PROJEKT NAWA

Międzynarodowy projekt NAWA pt. Doskonalenie kształcenia w zdrowiu publicznym w odpowiedzi na pandemię i wyzwania postpandemiczne.

 

Dwuletni projekt jest finansowany z grantu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (www.nawa.gov.pl) i obejmuje współpracę z partnerami zagranicznych nad treściami dydaktycznymi, wzajemną wymianę akademicką oraz organizację seminariów poświęconych najlepszym praktykom dydaktycznym.

 

Celem projektu jest budowa strategicznego partnerstwa międzynarodowego w celu udoskonalenia nauczania z zakresu zdrowia publicznego poprzez opracowanie nowych treści i metod dydaktycznych w odpowiedzi na pandemię COVID-19 i wyzwania postpandemiczne.

 

Celami szczegółowymi są:

  1. stworzenie nowoczesnej oferty dydaktycznej m.in. z zakresu zarządzania epidemiami, przywództwa w zdrowiu publicznym, zdrowia cyfrowego, wpływu klimatu na zdrowie, badań w zdrowiu publicznym uwzględniających metodykę nauczania problemowego (PBL) i hybrydowego,
  2. rozwinięcie trwałej współpracy międzynarodowej między wnioskodawcą i partnerami oraz budowanie potencjału wnioskodawcy na arenie międzynarodowej.

 

Cele projektu zostaną osiągnięte w drodze wspólnych prac nad modułami kształcenia w podzespołach tematycznych, podczas organizacji seminariów, szkoleń, wymiany nauczycieli akademickich między wnioskodawcą a partnerami.

 

Rezultaty: opracowanie 5 tematycznych pakietów dydaktycznych zawierających sylabusy, konspekty i materiały dydaktyczne dla modułów dydaktycznych w nauczaniu zdrowia publicznego, 2 seminaria stacjonarne, 10 szkoleń online, 10 wizyt studyjnych.

 

Długofalowymi efektami współpracy będą umiędzynarodowienie jednostki, trwałe relacje z partnerami projektu umożliwiające tworzenie kolejnych projektów w obszarze nauki i dydaktyki, w tym przygotowanie gruntu pod uruchomienie studiów z podwójnym dyplomem w języku angielskim.

 

Do partnerów projektu należą: Maastricht University (Niderlandy), EHESP School of Public Health (Francja), Institute of Public Health, University of Porto (Portugalia) oraz Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dodatkowo w projekt zaangażowali się przedstawiciele University College Cork, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Instytut Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM reprezentują dr Tomasz Bochenek; dr hab. Mariusz Duplaga, prof. UJ. oraz mgr Szczepan Jakubowski.

 

——————

W dniach 26-27 stycznia 2023 odbyło się w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym pierwsze spotkanie partnerów projektu NAWA pt. Doskonalenie kształcenia w zdrowiu publicznym w odpowiedzi na pandemię i wyzwania postpandemiczne, które otworzyła prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ds. jakości kształcenia prof. Magdalena Błażek. Akademicy prezentowali doświadczenie swoich ośrodków w nauczaniu zdrowia publicznego pod kątem wyzwań pandemicznych. W grupach dyskutowali również nad zarysem programów nauczania w obszarach zarządzania kryzysowego, zdrowie cyfrowego, przywództwa, nauczania metod naukowych, zmian klimatu. Przez kolejne miesiące grupy robocze wypracują materiały dydaktyczne, z których będą wspólnie korzystać. Goście mieli okazję zapoznać się z ofertą dydaktyczna GUMed orz zwiedzić pomieszczenia dydaktyczne i bibliotekę główną. GUMed gościł również członków zarządu The Association of Schools of Public Health in the European Region – prof. Mary Codd (University College Cork), Polychronis Kostoulas (University of Thessaly) i dyrektora biura APSHER Roberta Otok.

fot. GUM, archiwum prywatne