STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE FARMAKOEKONOMIKI I OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH

Studenckie Koło Naukowe Farmakoekonomiki i Oceny Technologii Medycznych (SKN FOTM) zaprasza studentów, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zastosowania i roli leków, ale również wyrobów medycznych i innych technologii medycznych, w systemie opieki zdrowotnej. Istotne znaczenie, jakie mają leki i nie-lekowe technologie medyczne, nie tylko dla pojedynczego pacjenta, lecz również dla społeczeństwa, płatnika i państwa, wymaga interdyscyplinarnego i szerokiego podejścia analitycznego. Celem działania SKN FOTM jest więc również rozwijanie umiejętności analitycznych i praktycznych w zakresie oceny użytkowania leków i nie-lekowych technologii medycznych. Celem jest także przygotowanie do ewentualnej pracy w wielu organizacjach i instytucjach, gdzie posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu farmakoekonomiki i oceny technologii medycznych mogą być ważnym lub nawet decydującym atutem podczas naboru pracowników.

Studenci mają możliwość poszerzania wiedzy i rozwijania indywidualnych zainteresowań, współpracy przy opracowywaniu i współautorstwa artykułów naukowych, prezentacji wyników prac badawczych podczas konferencji naukowych w Polsce i zagranicą.

Uczestnictwo w SKN FOTM jest dostosowywane do indywidualnych rozkładów zajęć i zainteresowań naukowych oraz zawodowych studentów.

SKN FOTM funkcjonuje przy Zakładzie Gospodarki Lekiem Instytutu Zdrowia Publicznego. Opiekunem Koła jest dr n. med. Tomasz Bochenek.

Kontakt e-mail: t.bochenek@uj.edu.pl