Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej – studia podyplomowe

CELEM:
jednorocznych studiów jest nabycie przez uczestnika nowoczesnej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie organizowania, koordynowania i monitorowania działalności jednostek opieki zdrowotnej. Program nakierowany jest na wykształcenie u uczestników umiejętności: rozwiązywania problemów organizacyjnych, planowania strategii rozwojowej, sprawnego podejmowania decyzji oraz skutecznego kierowania zespołami pracowników.


PROPOZYCJA SKIEROWANA JEST DO:

osób pełniących lub przygotowujących się do sprawowania funkcji kierowniczych w publicznych i niepublicznych jednostkach opieki zdrowotnej, instytucjach związanych ze zdrowiem publicznym, ubezpieczeniami zdrowotnymi, zdrowiem środowiskowym, tj. szeroko rozumianych jednostkach opieki zdrowotnej oraz wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania w ochronie zdrowia.

 

CO WYRÓŻNIA TE STUDIA?

  • Najdłuższe w Polsce, 30-letnie doświadczenie w tego rodzaju kształceniu – Instytut Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (do 1997 roku Szkoła Zdrowia Publicznego) rozpoczął kształcenie kadr kierowniczych opieki zdrowotnej w ramach studiów podyplomowych w zakresie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej już w roku 1991, jako pierwszy ośrodek w kraju.
  • Program studiów oparty jest na doświadczeniach międzynarodowych wynikających z wieloletniej współpracy z szeregiem wiodących uniwersyteckich i profesjonalnych ośrodków kształcenia (m.in. z Holandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych), a także z Fundacją HOPE, USAiD, Fundacją PHARE, Bankiem Światowym.
  • Ponad 1200 Absolwentów naszych studiów podyplomowych, spośród których wiele osób zajmuje  najważniejsze stanowiska kierownicze w kluczowych regionalnych, krajowych, a nawet międzynarodowych instytucjach ochrony zdrowia.
  • Program studiów oparty jest na analizie potrzeb prowadzonej wśród naszych uczestników i absolwentów oraz dostosowany do aktualnych uwarunkowań systemu.
  • Znaczna część zajęć prowadzona jest przez doskonałych praktyków, którzy na co dzień zajmują się problemami zarządczymi.  
  • Wśród naszych wykładowców znajdują się wybitni specjaliści, posiadający uznaną renomę ekspercką w Polsce i na świecie, wykorzystujący doświadczenia międzynarodowe nabyte w trakcie wieloletniej współpracy naszego Instytutu z wiodącymi uniwersytetami i ośrodkami badawczymi.
  • Renoma Uniwersytetu Jagiellońskiego, krakowskiego Collegium Medium i najstarszej Szkoły (obecnie: Instytutu) Zdrowia Publicznego założonej w 1991 roku, głównie w celu kształcenia kadr zarządczych dla sektora zdrowia.
  • Wiodące miejsce w Rankingu najlepszych szkół kształcących menadżerów dla systemu ochrony zdrowia w Polsce, przeprowadzonym przez czasopismo “Menadżer Zdrowia” dla studiów podyplomowych z zakresu zarządzania.

 

FORMA REALIZACJI PROGRAMU:
6 modułów tematycznych (łącznie ok. 200 godzin), zajęcia w trybie weekendowym (ok. 13 zjazdów), 2 semestry (1 rok); wykłady, ćwiczenia, seminaria oraz zajęcia komputerowe.


RAMOWY PROGRAM:

Otoczenie zewnętrzne placówki medycznej: Organizacja opieki zdrowotnej – kluczowi interesariusze systemu, Polityka ochrony zdrowia i jej wpływ na funkcjonowanie jednostek opieki zdrowotnej, Otoczenie ekonomiczne, Podstawowe regulacje prawne dotyczące podmiotów leczniczych, Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych;

Podstawowe narzędzia i metody zarządzania w ochronie zdrowia: Podstawy zarządzania w opiece zdrowotnej, Systemy informatyczne w podmiotach leczniczych, Zarządzanie operacyjne w podmiotach leczniczych, Planowanie strategiczne w podmiotach leczniczych, Zarządzanie w sytuacji kryzysu;

Zarządzanie zasobami w podmiotach leczniczych: Zasoby kadrowe/polityka kadrowa, Leadership i zarządzanie zespołem, Zarządzanie czasem, Negocjacje w ochronie zdrowia, Wybrane elementy polskiego i unijnego prawa pracy, Wybrane elementy prawa inwestycyjnego/ prawo zamówień publicznych, Gospodarka lekiem w jednostkach opieki zdrowotnej;

Gospodarka finansowa w podmiotach leczniczych: Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych i regulacje prawne w zakresie zawierania umów,  Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza w podmiotach leczniczych, Zarządzanie finansami w jednostkach opieki zdrowotnej;

Innowacyjność i zmiany w podmiotach leczniczych: Zarządzanie projektami zmian w organizacjach sektora zdrowia, Restrukturyzacja jednostek opieki zdrowotnej, Hospital Based Health Technology Assessment (HB-HTA), Telemedycyna;

Budowanie wizerunku i public relations w ochronie zdrowia: Marketing usług zdrowotnych, Public Relations, Zarządzanie jakością a wizerunek placówki medycznej, Odpowiedzialność prawna jednostki opieki zdrowotnej.

 

FORMA ZALICZENIA:
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przewidzianych w planie przedmiotów obowiązkowych, a także przygotowanie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego.

 

DOKUMENT UKOŃCZENIA:
Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum UJ (studia realizowane są w ramach Ośrodka ds. kształcenia podyplomowego na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM).

 

WARUNKI PRZYJĘCIA:

Ukończone studia II stopnia lub jednolite magisterskie; przyjęcia odbywają się bez postępowania kwalifikacyjnego – decyduje kolejność zgłoszeń. Konieczne jest złożenie wymaganych dokumentów:

 

Dokumenty, z adnotacją: Studia podyplomowe: Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej, należy kierować na adres:

Instytut Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM,
ul. Skawińska 8, 31- 066 KRAKÓW

lub składać osobiście w Biurze studiów podyplomowych (pokój 302) w godz. 8.00-15.00.

 

REKRUTACJA:

Termin rekrutacji: od 23.09.2024 r. do 06.01.2024 r.

Początek zajęć: 22.02.2025 r.

 

KOSZT: Opłata za całe studia wynosi 5900,00 złotych i płatna jest w dwóch ratach po 2950,00 zł.

 

KONTAKT:

mgr Monika Duszka – Biuro studiów podyplomowych
Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM, pok. 302

ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków
tel. (012) 433 28 22
e-mail: monika.duszka@uj.edu.pl

 

KIEROWNIK STUDIÓW: dr Paweł Lipowski

e-mail: pawel.lipowski@uj.edu.pl

 

DODATKOWE INFORMACJE: