dr Marta Malinowska-Cieślik

dr MARTA MALINOWSKA-CIEŚLIK

 

Zainteresowania naukowo-badawcze

Dobrostan, zdrowie i zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży szkolnej, przemoc i cyberprzemoc, wypadki i urazy, zdrowie psychiczne i jakość życia uwarunkowana zdrowiem.

Wykształcenie

2003: doktorat z nauk medycznych, Wydział Ochrony Zdrowia, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie

1996: ukończenie studiów podyplomowych z logopedii na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie

1990: magister psychologii, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Projekty badawcze

2019-2020: Program badań statutowych: Psychospołeczne determinanty zachowań ryzykownych młodzieży.

2017-2018: Program badań statutowych: Indywidualne i społeczne uwarunkowania zdrowia i zachowań zdrowotnych nastolatków.

2015-2016: Program badań statutowych: Indywidualne i społeczne uwarunkowania bullyingu i cyberbullyingu wśród młodzież szkolnej.

2014-2016: Program OPUS-5 NCN: Środowisko fizyczne i społeczne oraz jakość funkcjonowania szkoły a zdrowie subiektywne i zachowania zdrowotne nastolatków. Zastosowanie modeli strukturalnych i ścieżkowych szacowanych na danych o strukturze hierarchicznej.

2012-2014: Program badań statutowych: Psychologiczne i środowiskowe uwarunkowania urazów dzieci i młodzieży.

2011-2014: Europejski Program Zdrowia Publicznego: Opracowanie narzędzi oceny prewencji urazów, przemocy i promocji bezpieczeństwa dzieci  (Tools to Address Childhood Trauma, Injury and Children’s Safety-TACTICS).

2008-2010:  Europejski Program GRUNTVIG Zdrowie i motywowanie do zmiany stylu życia starszych ludzi (Care of Health, Advertising, New Goals for Elderly people – CHANGE).

2004-2007: Europejski Program Zdrowia Publicznego: Planowanie działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci (Child Safety Action Plan – CSAP).

2003-2005: Program KBN Urazy i przemoc wśród młodzieży szkolnej w Polsce i w innych krajach. Wieloczynnikowe uwarunkowania i wybrane skutki zdrowotne.

2002-2004:  Europejski Program LEONARDO da VINCI: Poprawa zatrudnienia wśród absolwentów zdrowia publicznego.

2000-2001: Program KBN dla doktorantów: Ocena czynników psychospołecznych i środowiskowych w modelowaniu zachowań ryzyka związanych z występowaniem urazów dzieci w wieku szkolnym.

1996-1997: Program USAID Environmental Health Project Budowanie koalicji dla alarmu smogowego w Krakowie.

1990-1991: Program realizowany przez Department of Psychology, the University of Brabant, Tilburg, Holandia: Development of self-concept among children.

 

