dr Michał Zabdyr-Jamróz

Dyżury, przedmioty i harmonogram │ Consultations, courses, schedule: USOS
e-mail: michal.zabdyr-jamroz@uj.edu.pl
tel. │ phone: (+48) 12 433-28-13
pok. │ room: 3.12

Publikacje dostępne na │ Follow me on: 
ACADEMIA, RESEARCHGATEEXPERTUS

Politolog specjalizujący się w analizie polityk zdrowotnych w relacji do systemów ochrony zdrowia, w demokracji deliberatywnej i zagadnieniach sprawiedliwości w zdrowiu. Główne obszary badawcze:

 • deliberatywne wzorce rządzenia (deliberative governance) w politykach publicznych;
 • metody oceny skutków zdrowotnych (health impact assessment, HIA);
 • porównawcza analiza systemów zdrowotnych;
 • realia polskiego modelu polityki zdrowotnej i systemu ochrony zdrowia;
 • analiza polityk zdrowotnych z perspektywy teorii systemów deliberatywnych.

Interesuje się również historią parlamentaryzmu brytyjskiego, historia rozwoju rządów prawa, wolności osobistych i praw pacjenta (m.in. instytucji habeas corpus), a także socjobiologią.

Autor i współautor ponad 20 publikacji naukowych w języku polskim, angielskim i niemieckim. Uczestniczył w licznych projektach krajowych i zagranicznych. Prowadził badania i odbywał staże naukowe na Uniwersytecie Maastricht (2014), Uniwersytecie Harvarda (2016) i w archiwach Pałacu Westminsterskiego (2011). Wykładowca gościnny na Uniwersytecie Kopenhaskim (2015, 2016). Prezentował referaty na rozlicznych konferencjach polskich i zagranicznych, m.in. Sciences Po w Paryżu (2016), na Uniwersytecie Manchesteru (2017) i na Uniwersytecie Canberry (Centrum Demokracji Deliberatywnej, 2017). Konsultant i szkoleniowiec przy projektach wdrożeniowych dotyczących treningu specjalistów medycznych w kontakcie z mniejszościami etnicznymi (2015) oraz kształcenia studentów z wykorzystaniem metody uczenia problemowego (problem-based learning).


Political scientist specializing in political theory and health policy analysis in the context of healthcare systems organization. Primarily interested in:

 • deliberative governance in health (good governance in health);
 • health impact assessment (HIA) methods;
 • health policy analysis from the perspective of deliberative systems theory;
 • comparative healthcare systems analysis;
 • organization of polish health system and its policy-making model.

Also interested in:

 • political philosophy and justice in health (J. Rawls theory of justice in healthcare systems);
 • history of political thought and the development of parliamentary democracy;
 • institutional guarantees of human rights (Habeas Corpus as patient right in late 18th century).

Author of over 20 peer-reviewed papers and book chapters (three of which are in English). He has English-language proficiency at CAE level, having English experience in teaching and conference presentations. He has experience in literature reviews and content analysis. Principal investigator in three and co-investigator in seven research projects. An intern visiting researcher at the University of Maastricht (Netherlands, 2014) and a visiting lecturer at the University of Copenhagen (Denmark, 2015 and 2016). He also carried out a research project in the Parliamentary Archives at Westminster Palace (UK, 2011) and Harvard University (2016).


Wybrane publikacje │ Selected publications:

