Projekt HB-HTA

 

 Rekrutacja na szkolenia zdalne   Regulamin   Dokumenty aplikacja na szkolenia zdalne  Kontakt

 

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (POWER)

Tytuł projektu: Efektywna placówka medyczna program szkoleń dla pracowników administracyjnych i zarządzających dla poprawy jakości w ochronie zdrowia

Celem powyższego projektu jest podniesienie kompetencji 130 pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, przedstawicieli płatnika (NFZ) i kadry medycznej a także przedstawicieli organów założycielskich podmiotów leczniczych w kontekście prawidłowego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w zakresie HB-HTA (Hospital based Health Technology Assessment; Szpitalna Ocena Innowacyjnych Technologii Medycznych); zadania będą realizowane w ramach studiów stacjonarnych oraz studiów podyplomowych w okresie 01.07.2019-30.06.2021, kwota dofinansowania to ponad 1,5 mln PLN, w tym dofinansowanie Projektu z Unii Europejskiej wynosi: 1 309 432,06 PLN.

W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie studiów podyplomowych oraz szkoleń z zakresu: oceny technologii medycznych (w szczególności HB-HTA) i medycyny opartej na faktach (EBM), przepisów prawa finansowego, audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej, umiejętności związanych z zarządzaniem finansowym, operacyjnym oraz zarządzaniem personelem podmiotów leczniczych, jak również wykorzystywaniem map potrzeb zdrowotnych czy działań antykorupcyjnych.

Realizacja projektu pozwoli na uzupełnienie najczęściej medycznego wykształcenia kadry zarządzającej oraz doświadczenia nabytego przez staż pracy. Poruszane w trakcie szkoleń i zajęć na studiach tematy, prowadzone dyskusje i ćwiczenia mają wpłynąć na podniesienie jakości usług medycznych podmiotów medycznych i optymalizację ich funkcjonowania.

W ramach studiów podyplomowych HB HTA przewidziano realizację 4 modułów tematycznych, w trakcie 160 godzin zajęć:
• Finanse w ochronie zdrowia – aspekty ekonomiczne, polityczne, prawne i etyczne
• Podstawy EBM. Krytyczna analiza dowodów naukowych w analizach HTA
• Rynek leków, koszyk świadczeń, programy polityki zdrowotnej, HB HTA
• Analizy ekonomiczne w HTA

W proces dydaktyczny w ramach szkoleń/studiów podyplomowych włączeni będą zarówno pracownicy Collegium Medicum UJ, jak i eksperci zewnętrzni z doświadczeniem praktycznym.
Studia kończy przygotowanie pracy dyplomowej oraz obrona pracy dyplomowej.