dr Michał Zabdyr-Jamróz

Dyżury, przedmioty i harmonogram │ Consultations, courses, schedule: USOS
e-mail: michal.zabdyr-jamroz@uj.edu.pl
tel. │ phone: (+48) 12 433-28-13
pok. │ room: 3.12

Publikacje dostępne na │ Follow me on: 
ACADEMIA, RESEARCHGATE, PHILPAPERS, EXPERTUS

Politologii, adiunkt w Instytucie Zdrowia Publicznego CMUJ. Współpracownik Europejskiego Obserwatorium Systemów i Polityk Zdrowotnych w Brukseli oraz Partnerstwa na rzecz Zrównoważonych i Odpornych Systemów Ochrony Zdrowia. Gościnny wykładowca Uniwersytetu Kopenhaskiego. Prowadził badania między innymi m.in. na uniwersytetach Maastricht i Harvarda. Prezentował je na licznych konferencjach m.in. Sciences Po w Paryżu, na Uniwersytach Manchesteru i Canberry.

Obszary specjalizacji i zainteresowań badawczych:

 • analiza polityk zdrowotnych;
 • organizacja systemów zdrowotnych;
 • demokracja deliberatywna i rządzenie deliberatywne;
 • sprawiedliwość w zdrowiu i teorie sprawiedliwości;
 • wpływ na zdrowie wszystkich polityk publicznych (ocena skutków zdrowotnych, HIA);
 • wyzwania polityki opartej na dowodach; oraz
 • analiza debaty publicznej na temat zdrowia i wyżej wspomnianych zagadnień.

W swoich badaniach wykorzystuje podejście teorii demokracji deliberatywnej, w szczególności teorię systemów deliberatywnych i schemat trzech wkładów polityki, polegający na analizie krzyżowania się emocji, interesów własnych i wiedzy eksperckiej w politykach publicznych. Zajmuje się też popularyzacją badań jako założyciel Bloga Instytutu Zdrowia Publicznego i autor licznych prasowych publikacji popularnonaukowych.


Political scientist, assistant professor at the Institute of Public Health of the Jagiellonian University Medical College. Collaborator of the European Observatory on Health Systems and Policies (Brussels) and the Partnership for Health System Sustainability and Resilience. Guest lecturer at the University of Copenhagen. Conducted research at, among others: Maastricht and Harvard universities. Presented his research at numerous conferences, including at: Sciences Po in Paris, as well as Universities of Manchester and Canberra.

Areas of specialization and interest:

 • health policy analysis;
 • organization of health systems;
 • deliberative democracy and deliberative governance;
 • health equity and theories of justice;
 • health in all policies (HiAP) and health impact assessment (HIA);
 • challenges of evidence-based policy-making; and
 • analysis of public debates on health and the above-mentioned issues.

In his approach he utilises deliberative democratic theory, in particular the theory of deliberative systems, and the three inputs of governance framework – analysing intersection of emotions, self-interests and expertise in policy-making. He is also involved in the popularization of research as the founder of the Blog of the Institute of Public Health and the author of numerous popular science press publications.


Wybrane publikacje │ Selected publications:

***

Inne publikacje.


Wybrane projekty │ Selected projects:

 

 • Zrównoważenie i Wytrzymałość Systemu Zdrowotnego: Matryca Analizy
  Porównawczej oraz Uwarunkowania Polityki Zdrowotnej Opartej na Dowodach
 • Mapy systemu ochrony zdrowia i polityki zdrowotnej w Polsce. Nowe narzędzia analizy porównawczej
 • Badanie perspektyw zastosowania w Polsce metodologii Oceny Skutku Zdrowotnego (Health Impact Assessment, HIA) – umowa nr A-AE-KN-12/5/2013.
 • Pro-health 65+. Health promotion and prevention of risk: actions for seniors – co-funded bythe Health Programme of the European Union.