HTA I EBM w Zarządzaniu w Ochronie Zdrowia – studia podyplomowe

CELEM:

studiów podyplomowych jest rozwinięcie kompetencji pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej w systemie ochrony zdrowia (pracowników placówek medycznych, organów założycielskich, przedstawicieli płatnika oraz administracji rządowej) z zakresu oceny technologii medycznych (HTA) i medycyny opartej na faktach (EBM), a także poszerzenia wiedzy i rozwinięcie umiejętności analitycznych odnoszących się do gospodarowania zasobami rzeczowymi i finansowymi. Wykorzystanie nabytych kompetencji w praktyce powinno przyczynić się do efektywniejszego wykorzystania posiadanych zasobów, w tym lepszej opieki nad pacjentem, a poprzez to do sprawniejszego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej, bardziej sprawiedliwej dystrybucji świadczeń i wzrostu poziomu zdrowia społeczeństwa.

PROPOZYCJA SKIEROWANA JEST DO:

pracowników administracyjnych i zarządzając w podmiotach leczniczych tj. dyrektorzy i kierownictwo szpitali, dyrektorzy ds. administracyjnych i finansowych, osoby zajmujące stanowiska ds. finansowych, ordynatorzy, kierownicy klinik, pielęgniarki oddziałowe, rejestratorzy/-torki, księgowe, specjaliści ds. zamówień publicznych pracownicy medyczni pełniący w swych obowiązkach funkcje kierownicze i administracyjne, przedstawiciele płatnika publicznego (NFZ), przedstawiciele podmiotów tworzących, konsultanci krajowi i wojewódzcy.

CO WYRÓŻNIA TE STUDIA?

W proces dydaktyczny włączeni są eksperci zewnętrzni z doświadczeniem praktycznym w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia oraz oceny technologii medycznych (HTA), wyłonieni w drodze
konkursu w trybie zamówień publicznych. Na Uniwersytecie Jagiellońskim nie są prowadzone obecnie
tego typu studia.

Informacje o rekrutacji na studia znaleźć można na stronie studiów (projekt PRO-QUO HEALTH), w zakładce: zasady rekrutacji Kliknij link

Program studiów podyplomowych

Strona studiów HTA i EBM (Projekt PRO-QUO HEALTH).