Publikacje

 1. Malinowska-Cieślik M., Borne v.d. B. (1998). Prevention of children mushroom poisoning: effectiveness of a community based school education program. Health Education Research. Theory and Practice, 13 (1), 13-23. doi: 1093/her/13.1.13.
 2. Malinowska-Cieślik M. (2001). Jak odnieść sukces w projektach promocji zdrowia-Kwestionariusz Oceny Jakości Projektów Promocji Zdrowia. Zdrowie i Zarządzanie, III (6), 65-67.
 3. Malinowska-Cieślik M., 2001, Kontrola i prewencja urazów. W: Czupryna A., Ryś A., Poździoch S., Włodarczyk W.C. (red.), Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia. Kraków: Un.Wyd. Med.Vesalius, 395-405.
 4. Malinowska-Cieślik M., 2001, Realizacja polityki ekorozwoju na poziomie społeczności lokalnej. W: Czupryna A, Ryś A., Poździoch S., Włodarczyk W.C. (red.), Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia. Kraków: Un.Wyd. Med. Vesalius, 338-393.
 5. Malinowska-Cieślik M., Czupryna A.(2002). Wypadki i urazy dzieci w wieku szkolnym. Zdrowie Publiczne, 112 (4), 505-510.
 6. Malinowska-Cieślik M. (2002). Miejsce i rola organizacji pozarządowych w infrastrukturze zdrowia publicznego w Polsce, Zdrowie Publiczne. 112 (2), 242-247.
 7. Malinowska-Cieślik M., 2002, Oczekiwania i preferencje przedstawicieli organizacji pozarządowych dotyczące profesjonalnych kompetencji absolwenta zdrowia publicznego jako pracownika tych organizacji. Zdrowie Publiczne, 112 (2), 288-290.
 8. Henzel-Korzeniowska A., Malinowska-Cieślik M. (2002). Jakościowe badanie oczekiwań i preferencji pracodawców w Polsce dotyczące profesjonalnych kompetencji absolwenta zdrowia publicznego. Zdrowie Publiczne, 112 (2), 248-252.
 9. Henzel-Korzeniowska A., Malinowska-Cieślik M. (2004). Profesjonalne kompetencje absolwenta zdrowia publicznego a rynek instytucji obszaru zdrowia publicznego. W: Czabanowska K, Włodarczyk C. (red.) Zatrudnienie w zdrowiu publicznym w Europie, Kraków: Wyd. UJ.
 10. Malinowska-Cieślik M., Henzel-Korzeniowska A., Ryś E. (2004). Zastosowanie metody zogniskowanego wywiadu grupowego do skonstruowania kwestionariusza na temat oczekiwań pracodawców wobec kompetencji absolwenta zdrowia publicznego. W: Czabanowska K, Włodarczyk C. (red.) Zatrudnienie w zdrowiu publicznym w Europie, Kraków: Wyd. UJ.
 11. Malinowska-Cieślik M., Przewoźniak L., Czabanowska K. (2004). Badania oczekiwań pracodawców wobec kompetencji absolwenta zdrowia publicznego ankietą pocztową. W: Czabanowska K, Włodarczyk C. (red.) Zatrudnienie w zdrowiu publicznym w Europie, Kraków: Wyd. UJ.
 12. Malinowska-Cieślik M. (2004). Oczekiwania przedstawicieli organizacji pozarządowych jako potencjalnych pracodawców absolwentów zdrowia publicznego. W: Czabanowska K, Włodarczyk C. (red.) Zatrudnienie w zdrowiu publicznym w Europie, Kraków: Wyd. UJ.
 13. Malinowska-Cieślik M. (2004). Badanie samooceny kompetencji absolwentów i studentów ostatniego roku zdrowia publicznego. W: Czabanowska K, Włodarczyk C. (red.), Zatrudnienie w zdrowiu publicznym w Europie, Kraków: Wyd. UJ.
 14. Malinowska Cieślik M., Magocsy H. (2004). Organizacje pozarządowe jako ważny sektor w zdrowiu publicznym. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, VI, (3-4), 4-12.
 15. Gaweł G., Malinowska-Cieślik M, 2004, Społeczne kompetencje absolwentów Wydziału Ochrony Zdrowia CM UJ wchodzących na rynek pracy. W: Bonior J, Czabanowska K, Dudziak A. (red.) Absolwent na rynku pracy. Skrypt dla studentów Wydziału Ochrony Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Kraków, 35-47.
 16. Malinowska-Cieślik M., (2005). Wpływ czynników psychospołecznych na przejawianie przez nastolatki zachowań związanych z unikaniem urazów z powodu wypadków drogowych. W: Mazur J. (red.), Środowiskowe, społeczne i behawioralne uwarunkowania urazów i przemocy wśród młodzieży szkolnej w Polsce i wybranych krajach, Warszawa: Zakład Epidemiologii IMiD, Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania UW, 147-174.
