Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej – studia podyplomowe

CELEM:
jednorocznych studiów jest nabycie przez Słuchacza – nowoczesnej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania: organizowania, koordynowania i monitorowania działalności zakładów opieki zdrowotnej. Program nakierowany jest na wykształcenie u Słuchaczy umiejętności: rozwiązywania problemów organizacyjnych, planowania strategii rozwojowej, sprawnego podejmowania decyzji oraz skutecznego kierowania zespołami pracowników.


PROPOZYCJA SKIEROWANA JEST DO:

osób pełniących lub przygotowujących się do sprawowania funkcji kierowniczych w publicznych i niepublicznych jednostkach opieki zdrowotnej, instytucjach związanych ze zdrowiem publicznym, ubezpieczeniami zdrowotnymi, zdrowiem środowiskowym oraz wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania w ochronie zdrowia.

 

CO WYRÓŻNIA TE STUDIA?

  • Najdłuższe w Polsce, ponad 28-letnie doświadczenie w tego rodzaju kształceniu – Instytut Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (do 1997 roku Szkoła Zdrowia Publicznego) rozpoczął kształcenie kadr kierowniczych opieki zdrowotnej w ramach studiów podyplomowych w zakresie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej już w roku 1991, jako pierwszy ośrodek w kraju.
  • Zmienione i unowocześnione – kształcenie kadr kierowniczych opieki zdrowotnej w ramach studiów podyplomowych prowadzimy nieprzerwanie od 1991 roku, od tego czasu studia te uległy licznym modyfikacjom i uaktualnieniom. Obecny program jest efektem dogłebnej reformy i zawiera szereg ulepszeń. Do programu wprowadzono nowe treści, wykłady praktyków a także grę symulacyjną. Czas trwania programu został skrócony do 2 semestrów.
  • Program oparty jest na doświadczeniach międzynarodowych wynikających z wieloletniej współpracy z szeregiem wiodących uniwersyteckich i profesjonalnych ośrodków kształcenia w Europie (m.in. w Holandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii), Stanach Zjednoczonych, (Boston-Massachussetts, Northern Karolina, Kalifornia i in.), a także z Fundacją HOPE, USAiD, Fundacją PHARE, Bankiem Światowym i Ministerstwem Zdrowia.
  • Ponad 1000 – to liczba dotychczasowych Absolwentów naszych studiów podyplomowych.
  • Zespół wybitnych wykładowców w dużej części wykształconych za granicą i prowadzących od wielu lat także zajęcia w trybie dziennym na kierunku Zdrowie Publiczne w IZP WNZ CM UJ, na poziomie licencjatu i studiów magisterskich oraz na zajęciach na studiach niestacjonarnych. Wykładowcy byli zawsze wysoko oceniani przez Słuchaczy po zakończeniu cyklu szkolenia podyplomowego.
  • Renoma Uniwersytetu Jagiellońskiego, krakowskiego Collegium Medium i najstarszej Szkoły (obecnie: Instytutu) Zdrowia Publicznego założonej w 1991 roku, głównie w celu kształcenia kadr zarządczych dla sektora zdrowia.
  • Wiodące miejsce w Rankingu najlepszych szkół kształcących menadżerów dla systemu ochrony zdrowia w Polsce, przeprowadzonym przez czasopismo “Menadżer Zdrowia” dla studiów podyplomowych z zakresu zarządzania.

 

FORMA REALIZACJI PROGRAMU:
6 modułów tematycznych (łącznie 214 godzin), zajęcia w trybie weekendowym (ok. 14 zjazdów), łącznie 2 semestry (1 rok); wykłady, ćwiczenia, seminaria oraz zajęcia komputerowe.


RAMOWY PROGRAM:

Wprowadzenie do problematyki zarządzania podmiotami leczniczymi: Wpływ polityki zdrowotnej na funkcjonowanie jednostek opieki zdrowotnej, Polityka ochrony zdrowia w Unii Europejskiej, Rynek usług zdrowotnych, Podstawy zarządzania i organizacji opieki zdrowotnej, Regulacje prawne dotyczące podmiotów leczniczych;

Podstawowe narzędzia i metody zarządzania w opiece zdrowotnej: Systemy informatyczne w podmiotach leczniczych, Zarządzanie operacyjne w podmiotach leczniczych, Planowanie strategiczne w podmiotach leczniczych, Audyt wewnętrzny jako narzędzia zarządcze;

Zarządzanie zasobami w podmiotach leczniczych: Polityka personalna/ restrukturyzacja zatrudnienia, Zarządzanie zespołem, Zarządzanie czasem, Negocjacje w ochronie zdrowia, Wybrane elementy polskiego i unijnego prawa pracy, Wybrane elementy prawa inwestycyjnego/ prawo zamówień publicznych, Gospodarka lekiem w jednostkach opieki zdrowotnej;

Gospodarka finansowa w podmiotach leczniczych: Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych,  Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza w podmiotach leczniczych, Podstawowe narzędzia finansowe i zarządzanie finansami w jednostkach opieki zdrowotnej, Zarządzanie długiem w praktyce, Występowanie o programy unijne i ich rozliczanie, Regulacje prawne w zakresie zawierania umów przez jednostki opieki zdrowotnej;

Innowacyjność i zmiany w podmiotach leczniczych: Zarządzanie projektami zmian w organizacjach sektora zdrowia, Restrukturyzacja jednostek opieki zdrowotnej, Podmioty lecznicze realizujące zasady EBHC (Evidence Based Health Care), Outsourcing, Telemedycyna;

Budowanie wizerunku i public relations w ochronie zdrowia: Marketing usług zdrowotnych, Zarządzanie jakością, Public Relations, Odpowiedzialność prawna jednostki opieki zdrowotnej.

 

FORMA ZALICZENIA:
Studia kończą się przygotowaniem i obroną pisemnej pracy projektowej (np. projekt: outsourcingowy, restrukturyzacji, biznesowy). Warunkiem dopuszczenia do obrony pracy i egzaminu dyplomowego jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania.

 

DOKUMENT UKOŃCZENIA:
Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych – Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA:

Ukończone studia II stopnia lub jednolite magisterskie; przyjęcia odbywają się bez postępowania kwalifikacyjnego – decyduje kolejność zgłoszeń. Konieczne jest złożenie wymaganych dokumentów:

Dokumenty, z adnotacją: Studia podyplomowe: Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej  należy kierować na adres:

Instytut Zdrowia Publicznego WNZ UJCM,
ul. Grzegórzecka 20, 31- 351 KRAKÓW,
lub składać osobiście w sekretariacie Instytutu, (pokój 139).

 

REKRUTACJA:
Termin rekrutacji na nową edycję studiów:  5 października – 18 grudnia 2020 r.
Zajęcia rozpoczną się w lutym 2021 r.

KOSZT: Opłata za całe studia wynosi 4600,00 złotych i płatna jest w dwóch ratach po 2300,00 zł.

 

KONTAKT:
p. mgr Monika Duszka – Sekretariat Instytutu Zdrowia Publicznego CM UJ,
31-531 Kraków, ul. Grzegórzecka 20, pokój 139,
tel. (012) 43 32 801, fax (012)421-74-47
e-mail: monika.duszka@uj.edu.pl

 

KIEROWNIK STUDIÓW: dr Alicja Domagała

Regulamin studiów podyplomowych

Harmonogram studiów podyplomowych 2020 semestr letni