dr Maciej Rogala

Dyżury, przedmioty i harmonogram │ Consultations, courses, schedule: USOS
e-mail: maciej.rogala@uj.edu.pl

tel. │ phone: (+48) 12 433-28-19
pok. │ room: 3.11

Specjalizuje się w analizie rynku medycznego, szczególnie sektora prywatnego oraz w zarządzaniu strategicznym w placówkach ochrony zdrowia a także w badaniach dotyczących relacji pacjent-personel medyczny.


Specializes in the analysis of the healthcare market, especially the private sector, and in strategic management in healthcare facilities as well as in studies on patient–medical staff relations.


Wybrane publikacje │ Selected publications:

  • Mokrzycka A., Kowalska I., Badora-Musiał K., Rogala M., Skutki dyrektywy o stosowaniu praw pacjenta w opiece transgranicznej w zakresie uprawnień pacjentów, zobowiązań świadczeniodawców oraz w sferze organizacji, koordynacji i finansowania świadczeń. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, t. 12, nr 3, s. 284–296.
  • Rogala M., Badora K., Kowalska I., Mokrzycka A., Rola działań marketingowych w zarządzaniu podmiotem leczniczym na przykładzie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, t.12, nr 2.
  • Rogala M., Grupy ryzyka zakażeniem HIV w latach 1981-1986, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, tom X, zeszyt 2: 74-81.
  • Dubas, K., Kocot, E., Rogala, M., Starzenie się populacji – co wiemy o problemie i jak możemy się przygotować na sprostanie wyzwaniu demograficznemu? Konferencja na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum oraz badania naukowe. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, tom X, część B: 305-322.
  • Rogala M., Historia i rozwój badań nad HIV i AIDS, Wiadomości Lekarskie, 2011, Tom LXIV, Nr 4: 255-259.

Wybrane projekty │ Selected projects:

  • 2014-2017 „Pro-health 65+” Health promotion and prevention of risk: actions for seniors – projekt współfinansowany przez Unię Europejską (realizowany i koordynowany przez UJ CM)
  • 2014-2015 Badanie perspektyw zastosowania w Polsce metodologii Oceny Skutku Zdrowotnego (Health Impact Assessment, HIA) – w ramach Programu PL 13 współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (w ramach konsorcjum „Nauka i Zdrowie”)