 17. Malinowska-Cieślik M. (2006). Ocena programów rządowych i regulacji prawnych dotyczących prewencji urazów i promocji bezpieczeństwa dzieci w Polsce. Medycyna Środowiskowa, 9 (2), 9-16.
 18. Malinowska-Cieślik M., MacKay M and Vincenten J. (2007). Child Safety Report Card 2007 – Poland. Amsterdam: European Child Safety Alliance, Eurosafe.
 19. Malinowska-Cieślik M., Ptyushkin P. (2008). Road Safety: Global Public Health Problem and Local Solutions. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 6 (12), 66-70.
 20. Malinowska-Cieślik M. i in. (2009). Wypadki, urazy, otyłość i aktywność fizyczna. W: Hanke W. (red.) Plan dotyczący środowiska i zdrowia dzieci (CEHAP), Warszawa: MZ; MŚ; WHO-Polska.
 21. Malinowska-Cieślik M. (2009). Theoretical models of ageing and promotion of well-being. W: Giustini M., Longo E., Begiatto M., Cozzolino M (eds.), Ageing today: a new challenge for tomorrow. State of the art. European Project CHANGE (Care of Health Advertising New Goals for Elderly people) Rapporti ISTISAN, 09/49,31-37.
 22. Malinowska-Cieślik M. (2009). Social marketing. W: Giustini M., Longo E., Begiatto M., Cozzolino M (eds.), Ageing today: a new challenge for tomorrow. State of the art. European Project CHANGE (Care of Health Advertising New Goals for Elderly people) Rapporti ISTISAN, 09/49,1123-3117.
 23. Malinowska-Cieślik M., Escotorin Soza P., Roche R., Juarez P., Wilczek-Rużyczka E., (2010). Wspieranie pacjenta w podeszłym wieku w zmianie zachowań zdrowotnych. Rola komunikowania prospołecznego. W: Szczerbińka K., Wilczek-Rużyczka E (red.), Jak promować zdrowy styl życia i zmieniać zdrowotne zachowania osób starszych. Kraków: Zdrowie i Zarządzanie, 107-121.
 24. Malinowska-Cieślik M., Wilczek-Rużyczka E. (2010). Komunikowanie interpersonalne w kształtowaniu motywacji pacjenta do zmiany zachowań zdrowotnych. Zastosowanie modelu trans teoretycznego. W: Szczerbińka K., Wilczek-Rużyczka E (red.), Jak promować zdrowy styl życia i zmieniać zdrowotne zachowania osób starszych. Kraków: Zdrowie i Zarządzanie, 98-107.
 25. Mazur J., Woynarowska B., Hanke W., Półgrabski T., Malinowska-Cieślik M, Dzielska A., Kołoło H. (2010). Poland: progress in child and adolescent physical activity promotion and injury prevention. W: WHO, Socio-environmentally determinated health inequities among children and adolescents, WHO/HBSC Forum 2009 Report, Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 140-151.
 26. Mazur J., Malinowska-Cieślik M. (2010). Perspektywy dalszego obniżenia umieralności dzieci i młodzieży w Polsce. Medycyna Wieku Rozwojowego, XIV (2), 150-159.
 27. Simonova Z., Rosaria D., Arena R., Malinowska-Cieslik M. (2011). Intersubiectivity: motivating the elderly to change their lifestyle. W: Cozzolina M. (ed.) Promoting wellbeing for elderly people: didactical kit for social-health mediators. CUES-Fisciano, 33-50.
 28. Malinowska-Cieślik M (2012). Dobre praktyki w programach prewencji urazów i promocji bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia de Securitate et Educatione Civili II, 109, 54-63.
 29. Malinowska-Cieślik M, Balcerzak B., Mokrzycka A, Kowalska I, Ścibor M (2012). Ocena prewencji urazów i promocji bezpieczeństwa dzieci i nastolatków w Polsce. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, X (2), 80-94.
 30. Balcerzak B, Ścibor M, Malinowska-Cieślik M. (2012). Percepcja jakości powietrza oraz jej skutków zdrowotnych jako przedmiot badań w obszarze zdrowia publicznego, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, X (1), 13-24.
