Zasady zaliczenia praktyk

Podstawą zaliczenia praktyki jest zaświadczenie potwierdzające realizację założonych dla praktyki celów, podpisane przez kierownika jednostki, w której student odbywał praktykę (lub upoważnioną przez kierownika osobę) oraz zwięzły raport, w którym opisany został przebieg praktyki, w tym zakres wykonywanych czynności oraz ocena zdobytego doświadczenia. Zaświadczenie i raport należy złożyć koordynatorowi praktyk do 15 września. 

 

Zwolnienie z obowiązku praktyk

Z obowiązku odbycia praktyki mogą zostać zwolnione te osoby, które są w stanie wykazać się doświadczeniem w pracy w sektorze opieki zdrowotnej w Polsce. Osoba starająca się o zwolnienie z praktyki składa podanie do właściwego dla poziomu i rodzaju studiów Dziekana przez koordynatora praktyki. Do podania należy dołączyć dokument poświadczający zdobycie doświadczenia zawodowego w wymaganym wymiarze godzin (np. zaświadczenie pracodawcy) oraz dokument opisujący zakres zadań i obowiązków realizowanych w czasie działalności stanowiącej podstawę wniesienia podania o zwolnienie z praktyki. Opis realizowanych zadań i obowiązków powinien odnosić się do efektów kształcenia założonych dla praktyk opisanych w sylabusie do modułu: praktyka.
Wzór podania o zwolnienie z obowiązku odbywania praktyk