Ewa Dobrogowska-Schlebusch

Spis publikacji:

 1. Dobrogowska-Schlebusch E. (2006). Ocena jakości stron internetowych, poświęconych wybranym chorobom społecznym, skierowanych do pacjentów. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2, s. 111-117.
 2. Dobrogowska-Schlebusch E. (2007). [Dok.elektr]. Ocena jakości informacji medycznej dostępnej w Internecie – jako zadanie dla bibliotek, Biuletyn EBIB, Nr 3/2007. http://www.ebib.info/2007/84/a.php?dobrogowska_schlebusch
 3. Dobrogowska-Schlebusch E. (2009). Badanie jakości 52 stron internetowych o tematyce medycznej, stworzonych za pomocą technologii Wiki. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie , 1, s. 102-109.
 4. Dobrogowska-Schlebusch E, Niedźwiedzka B, Nowak-Bończa M. (2014). Badanie publicznych portali i serwisów internetowych w celu wskazania najlepszych praktyk w zakresie dostarczania informacji o zdrowiu i leczeniu – wstępne wyniki badań. W: Red. J. Jasiewicz, E.B. Zybert. Czas przemian – czas wyzwań. Rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka. Wyd. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2014, s. 257-273.
 5. Dobrogowska-Schlebusch E., Niedźwiedzka B. (2014). Narzędzie Ewaluacji Serwisów Internetowych o Zdrowiu – wstępny pilotaż oraz charakterystyka trudności metodologicznych związanych z tworzeniem nowego instrumentu do oceny jakości internetowych zasobów informacji o tematyce zdrowotnej. Zagadnienia Informacji Naukowej, 2 (104), s. 110-134
 6. Dobrogowska-Schlebusch, Niedźwiedzka B. (2015). Systematyczny przegląd metod i narzędzi badania zdrowotnych potrzeb informacyjnych rodzinnych opiekunów osób chorych i niepełnosprawnych. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, 13 (3), s. 283-294.
 7. Dobrogowska-Schlebusch E. (2016) The Negative Consequences of Closed Access to Scientific Data and Other Barriers to Information Access – An Analysis of the Health Decisions of Parents Having Children with Autism Spectrum Disorder (ASD). Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzania, 14(2), s. 131-140
 8. Dobrogowska-Schlebusch E. (2017) Metodologia badania potrzeb informacyjnych w sektorze ochrony zdrowia – poszukiwanie optymalnego narzędzia pomiaru potrzeb informacyjnych nieformalnych opiekunów osób chorych lub niepełnosprawnych. W: Kamińska-Czubała B., Skórka S. red. Projektowanie informacji w przestrzeni informacji. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP., s. 147-161
 9. Dobrogowska-Schlebusch E. (2017). Znaczenie czynników afektywnych w procesie przetwarzania informacji na podstawie analizy zachowań informacyjnych rodziców dzieci autystycznych. W: Taraszkiewicz B. red. Ekologia Informacji a kultura informacyjna społeczeństwa. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Zarząd Oddziału Biblioteka Uczelniania Akademii Pomorskiej. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, s. 144-155.

Wystąpienia konferencyjne:

 1. Dobrogowska-Schlebusch E. (2017). Biblioteka jako centrum informacji dla rodziców dzieci ze spectrum autyzmu? – wyniki badań własnych i przykłady dobrej praktyki. XXXV Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych „Library as a Service”. Łódź, 18-20 września 2017 r.

 2. Ewa Dobrogowska-Schlebusch. (2017) Grupy samopomocy dla rodziców dzieci ze spectrum autyzmu – narzędzie wsparcia emocjonalnego, informacyjnego czy instrumentalnego? III Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Socjologia medycyny – promocja zdrowia – media”. Wrocław, 25-27 września 2017 r.

 3. Dobrogowska-Schlebusch E. (2016). Znaczenie czynników afektywnych w procesie przetwarzania informacji na podstawie analizy zachowań informacyjnych rodziców dzieci autystycznych. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ekologia informacji a kultura informacyjna społeczeństwa” Słupsk, 16 września 2016 r.

 4. Dobrogowska-Schlebusch E. (2015). Problemy etyczne związane z wykorzystaniem treści publikowanych w Internecie jako źródła badań naukowych (w naukach medycznych i naukach o zdrowiu). Metodologia mieszana w nauce o informacji naukowej i innych dziedzinach nauki. 23 listopada, WZiKS, Kraków.

 5. Dobrogowska-Schlebusch E. (2015). Inadequate support from healthcare professionals, emotional distress or health literacy problems? – the most common causes of barriers with access to information encountered by parents of autistic children. The 3rd European Health Literacy Conference. 17-19 November, Brussels. (plakat)
   
 6. Dobrogowska-Schlebusch E., Niedźwiedzka B. Problemy etyczne związane z wykorzystaniem treści publikowanych w serwisach społecznościowych jako źródła badań jakościowych w naukach medycznych i naukach o zdrowiu. XIII Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej. Zakopane 23-25 września 2015 r.
   
