Marzena Tambor

Absolwentka kierunku Zdrowie Publiczne na Wydziale Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. W 2015 roku uzyskała stopień doktora na Uniwersytecie Maastricht, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences za pracę badawczą na temat dopłat pacjentów do publicznie finansowanych świadczeń opieki zdrowotnej w Europie. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego, Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM.

W swojej pracy naukowej i dydaktycznej łączy zagadnienia z obszaru ekonomiki zdrowia, polityki zdrowotnej i społecznej. Specjalizuje się w problematyce finansowania ochrony zdrowia, bodźców finansowych oraz powszechnego zabezpieczenia zdrowotnego. Jest autorką prac naukowych i podręczników w tych tematach, m.in. Finansowanie i bodźce ekonomiczne w zdrowiu publicznym (Zdrowia Publiczne: wymiar społeczny i ekologiczny, 2022), Metody finansowania świadczeniodawców (Ekonomika świadczeniodawców w sektorze ochrony zdrowia, 2021).

Brała udział w licznych projektach międzynarodowych, m.in. ASSPRO CEE 2007, Pro-health 65+, JAHEE, oraz w pracach eksperckich dla Ministerstwa Zdrowia, European Observatory on Health Systems and Policies i WHO. Jest krajową ekspertką dla WHO Barcelona Office for Health Systems Financing w projekcie dotyczącym obciążenia gospodarstw domowych wydatkami na zdrowie. Jest także członkinią rady redakcyjnej w czasopiśmie naukowym BMC Health Services Research.