 • Zabdyr-Jamróz M. Wszechstronniczość. O deliberacji w polityce zdrowotnej z uwzględnieniem emocji, interesów własnych i wiedzy eksperckiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020.
 • Zabdyr-Jamróz M. Deliberative Governance for Health in Local Context: Prospects for Health Impact Assessment (HIA) in Spatial Planning in Poland [w/in:] Sroka J., Podgórska-Rykała J. [red./ed.] Models of local governance – ideas, concepts, experiences and goals for the future. [w druku/in press].
 • Zabdyr-Jamróz M. Film „Kolacja z arszenikiem” (1995) jako proroctwo ery Trumpa. Efekt radykalnego skrzydła i okno Overtona wobec polaryzacji politycznej w świetle teorii systemów deliberatywnych [w/in:] Biały F., Jakubowski J. [red./ed.], Kultura popularna i ideologia. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań 2020.
 • Zabdyr-Jamróz M., Czy pielęgniarkom wolno strajkować „o kasę”? Wyzwania dla uwzględniania interesów własnych pielęgniarek w świetle teorii systemów deliberatywnych na przykładzie strajku z Centrum Zdrowia Dziecka w 2016 roku, Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne / Nursing and Public Health: 10/2020.
 • Zabdyr-Jamróz M., “All they want is money!” The deliberative theory approach to the inclusion of nurses’ self-interests in the 2016 strike in the Children’s Memorial Health Institute in Warsaw. Social Theory & Health: doi: 10.1057/s41285-019-00123-y.
 • Zabdyr-Jamróz M., Preventing the Atrophy of the Deliberative Stance: Considering Non-Decisional Participation as a Prerequisite to Political Freedom. Avant: 2019, Vol. 10, nr 1, s. 89-117.
 • Sowada Ch., Sagan A., Kowalska-Bobko I., Zabdyr-Jamróz M. i in., Poland: Health System Review, Health Systems in Transition: 2019, vol. 21 nr 1; The European Observatory on Health Systems and Policies is a partnership, WHO Regional Office for Europe.
 • Włodarczyk W.C., Zabdyr-Jamróz M. Od Ottawy do Wiednia. Promocja zdrowia w dobie postprawdy. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie: 2018, T. 16, nr 2, s. 69-78.
 • Zabdyr-Jamróz M., Voluntary (NGO) Sector Involvement in Health Promotion for Older Population in Europe; Epidemiology Biostatistics and Public Health; 2017, Volume 14, Number 2, Suppl 1: e12420-1-e12420-12.
 • Zabdyr-Jamróz M., Badora-Musiał K. Ocena skutków zdrowotnych (HIA) dla planowania przestrzennego w Polsce [w] Model oceny wpływu regulacji prawnych i instytucjonalnych na zdrowie Health Impact Assessment. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Kraków–Warszawa 2017: 455-490.
 • Badora-Musiał K., Kowalska-Bobko I., Zabdyr-Jamróz M., Systemowe reformy zdrowotne w Stanach Zjednoczonych. Obamacare versus Trumpcare. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. 2017, T. 15, nr 3: 195-207.
 • Sowada Ch., Kowalska-Bobko I., Mokrzycka A., Domagała A., Sowa A., Zabdyr-Jamróz M., Tambor M., Golinowska S. The activities of older people when healthy aging policy and funding is limited. The institutional and nancial dimensions of health promotion for older people in Poland. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. 2017, T. 15, nr 1: 69-84.
 • Tambor M., Domagała A., Zabdyr-Jamróz M., Kowalska-Bobko I., Sowa A., Sowada Ch., Golinowska S., Baji P. Health promotion for older people in Hungary: The need for more action. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, T. 15, nr 1: 96-107.
 • Zabdyr-Jamróz M., Dwa Ciała Króla w Karnawale Demokracji: Czy doktryna Dwóch Ciał Króla jest zaprzeczeniem demokracji? [The King’s Two Bodies in the Carnival of Democracy: Does the doctrine of the King’s Two Bodies contradict democracy?]; Politeja. Pismo WSMiP Uniw. Jagiellońskiego; 6(46)/2016: 63-86.
 • Kowalska-Bobko I., Mokrzycka A., Zabdyr-Jamróz M., Sytuacja Wojewódzkich Podmiotów Leczniczych w Małopolsce: Wstępna Diagnoza i Obszary Możliwych Usprawnień, Public Health Forum; 2016, 2 (2): 70-82.
 • Sitko S.J., Kowalska-Bobko I., Mokrzycka A., Zabdyr-Jamróz M., Domagała A., Magnavita N., Poscia A., Rogala M., Szetela A., Golinowska S., Institutional analysis of health promotion for older people in Europe. Concept and research tool. BMC Health Services Research; 2016, 16 (Suppl 5): 327: 389-403.
 • Kowalska-Bobko I., Sagan A., Mokrzycka A., Włodarczyk C.W., Zabdyr-Jamróz M., Implementation of cross-border healthcare Directive in Poland. How not to encourage patients to seek care abroad? Health Policy: Nov 2016, 120 (11): 1233–1239.
 • Kowalska-Bobko I., Mokrzycka A., Zabdyr-Jamróz M., Polityka zdrowotna w programach partii politycznych w Polsce. Wyborczy wyścig po zdrowie? [Health policy in programs of Polish political parties. Electoral race for health?]. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie; Vol 13, No 1: 17–26
 • Zabdyr-Jamróz M., Zwyczaje i obyczaje w filozofii prawa Herberta L. A. Harta [Habits and customs in Herbert L.A. Hart’s philosophy of law]. Diametros. An Online Journal of Philosophy; Sep 2015, 45: 144-164.
 • Zabdyr-Jamróz Michał, The Veil of Ignorance and Solidarity in Healthcare: Finding Compassion in the Original Position. Diametros. An Online Journal of Philosophy; Mar 2015, 43: 79-95.
 • Kowalska Iwona-B., Sagan A., Mokrzycka A., Zabdyr-Jamróz M., The first attempt to create a national strategy for reducing waiting times in Poland: Will it succeed? Health Policy; Mar 2015, 119(3): 258-263.
 • Zabdyr-Jamróz M., Decyzyjny paradoks deliberacji. Perspektywy zastosowań różnych technik demokracji deliberatywnej [Decisional paradox of deliberation. Application prospects of various deliberative democracy techniques]. Społeczno-Polityczne Wyzwania Współczesności, [ed./red.] Ł. Scheffs, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014: 89-102.
 • Włodarczyk W.C., Zabdyr-Jamróz M., O sprawiedliwym systemie zdrowotnym [On a just healthcare system]. Etyczne problemy zarządzania w ochronie zdrowia, [eds./red.] J. Hartman, Z. Zalewski, ABC Wolters Kluwer, Warszawa 2013: 19-36.
 • Zabdyr-Jamroz M., Badora-Musiał K., Reformy zdrowotne w USA z 2010 r. po orzeczeniu Sądu Najwyższego (z 2012_. Europeizacja Ameryki czy utrzymanie jej odrębności? [U.S. Healthcare Reform of 2010 after the (2012) Supreme Court ruling. The Europeanization of America or maintaining its distinctiveness?], Namysł nad problemami polityki zdrowotnej: globalnej, europejskiej, krajowej [ed./red.] T. Serafin, Difin, Warszawa 2013: 243-257.
 • Zabdyr-Jamroz M., Fields of Civic Society. Proposal of a typology of civic activities. Questions of Civil Society. CGS Studies volume 2, [eds./red.] R. Schattkowsky, A. Jarosz, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2013: 43-53.
 • Zabdyr-Jamroz M., Zasada rządów prawa w koncepcji Alberta Venn Diceya [Rule of Law in Albert Venn Dicey’s theory]. Politeja. Pismo WSiP Uniw. Jagiellońskiego; No 1(23), 2013: 311-343.
 • Zabdyr-Jamroz M., Perspektywy sondażu deliberatywnego jako innowacji w polityce zdrowotnej [Application prospects of the deliberative opinion poll as an innovation in health policy]. Zeszytu Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie; No 2(8), 2011: 30-46.
 • Zabdyr-Jamroz M., Emancypacja jako opresja. Interpretacja instytucji Habeas Corpus przez pryzmat koncepcji biopolityki [Emancipation as oppression. Interpretation of the institution of Habeas Corpus from the perspective of biopolitics]. Politikon II. Państwo: emancypacyjne/opre-syjne, [eds./red.] M. Kaleta, M. Podniesiński; KNP UJ: 63-82.
 • Zabdyr-Jamroz M., Gdzie jest sklep z gadaniną? Czyli kilka uwag o suwerenności na podstawie ujęcia parlamentaryzmu przez Carla Schmitta [Where is the parliament? A few remarks on sovereignty on the basis of Carl Schmitt’s interpretation of the parliamentary system]. Politikon. Publikacja pokonferencyjna, [eds.] Galon M., Gorgosz A., Szajnert J. KNP UJ: 51-62.