 7. Dobrogowska-Schlebusch E. Metodyka badania potrzeb informacyjnych w sektorze ochrony zdrowia –  poszukiwanie optymalnego narzędzia badania potrzeb informacyjnych nieformalnych opiekunów osób chorych lub niepełnosprawnych. III Międynarodowa Konferencja Naukowa. Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Projektowanie informacji. Kraków 21-22 maja 2015 r. (prezentacja ustna)
   
 8. Dobrogowska-Schlebusch E., Niedźwiedzka B. Negatywne konsekwencje funkcjonowania zamkniętego modelu komunikacji naukowej na przykładzie analizy zachowań informacyjnych rodziców dzieci autystycznych. V Ogólnopolska Konferencja „Zarządzanie informacją w nauce”. Katowice, 27-28 listopada 2014. (prezentacja ustna)
   
 9. Dobrogowska-Schlebusch E., Niedźwiedzka, B. Assessment of the quality of online health resources in order to identify the examples of best practices in creating portals for patients. The 4th EAHIL 2014 Conference. Divided we fall, united we inform. Building alliances for a new European Cooperation. 11-13 June, Rome, Italy (prezentacja ustna)
   
 10. Dobrogowska- Schlebusch E., Nowak- Bończa M., Niedźwiedzka B. Badanie publicznych portali i serwisów internetowych w celu wskazania najlepszych praktyk w zakresie dostarczania informacji o zdrowiu i leczeniu. Konferencja naukowa „Czas przemian – czas wyzwań. Rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka”, Warszawa 10-11 października 2013
   
 11. Dobrogowska-Schlebusch, E. Systematic review of studies describing the process of development and validation of instruments designed to assess the quality and suitability of patient education materials produced in printed form. The 13th European Conference of Medical and Health Libraries. Health information without frontiers. 4-6 July 2012, Brussels, Belgium. (plakat).   
   
 12. Dobrogowska-Schlebusch E. Supporting the health care professionals in evaluating the quality of health education materials for patients as a new task for medical librarians in Poland. The 12th European Conference of Medical and Health Libraries. Discovering new Seas of Knowledge. Technologies, environments  and users in the future of health libraries. 14th-18th June 2010 – Lisbon and Estoril, Portugal. (prezentacja ustna)
   
 13. Dobrogowska-Schlebusch E., Niedźwiedzka B. Assessment of the quality of medical wikis using Health Summit Working Group quality criteria. EAHIL Workshop 2009. Working With Others. Explore, Engage, Extend.  2nd – 5th June 2009, Dublin, Ireland. (prezentacja ustna)
   
 14. Niedźwiedzka B., Dobrogowska-Schlebusch E., Sikora D., Czabanowska K. Wiki technology as a tool for developing an information source. An example of a project „Information network on good practice in health care for migrants and minorities in Europe”. The 11th European Conference of Medical and Health Libraries, Helsinki, Finland, 23rd-28th June 2008  (plakat)           

Uczestnictwo w projektach naukowych:

2009 – 2012: Uczestnictwo w projekcie naukowym: Program Zdrowia Publicznego, DNG SANCO. Projekt: euFAQT (euFamilies and Adolescents Quit Tobacco) na stanowisku: Assistant researcher. Koordynator polskiego zespołu: dr Barbara Bik, Zakład Promocji Zdrowia Instytutu Zdrowia Publicznego WNZ UJCM.

2007 – 2009: Uczestnictwo w projekcie naukowym: Program Zdrowia Publicznego, DNG SANCO. Projekt: MIGHEALTHNET – Information network on good practice in health care  for migrants and minorities na stanowisku: Researcher. Koordynator polskiego zespołu: dr Barbara Niedźwiedzka, Zakład Informacji Naukowej Instytutu  Zdrowia Publicznego WNZ UJCM.

2014-2015: Uczestnictwo w projekcie naukowym: MEM-TP „Pakiety zdrowotne dla profesjonalistów zdrowotnych – poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych dla migrantów i mniejszości etnicznych, w tym Romów”

od stycznia 2016 r. – udział w projekcie: SH-CAPAC „Supporting health coordination, assessments, planning, access to health care and capacity building in Member States under particular migratory pressure (SH-CAPAC) — SH-CAPAC” (Program Zdrowia Publicznego).

Badania statutowe:

Badanie publicznych portali i serwisów internetowych, w celu wskazania najlepszych praktyk w zakresie dostarczania informacji o zdrowiu i leczeniu. 2012-2013 – uczestnik projektu.

Opracowanie narzędzi badania informacyjnych potrzeb społeczeństwa polskiego związanych ze zdrowiem i leczeniem. 2014 – uczestnik projektu.