Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej – studia podyplomowe

CELEM:
jednorocznych studiów jest nabycie przez Słuchacza – nowoczesnej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania: organizowania, koordynowania i monitorowania działalności jednostek opieki zdrowotnej. Program nakierowany jest na wykształcenie u Słuchaczy umiejętności: rozwiązywania problemów organizacyjnych, planowania strategii rozwojowej, sprawnego podejmowania decyzji oraz skutecznego kierowania zespołami pracowników.


PROPOZYCJA SKIEROWANA JEST DO:

osób pełniących lub przygotowujących się do sprawowania funkcji kierowniczych w publicznych i niepublicznych jednostkach opieki zdrowotnej, instytucjach związanych ze zdrowiem publicznym, ubezpieczeniami zdrowotnymi, zdrowiem środowiskowym oraz wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania w ochronie zdrowia.

 

CO WYRÓŻNIA TE STUDIA?

  • Najdłuższe w Polsce, 30-letnie doświadczenie w tego rodzaju kształceniu – Instytut Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (do 1997 roku Szkoła Zdrowia Publicznego) rozpoczął kształcenie kadr kierowniczych opieki zdrowotnej w ramach studiów podyplomowych w zakresie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej już w roku 1991, jako pierwszy ośrodek w kraju.
  • Program studiów oparty jest na doświadczeniach międzynarodowych wynikających z wieloletniej współpracy z szeregiem wiodących uniwersyteckich i profesjonalnych ośrodków kształcenia (m.in. z Holandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych), a także z Fundacją HOPE, USAiD, Fundacją PHARE, Bankiem Światowym.
  • Ponad 1200 Absolwentów naszych studiów podyplomowych, spośród których wiele osób zajmuje  najważniejsze stanowiska kierownicze w kluczowych regionalnych, krajowych, a nawet międzynarodowych instytucjach ochrony zdrowia.
  • Program zajęć oparty jest na analizie potrzeb prowadzonej wśród naszych Słuchaczy i Absolwentów oraz dostosowany do aktualnych uwarunkowań systemu.
  • Znaczna część zajęć prowadzona jest przez doskonałych praktyków, którzy na co dzień zajmują się problemami zarządczymi.  
  • Wśród naszych wykładowców znajdują się wybitni specjaliści, posiadający uznaną renomę ekspercką w Polsce i na świecie, wykorzystujący doświadczenia międzynarodowe nabyte w trakcie wieloletniej współpracy naszego Instytutu z wiodącymi uniwersytetami i ośrodkami badawczymi.
  • Renoma Uniwersytetu Jagiellońskiego, krakowskiego Collegium Medium i najstarszej Szkoły (obecnie: Instytutu) Zdrowia Publicznego założonej w 1991 roku, głównie w celu kształcenia kadr zarządczych dla sektora zdrowia.
  • Wiodące miejsce w Rankingu najlepszych szkół kształcących menadżerów dla systemu ochrony zdrowia w Polsce, przeprowadzonym przez czasopismo “Menadżer Zdrowia” dla studiów podyplomowych z zakresu zarządzania.

 

FORMA REALIZACJI PROGRAMU:
6 modułów tematycznych (łącznie 207 godzin), zajęcia w trybie weekendowym (ok. 13 zjazdów), łącznie 2 semestry (1 rok); wykłady, ćwiczenia, seminaria oraz zajęcia komputerowe.


RAMOWY PROGRAM:

Wprowadzenie do problematyki zarządzania podmiotami leczniczymi: Wpływ polityki zdrowotnej na funkcjonowanie jednostek opieki zdrowotnej, Polityka ochrony zdrowia w Unii Europejskiej, Rynek usług zdrowotnych, Podstawy zarządzania i organizacji opieki zdrowotnej, Regulacje prawne dotyczące podmiotów leczniczych;

Podstawowe narzędzia i metody zarządzania w opiece zdrowotnej: Systemy informatyczne w podmiotach leczniczych, Zarządzanie operacyjne w podmiotach leczniczych, Planowanie strategiczne w podmiotach leczniczych, Audyt wewnętrzny jako narzędzia zarządcze;

Zarządzanie zasobami w podmiotach leczniczych: Polityka personalna/ restrukturyzacja zatrudnienia, Zarządzanie zespołem, Zarządzanie czasem, Negocjacje w ochronie zdrowia, Wybrane elementy polskiego i unijnego prawa pracy, Wybrane elementy prawa inwestycyjnego/ prawo zamówień publicznych, Gospodarka lekiem w jednostkach opieki zdrowotnej;

Gospodarka finansowa w podmiotach leczniczych: Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych,  Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza w podmiotach leczniczych, Podstawowe narzędzia finansowe i zarządzanie finansami w jednostkach opieki zdrowotnej, Zarządzanie długiem w praktyce, Występowanie o programy unijne i ich rozliczanie, Regulacje prawne w zakresie zawierania umów przez jednostki opieki zdrowotnej;

Innowacyjność i zmiany w podmiotach leczniczych: Zarządzanie projektami zmian w organizacjach sektora zdrowia, Restrukturyzacja jednostek opieki zdrowotnej, Outsourcing, Telemedycyna;

Budowanie wizerunku i public relations w ochronie zdrowia: Marketing usług zdrowotnych, Zarządzanie jakością, Public Relations, Odpowiedzialność prawna jednostki opieki zdrowotnej.

 

FORMA ZALICZENIA:
Studia kończą się przygotowaniem i obroną pisemnej pracy dyplomowej.  Warunkiem dopuszczenia do obrony pracy jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania.

 

DOKUMENT UKOŃCZENIA:
Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych – Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA:

Ukończone studia II stopnia lub jednolite magisterskie; przyjęcia odbywają się bez postępowania kwalifikacyjnego – decyduje kolejność zgłoszeń. Konieczne jest złożenie wymaganych dokumentów:

Dokumenty, z adnotacją: Studia podyplomowe: Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej, należy kierować na adres:

Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM,
ul. Skawińska 8, 31- 066 KRAKÓW


lub składać osobiście w Biurze studiów podyplomowych (pokój 302)

 

REKRUTACJA:
Termin rekrutacji
od 04.10.2021 do 17.12.2021

Początek studiów
19 lutego 2022 roku

 

KOSZT: Opłata za całe studia wynosi 4600,00 złotych i płatna jest w dwóch ratach po 2300,00 zł.

 

KONTAKT:

mgr Monika Duszka – Biuro studiów podyplomowych
Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM

Skawińska 8, 31-066 Kraków
tel. (012) 433 28 22
e-mail: monika.duszka@uj.edu.pl

 

 

KIEROWNIK STUDIÓW: dr Alicja Domagała

Regulamin studiów podyplomowych