Wybrane projekty │ Selected projects:
 • 2014-2015 Badanie perspektyw zastosowania w Polsce metodologii Oceny Skutku Zdrowotnego (Health Impact Assessment, HIA) – w ramach projektu „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”, Programu PL 13 współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 – w ramach konsorcjum „Nauka i Zdrowie (umowa nr A-AE-KN-12/5/2013).
 • 2014-2017 „Pro-health 65+” Health promotion and prevention of risk: actions for seniors – co-funded bythe Health Programme of the European Union (projekt współfinansowany przez Unię Europejską.
 • V-XII 2012 – Projekt badawczy pt. „Systemowe uwarunkowania partycypacji społecznej w polskiej polityce zdrowotnej w perspektywie porównawczej” – badania własne w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UJ. Zrealizowany projekt pozwolił ustalić zakres i kierunek niniejszego projektu.
 • V-XI 2011 – Projekt badawczy pt. „Przekształcenie instytucji ochrony praw oskarżonego w narzędzie egzekwowania praw pacjenta na przykładzie pisma sądowego Habeas Corpus” – badania własne w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UJ.
 • 1 X 2009 – rozpoczęcie pracy w Instytucie Zdrowia Publicznego, Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na stanowisku asystenta (Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania).
 • III 2009 – współpraca przy projekcie badawczym pt. „Decentralizacja zadań jako warunek poprawy zarządzania w ochronie zdrowia. Nowe Zarządzanie Publiczne (New Public Management)” przeprowadzanego przez dr Iwonę Kowalską (Zakłada Polityki Zdrowotnej i Zarządzania, Instytut Zdrowia Publicznego CM UJ).
 • 2005-06 – współpraca przy projekcie badawczym pt. „Zdrowie Publiczne w Polsce w Obliczu Akcesji” (pod kierownictwem dr Iwony Kowalskiej, Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania, Instytut Zdrowia Publicznego CM UJ).