 31. Ścibor M, Balcerzak B, Malinowska-Cieślik M. (2012). Czy środowisko może mieć wpływ na ocenę jakości życia pacjentów z astmą oskrzelową? Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, X (1), 25-30.
 32. Malinowska-Cieślik M. (2012). Urazy wymagające pomocy medycznej. W: Woynarowska B i Mazur J (red.), Wyniki badań HBSC 2010. Tendencje zmian zachowań zdrowotnych i wybranych wskaźników zdrowia młodzieży szkolnej w latach 1990-2010. Wydawnictwo Wydz. Pedagogiczny UW i IMiD, Warszawa, 207-214.
 33. MacKay M, Vincenten J, Malinowska-Cieslik M, Mokrzycka A, Kowalska I. (2012). Child Safety Report Card 2012-Poland. European Child Safety Alliance – Eurosafe, Birmingham, 2012.
 34. Kosydar–Bochenek J, Malinowska-Cieślik M, Lewandowski B, Ozga D, Woźniak K., (2013). Evaluation of the cardiovascular diseases prevention program on changing health behaviors,  implemented in the area of Ropczyce and Sędziszow districts in Poland. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego,  4, 486-500.
 35. Malinowska-Cieślik M, Zabdyr-Jamróz M, Balcerzak B, Ścibor M (2014). Ocena prewencji przemocy wobec dziecka w Polsce z perspektywy zdrowia publicznego. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 12 (1), 3-16.
 36. Malinowska-Cieslik M. (2014). Ocena prewencji przemocy rówieśniczej wśród nastolatków w Polsce z perspektywy zdrowia publicznego. Zdrowie Publiczne i Zarzadzanie, 12(1), 17-25.
 37. Mazur J, Malinowska-Cieślik M. (2014). Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 12 (1), 1-2.
 38. Malinowska-Cieślik M, (2015). Urazy wymagające pomocy medycznej. W: Mazur J. (red.): Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. Wyniki badań HBSC 2014. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka, 93-99.
 39. Malinowska-Cieślik M, (2015). W: Mazur J. (red.): Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. Wyniki badań HBSC 2014. Warszawa: IMiD, 213-219.
 40. Ścibor M, Balcerzak B, Czernecka Ż, Malinowska-Cieślik M. (2015). Ocena jakości życia pacjentów z astmą oskrzelową mieszkających w Krakowie w strefach różniących się stężeniem pyłu zawieszonego w powietrzu (PM10). Środowiskowa, 18 (1), 45-53.
 41. Malinowska-Cieślik M. (2015). Zastosowanie oceny skutków zdrowotnych do programów przeciwdziałania przemocy w szkołach. Zakład Zdrowia i Środowiska. Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM, Kraków. Dok. elektr. http://www.nierownosci.mz.gov.pl/data/assets/pdf_file/0020/30935/Zastosowanie-oceny-skutkow-zdrowotnych-do-programow-przeciwdzialania-przemocy-w-szkolach.pdf
 42. Malinowska-Cieślik M. (2017).Zastosowanie oceny skutków zdrowotnych w profilaktyce przemocy w szkołach W Polsce. Use of the Health Impacts Assessment (HIA) in preventing violence at schools in Poland. Public Health Forum. 3 (3), 225.
 43. Malinowska-Cieślik M, Woynarowska B. (2017). Edukacja do bezpieczeństwa. W: Barbara Woynarowska (red.) Edukacja zdrowotna : podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 395-411.
 44. Mazur J, Malinowska-Cieślik M, Oblacińska A.(2017). Przyczyny zgonów dzieci i młodzieży w wieku 1-19 lat w Polsce w świetle międzynarodowych statystyk od 2000 roku. Causes of death in children and adolescents aged 1-19 in Poland in the light of international statistics since 2000. Period Med. 21 (2), 111-123.
 45. Mazur J, Małkowska-Szkutnik A, Tabak I, Dzielska A, Zawadzka D, Kowalewska A, Nałęcz H, Kleszczewska D, Stalmach M, Oblacińska A, Wais K, Malinowska-Cieślik M, Wąż K, Woynarowska B (2017). Środowisko fizyczne i społeczne oraz funkcjonowanie szkoły za zdrowie subiektywne i zachowania zdrowotne nastolatków. Warszawa: IMiD.
 46. Topór-Mądry R, Stepaniak U, Doryńska A, Balcerzak B, Malinowska-Cieślik M, Szczerbińska K, Sitko SJ, Misiowiec E, Brzezicka E, Sowada C, Pająk A.(2018). Model oceny potrzeb zdrowotnych w społecznościach lokalnych : metody i narzędzia. elektr. http://bazawiedzy.pzh.gov.pl/nierownosci-w-zdrowiu
