pacjent a System Państwowego Ratownictwa Medycznego – stan regulacji prawnej w perspektywie praktycznej, [w:] Prawna ochrona zdrowia pacjenta, [red.] Pacian J.7, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017, s. 97-10.
 • Przestępstwa przeciwko zdrowiu publicznemu w ujęciu prawnokarnym, [w:] Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa i porządkowi publicznemu, [red.] Lis W., Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, s. 119-132.