Projekt NCN – Determinanty akceptacji i gotowości wykorzystania aplikacji e-zdrowia i technologii Zdrowia 4.0 w polskim społeczeństwie

Tytuł: Determinanty akceptacji i gotowości wykorzystania aplikacji e-zdrowia i technologii Zdrowia 4.0 w polskim społeczeństwie

Nr projektu: 2021/43/B/NZ7/02140

Streszczenie projektu:
Wyzwanie zapewnienia odpowiedniej opieki podczas pandemii spowodowało w wielu krajach spektakularny wzrost zainteresowania wykorzystaniem e-zdrowia i telemedycyny. W erze przed COVID wdrażanie rozwiązań e-zdrowia w polskim systemie opieki zdrowotnej przebiegało bardzo wolno. Tylko ograniczona liczba pacjentów i obywateli mogła skorzystać z tych technologii. Dopiero w 2016 roku wprowadzono zmiany w przepisach regulujących udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy i innych pracowników służby zdrowia, które umożliwiły wykorzystanie systemów teleinformatycznych do świadczenia opieki nad pacjentami. Pandemia COVID-19 zbiega się ze wzmożonymi działaniami na rzecz udostępnienia usług e-zdrowia, m.in. e-recepty lub e-zwolnienia. W marcu 2021 r. wprowadzono powszechny dostęp do zdalnych wizyt u lekarza, zarówno w przypadku opieki podstawowej jak i specjalistycznej. Trzeba jednak przyznać, że zdalne wizyty lekarskie odbywały się głównie za pośrednictwem połączenia telefonicznego.

Wykorzystanie innowacyjnych technologii w ochronie zdrowia jest wynikiem trendów określanych jako czwarta rewolucja przemysłowa. E zdrowie można postrzegać jako poprzedzającą fazę Zdrowia 4.0, koncepcji odzwierciedlającej wykorzystanie technologii definiujących 4. rewolucję przemysłową w dziedzinie ochrony zdrowia. Zdrowie 4.0 to znacznie więcej niż tylko zwiększona łączność, interakcje i zdalny dostęp do usług, jak zwykle oczekuje się od domeny e-zdrowia. To także coraz bardziej zaawansowane wykorzystanie analizy dużych zbiorów danych przy pomocy sztucznej inteligencji czy też sieci łączących inteligentne urządzenia w środowisku życia. Można zaobserwować pewną rozbieżność między dostępnymi rozwiązaniami a akceptacją, gotowością i kompetencjami społeczeństwa do ich wdrażania i stosowania w ochronie zdrowia. Dlatego też głównym celem projektu jest ocena akceptacji i gotowości polskiego społeczeństwa do szerokiego wykorzystania systemów e-zdrowia oraz analiza czynników determinujących. Ponadto badania będą miały na celu określenie jak dorośli w młodym i średnim wiek, postrzegają wyzwanie przyjęcia i wykorzystania jeszcze bardziej wyrafinowanych narzędzi technologicznych w porównaniu do e-zdrowia, kształtujących rewolucję Zdrowia 4.0.

Główne zadania badawcze realizowane w ramach projektu będą obejmować: opracowanie przeglądu zagadnień pozostających w obszarze zainteresowania projektu, kulturowa adaptacja i walidacja instrumentów badawczych niedostępnych obecnie w języku polskim, przygotowanie kwestionariuszy ankiet dla badań sondażowych adresowanych do ogólnej populacji osób dorosłych w dwóch pierwszych badaniach (realizowanych techniką sondażu telefonicznego i online) oraz populacji dorosłych w młodym i średnim wieku, którzy wezmą udział w trzecim badaniu sondażowym techniką online. W ramach projektu badawczego zostaną zrealizowane trzy sondażę, każdy skupiający sie na innych zagadnieniach. Pierwszy sondaż, telefoniczny, będzie miał na celu ocenę percepcji, kompetencji informacyjnych, stopnia korzystania z usług e-zdrowia oraz czynników ułatwiających i ograniczających użycie systemów e-zdrowia. Drugi sondaż, techniką online, będzie miał na celu określenie akceptacji i gotowości użycia narzędzi e-zdrowia, z uwzględnieniem konkretnych aplikacji, w populacji osób dorosłych. Trzeci sondaż, także realizowany online, zostanie przeprowadzony wśród dorosłych w młodym i średnim wieku, i będzie ukierunkowany na poznanie zapatrywań respondentów na szerokie wprowadzenie technologii Zdrowia 4.0 i związane z tym wyzwania. W ostatnim stadium, opracowany zostanie model opieki zdrowotnej oparty na szerokim zastosowaniu rozwiązań składających się na Zdrowie 4.0.