 47. Malinowska-Cieślik M. (2018). Urazy wymagające pomocy medycznej. W: Mazur J. i Małkowska-Szkutnik A. (red.) Zdrowie uczniów w 2018 roku na tle nowego modelu badań HBSC. Warszawa: IMiD, 82-85.
 48. Malinowska-Cieślik M. Małkowska-Szkutnik A.(2018). Przemoc w szkole. W: Mazur J. i Małkowska-Szkutnik A. (red.) Zdrowie uczniów w 2018 roku na tle nowego modelu badań HBSC. Warszawa: IMiD, 150-155.
 49. Malinowska-Cieślik M. (2018). W: Mazur J. i Małkowska-Szkutnik A. (red.) Zdrowie uczniów w 2018 roku na tle nowego modelu badań HBSC. Warszawa: IMiD, 156-161.
 50. Malinowska-Cieślik M. (2018). Uczestniczenie w bójkach. W: Mazur J. i Małkowska-Szkutnik A. (red.) Zdrowie uczniów w 2018 roku na tle nowego modelu badań HBSC. Warszawa: IMiD, 162-166.
 51. Smigelskas K, Vaiciunas T, Lukoseviciute J, Malinowska-Cieślik M, Melkumova M, Movsesyan E, Zaborskis A. (2018). Sufficient social support as a possible preventive factor against fighting and bullying in school children. J. Environ. Res. Public Health.15 (5), 1-15; doi: 10.3390/ijerph15050870.
 52. Elgar FJ, Gariepy G, Dirks M, Walsh SD, Molcho M, Cosma A, Malinowska-Cieślik M,  Donnelly PD, Craig W. (2019). Association of early-life exposure to income inequality with bullying in adolescence in 40 countries. JAMA Pediatr. 173(7): e191181; doi:1001/jamapediatrics.2019.1181
 53. Malinowska-Cieślik, M; Mazur J, Nałęcz H, Małkowska-Szkutnik A. (2019). Social and behavioral predictors of adolescents’ positive attitude towards life and self. J. Environ. Res. Public Health16, 4404; doi:10.3390/ijerph16224404
 54. Makaruk K, Malinowska-Cieślik M. (2019). Czynniki rodzinne i zachowania autodestrukcyjne związane z multiwiktymizacją wśród dzieci i młodzieży w Polsce. Family factors a and self-harm behaviors associated with poly-victimization among Polish children and adolescents in Poland. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka. 18(3), 157-177. ISSN: 2545-3475 eISSN.
 55. Ścibor M, Malinowska-Cieślik M. (2020). The association of exposure to PM10 with the quality of life in adult asthma patients. Int J Occup Med Environ Health, 33(3); doi:10.13075/ijomeh.1896.01527
 56. Craig W, Boniel-Nissim M, King N, Walsh SD, Boer M, Donnelly PD, Harel-Fisch Y, Malinowska-Cieślik M, Gaspar de Matos M, Cosma A, Van den Eijnden R, Vieno A, Elgar FJ, Molcho M, Bjereld Y, Pickett W. (2020). Social media use and cyber-bullying: a cross-national analysis of young people in 42 countries. Journal of Adolescent Health, 66 (6), S100-S108; doi:10.1016/j.jadohealth.2020.03.006
 57. Walsh SD, Sela T, De Looze M, Craig W, Cosma A, Harel-Fisch Y, Boniel-Nissim M, Malinowska-Cieślik M, Vieno A, Molcho M, Ng K, Pickett W. (2020). Clusters of contemporary risk and their relationship to mental well-being among 15-year-old adolescents across 37 countries. Journal of Adolescent Health, 66 (6), S40-S49; doi:10.1016/j.jadohealth.2020.02.012
 58. Shaver N, Michaelson V, Whitehead R, Pickett W, Brooks F, Inchley J, and the HBSC Spiritual Health Writing Group: S. Walsh, Y. Harel-Fisch, K. Smigelskas, I. Pudule, I. Gobina, J. Mazur, M. Malinowska-Cieslik, G. Lesco, A. Matochkina, J. Inchley, R. Whitehead, P. Kolarcik, C. Roberts, (2020). Structural validity of a brief scale adapted to measure adolescent spiritual health. SSM – Population Health, 2020, 100670, doi:10.1016/j.ssmph.2020.100670.
 59. Badura, P. Hamrik, Z, Dierckens, M, Gobina, I, Malinowska-Cieślik, M, Furstova, J, Kopcakova, J, Pickett, W. (2020). After the bell: Adolescents’ organized leisure-time activities and well-being in the context of social and socioeconomic inequalities. Journal of Epidemiology & Community Health.

 

Prace popularno-naukowe

Malinowska-Cieślik, 2008. Bezpieczeństwo dzieci. Prewencja urazów dzieci. Raport dla Polski 2007. Kraków: Instytut Zdrowia Publicznego, UJ CM. Dok. elektr.  https://www.childsafetyeurope.org/archives/actionplans/info/poland-report-card-pl.pdf

 

Współpraca przy opracowaniu międzynarodowych raportów:

 1. Malinowska-Cieslik M. 2014. W: MacKay M, Vincenten J. (eds.) (2015). National Actions to Address Child Intentional Injury-2014: Europe Summary. Birmingham: European Child Safety Alliance-EuroSafe.
 2. Malinowska-Cieslik M. 2010. W: MacGarvin M., Bohr R. (eds), Health and Environment in Europe: Progress Assessment. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 131.
 3. Członek Zespołu Doradców Technicznych: Malinowska-Cieślik M., 2009, Ministerstwo Zdrowia, Plan Dotyczący Środowiska i Zdrowia Dzieci (CEHAP). Warszawa: Min.Zdrowia, Min.Środowiska i Biuro WHO-Polska.
 4. Malinowska-Cieslik M. 2008. W: Kumpula, H., Paavola, M., Injuries and risk-taking among young people in Europe – The European Situation Analysis. EU-Project “AdRisk” – European Action on Adolescents and Injury Risk, Helsinki: National Public Health Institute (KTL).
 5. Malinowska-Cieslik M. 2008. W: Paavola, M.; Raback, M.; Kumpula, H., Idehen-Imarhiagbe, E., Good Practices Guide to Prevention of Injuries among Young People. EU-Project AdRisk “ AdRisk” – European Action on Adolescents and Injury Risk, Helsinki: National Public Health Institute (KTL).

 

Redagowanie czasopism naukowych

Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. Rok 2014, Numer 1. Tematyka: „Zdrowie Dziecka” Kraków: Wyd. UJ.

 

Recenzowanie publikacji w czasopismach naukowych

Behavioral Sciences

International Journal of Environmental Research and Public Health

Journal of Psychiatry and Clinical Psychology / Psychiatria i Psychologia Kliniczna

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia

Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka

 

Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach naukowych

Międzynarodowe Badania Zachowań Zdrowotnych Młodzieży Szkolnej, wspierane przez Światową Organizację Zdrowia – WHO supported Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) [hbsc.org]

 • członkini Komitetu Koordynującego (HBSC- Coordinating Committee)
 • członkini grupy ds. Prewencji Urazów i Przemocy (Violence and Injury Prevention Focus Group)
 • przewodnicząca grupy 10 krajów należących do regionu Europy Środkowo- Wschodniej
 • członkini polskiego zespołu badawczego HBSC-PL [hbsc-polska.pl]
 • koordynatorka badań HBSC w Małopolsce

European Child Safety Alliance ECSA-EuroSafe [https://www.childsafetyeurope.org/]

Sekcja Psychologii Zdrowia przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym

Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego