dr Barbara Zawadzka

Dyżury, przedmioty i harmonogram │ Consultations, courses, schedule: USOS
e-mail: ba.zawadzka@uj.edu.pl
tel. │ phone: (+48) 12 433 28 16
pok. │ room: 132

Zainteresowania zawodowe: Psychologia społeczna, psychosomatyka, psychoimmunologia, psychoonkologia. Zainteresowania pozazawodowe: Literatura piękna, teatr, kino, muzyka, balet, malarstwo, rzeźba, stolarka, hodowla zwierząt domowych, sport (pływanie, jazda na rowerze, nartach, łyżwach, strzelectwo z broni palnej).


Prezentacje│ Presentations:

 • Mellibruda L., Lesiak M., Zawadzka-Czaja B., Popiela T. (1985), Individual differences in the course of a baseline biofeedback session between patients with gastrick cancer, duodenal ulcers and psychiatric disturbances. Second Issid Conference St. Feliu, Hiszpania, 20-24 June.
 • Zawadzka-Czaja B., Mellibruda L., Kalita J., Krzyczkowska-Sendrakowska M. (1989), Odruch skórno-galwaniczny i reakcja orientacyjna u ciężarnych z cukrzycą i zdrowych. II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, s. 266, abstrakt 106.
 • Zawadzka-Czaja B., Krzyczkowska-Sendrakowska M., Kalita J., Mellibruda L. (1989), Psychofizjologiczna relaksacja u ciężarnych chorych na cukrzycę i zdrowych. Ibidem. s. 265, abstr. 107.
 • Mellibruda L., Zawadzka-Czaja B. (1990). Odległe wyniki badania reaktywności psychowegetatywnej po operacji chirurgicznej w związku ze schorzeniami przewodu pokarmowego. 58 Posiedzenie Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego Szczecin, str.22.
 • Mellibruda L., Widera A., Zawadzka B. (1990). Psychologiczne aspekty trudności w życiu codziennym chorych ze stomią. 1991, Ibidem, 213, abstr. 218.Mellibruda L., Krzyczkowska-Sendrakowska M., Zawadzka-Czaja B., Widera A. (1992). Psychologiczne aspekty ciąży wysokiego ryzyka. Światowy Kongres Prenatalnej i Perinatalnej Psychologii i Medycyny The International Journal of Prenatal and Perinatal Studies, Kraków, 4 suppl. 1,119.
 • Zawadzka-Czaja B., Sułowicz W., Drożdź M. (1994). Lęk w procesie adaptacji do dializ u chorych z niewydolnością nerek. III Konferencja FRDM „Ulga w cierpieniu”.
 • Zawadzka-Czaja B., Sułowicz W., Drożdź M., Szymczakiewicz-Multanowska A. (1995). Analiza procesu adaptacji do dializ chorych ze schyłkową niewydolnością nerek. V Zjazd Towarzystwa Nefrologicznego. Lublin.
 • Zawadzka-Czaja B., Sułowicz W., Kuźniewski M. (1995). Wpływ udanej transplantacji nerki na stopień nasilenia lęku u chorych leczonych nerkozastępczo. V Zjazd Towarzystwa Nefrologicznego. Lublin.
 • Zawadzka-Czaja B., Stompór T., Szymczakiewicz-Multanowska A., Bętkowska-Prokop A., Drożdż M., Sułowicz W. (1996) Does adequate dialysis influence psychoemotional adaptation process to CAPD treatment? XXXIIIrd Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association. Amsterdam.
 • Zawadzka-Czaja B., Szymczakiewicz-Multanowska A., Stompór T., Sułowicz W., Bętkowska-Prokop A. (1996) Psychological characteristic of chronic renal failure patients on CAPD. XXXIIIrd Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association. Amsterdam.
 • Stompór T., Zawadzka B., Kasprzyk M., Sułowicz W. (2001). Opis leczenia pacjentki z głęboką depresją i przewlekłą niewydolnością nerek, objętej ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową. Konferencja „Postępy w dializie otrzewnowej” Licheń.
 • Zawadzka B.: Psychologiczne problemy chorych przewlekle leczonych w ramach koncepcji adaptacji. V Krakowskie dni Dializoterapii 5-7 09.2002.
 • Zawadzka B.: Rehabilitacja psychospołeczna chorych leczonych nerkozastępczo. V Krakowskie dni Dializoterapii 3 – 5 09.2004.
 • Zawadzka B.: Wsparcie psychologiczne jako moderator radzenia sobie z problemami życiowymi pacjentki z przeszczepioną nerką – podejście idiograficzne. XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 22-25.09.2005
 • Zawadzka B.: Modyfikacja dezadaptacyjnych zachowań zdrowotnych u chorych leczonych przewlekłymi dializami – wstępne doniesienie z eksperymentalnego badania. XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 22-25.09.2005.
 • Bętkowska-Korpała B., Ryniak J., Zawadzka B.. Model terapii psychologicznej osób uzależnionych od tytoniu – doświadczenia własne. W: Żyć wspólnie : odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele : XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Kraków, 22-25 września 2005 s. 145.
 • Bętkowska-Korpała B., Zawadzka B.. Psychologia lekarska w kształceniu podyplomowym w Collegium Medicum UJ. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia lekarska w praktyce klinicznej”, Kraków, 19 kwietnia 2006 s. 7.
 • Kuźniewski M, Fedan D, Sułowicz W, Nastalski J., Pasowicz M.,  Damnicka M,  Zawadzka B.  Zależności pomiędzy uwapnieniem naczyń wieńcowych (coronary artery calcium scoring – CaSc) a wybranymi czynnikami homeostazy mineralnej u chorych leczonych hemodializami (HD). XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Toruń, 1-3 czerwca 2006 s. 160, abstr. P-50.
 • Bętkowska-Korpała B., Ryniak J. Zawadzka B. Jankowski P., Kawecka Jaszcz K., Lewiniec O.; Gierowski J.K.: Psychologiczne mechanizmy zachowania u osób leczonych z uzależnienia od tytoniu – badania w ramach prewencji chorób układu krążenia. cz.1. Europejska Konferencja Prewencji Nadciśnienia Tętniczego 11-13.10.2007.
 • Bętkowska-Korpała B., Ryniak J. Zawadzka B. Jankowski P., Kawecka Jaszcz K., Lewiniec O.; Gierowski J.K. : Psychologiczne mechanizmy zachowania u osób leczonych z uzależnienia od tytoniu – badania w ramach prewencji chorób układu krążenia. cz. 2. Europejska Konferencja Prewencji Nadciśnienia Tętniczego 11-13.10.2007.
 • Zawadzka B., Bętkowska-Korpała B., Mróz S., Gierowski J.K. : Zależność między czasem leczenia dializami a wybranymi wskaźnikami adaptacji chorych do sytuacji przewlekłej choroby. Konferencja Sekcji Medycyny Psychosomatycznej 16-17 maja 2008 „Ku lepszemu rozumieniu swoich psychicznych i somatycznych wartości”.
 • Bętkowska-Korpała B., Zawadzka B., Olszewska K., Jankowski P., Kawecka Jaszcz K., Gierowski J.K. : Cardiovascular disease prevention differences in the psychological mechanisms of behaviour between tabacco dependent females and males. Heart & Mind : Psychogenic Cardiovascular Disease Conference, Prato, Tuscany, 3-5 september 2008 : program and abstracts s. 27, abstr. P 27.
 • Bętkowska-Korpała B., Zawadzka B., Olszewska K., Jankowski P., Kawecka Jaszcz K., Gierowski J.K. : Cardiovascular disease prevention psychological mechanisms of behaviour among tobacco dependent patients.Heart & Mind : Psychogenic Cardiovascular Disease Conference, Prato, Tuscany, 3-5 september 2008 : program and abstracts s. 27, abstr. P 28.
 • Zawadzka B. Działanie systemowe na rzecz promocji zdrowia psychicznego w Polsce – strategie i formy – Konferencja Psychologów Klinicznych Kraków, 22.05.2009.
 • Zawadzka B.; Bętkowska-Korpała B., Kasprzyk S; Gierowski J.K. Ekspresja emocjonalności w procesie leczenia hemodializami. VII Ogólnopolska Konferencji Naukowej Sekcji Psychologii Zdrowia PTP „Psychologia zdrowia: konteksty i pogranicza”.
 • Zawadzka B, Jasieńska I., Raźny M., Malinowska-Cieślik M., Bętkowska-Korpała B. Bilansowanie zysków i strat w procesie adaptacji do choroby i leczenia u pacjentów hematologicznych. Analiza w oparciu o teorię zachowania zasobów Stevana E. Hobfolla.  Sympozjum „teoria zachowania zasobów S. Hobfolla – polskie doświadczenia 25 październik 2010.
 • Zawadzka B,; Byrczek M. Kształtowanie perspektywy temporalnej u chorych przewlekle leczonych jako aspekt adaptacji do choroby I leczenia. Analiza oparta na bedaniach pacjentów leczonych nerkozastępczo. VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zdrowie w cyklu życia człowieka” Łódź 20-22 maja 2011.
 • Zawadzka B.; Psychologiczne aspekty opieki nad dializowanym seniorem. XI Krakowskie Dni Dializoterapii, Kraków, 4-6 wrzesień 2014.
 • Zawadzka B.; Kleja J.; Zawadzka S.; Raźny M. Emotional expression in haematological patients in adaptation to the treatment. 16th Word Congress of psychiatry: „Focusing on Access, quality and humane care” Madrid, Spain, Wrzesień 14-18 ref. nr 4386.
 • Zawadzka B.; Zawadzka S.; Domagała A.; Byrczek M.; The sense of time in chronic dialysis patients with difficulties with the control of thirst.  16th Word Congress of psychiatry: „Focusing on Access, quality and humane care” Madrid, Spain, Wrzesień 14-18  ref. nr 2776

Publikacje │ publications:

 

 1. Zawadzka-Czaja B. (1984). Hipnoza w przygotowaniu chorych do zabiegu operacyjnego. Przegląd Psychologiczny, t. XXVII, nr 2, 443-448.
 2. Mellibruda L., Lesiak M., Zawadzka-Czaja B. (1984). Wykorzystanie techniki biofeedback w osiąganiu wyższych stanów relaksacji wśród osób zdrowych. Przegląd psychologiczny XXVII, 1, , str. 232-242.
 3. Mellibruda L., Lesiak M., Sikora D., Zawadzka-Czaja B. (1985). Uzdrowiciele – Raport z badań. MZiOP, Społ., W-wa.
 4. Mellibruda L., Lesiak M., Zawadzka-Czaja B., Jurewicz J. (1986). Wstępna charakterystyka reakcji elektrodermalnej (RSG) określanej eksperymentalnie dla zróżnicowania osób zdrowych od chorych somatycznie i osób z rozpoznaniem nerwicy wegetatywnej. Wiadomości Lekarskie XXXIX, 8, str.516-521.
 5. Mellibruda L., Zawadzka-Czaja B., Lesiak M. (1986). Zastosowanie metody biofeedback i innych technik terapeutycznych w przygotowaniu chorego do operacji chirurgicznej. Wiadomości Lekarskie XXXIX, 18, str.1235-1240.
 6. Mellibruda L, Zawadzka B, Lesiak M, Kozera A, Gil T. (1987). Problemy alkoholowe w lecznictwie zamkniętym społecznej służby zdrowia. Publikacje Działu Badań i Ekspertyz Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.
 7. Siuta J., Zawadzka-Czaja B. (1987). Wyobrażenia, sugestywność i podatność hipnotyczna u dzieci w wieku szkolnym. Zeszyty naukowe UJ. Prace Psychologiczne zesz.4. str. 99-110.
 8. Mellibruda L., Zawadzka-Czaja B., Lesiak M. (1989). Postawy personelu medycznego lecznictwa zamkniętego wobec problemu alkoholizmu. Nowiny Psychologiczne, 4.
 9. Zawadzka B., Sułowicz W. (1998). Problem psychologicznej adaptacji jako warunek skutecznej dializoterapii. Sztuka Leczenia 2, str.63-66, Kraków.
 10. Zawadzka B. (2000). Wpływ poczucia koherencji na adaptację do leczenia hemodializami. Nefrologia i Dializoterapia Polska. Kraków.
 11. Zawadzka B. (2000). Poczucie koherencji jako trwała dyspozycja osobowości wpływająca na ocenę jakości życia chorych dializowanych. Plakat. XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Bydgoszcz.
 12. Zawadzka B.: Psychologiczne czynniki warunkujące adaptację do dializ. Praca Doktorska. Uniwersytet Jagielloński 2001.
 13. Zawadzka B. Czego się boją ludzie leczeni dializami? Dializa i Ty Nr 1.(1), 2002.
 14. Bętkowska-Korpała B., Ryniak J. Zawadzka B. Program grupowej terapii psychologicznej w kompleksowym leczeniu osób uzależnionych od nikotyny w ramach prewencji chorób układu krążenia – doświadczenia własne. Psychoterapia 4 (131) 2004.
 15. Bętkowska–Korpała B., Olszewska K., Gierowski J. K., Ryniak J., Zawadzka B., Jankowski P., Kawecka-Jaszcz K. „Obraz psychologicznego funkcjonowania osób uzależnionych od tytoniu w populacji polskiej – badania własne.” Psychoterapia 4 (131) 2004
 16. Zawadzka B., Kuźniewski M., Sułowicz W.: Psychologiczne czynniki warunkujące adaptację do dializ. Cz. I Charakter adaptacji psychofizjologicznej chorych leczonych przewlekłymi hemodializami. Nefrologia i Dializoterapia Polska. Wydawnictwo Przegląd Lekarski s.c. Kraków 2005, t. IX, nr 1.
 17. Zawadzka B., Kuźniewski M., Sułowicz W.: Psychologiczne czynniki warunkujące adaptację do dializ. Cz. II Związki psychologicznych zasobów pacjentów z charakterem ich adaptacji do dializ. Nefrologia i Dializoterapia Polska. Wydawnictwo Przegląd Lekarski s.c. Kraków 2005, t. IX, nr 1.
 18. Zawadzka B.: Sytuacja psychologiczna chorych dializowanych i rola psychologa w ich adaptacji do leczenia. Nefrologia i Dializoterapia Polska. Wydawnictwo Przegląd Lekarski s.c. Kraków 2005, t. X, nr 2.
 19. Zawadzka B.: Analiza problemu pragnienia oraz jej implikacje w psychoterapii. Cz.I: Mechanizmy pragnienia i model psychoterapii. Nefrologia i Dializoterapia. 2005, 9, 4, 189-193.
 20. Zawadzka B.: Analiza problemu pragnienia oraz jej implikacje w psychoterapii  Cz.II:  Program indywidualnej terapii psychologicznej w leczeniu zaburzeń pragnienia u osób przewlekle dializowanych – doniesienie z badań eksperymantalnych. Nefrologia i Dializoterapia. 2005, 9, 4, 194-197.
 21. Bętkowska-Korpała B., Ryniak J. Zawadzka B.: Comprehensive theraphy of nicotine-dependent people. Psychology and Heath 21 (1), 2006
 22. Bętkowska-Korpała B., Ryniak J. Zawadzka B.: Psychologiczne mechanizmy zachowania u osób leczonych z uzależnienia od tytoniu – badania w ramach prewencji chorób układu krążenia. Plakat, cz.1. 2007
 23. Bętkowska-Korpała B., Ryniak J. Zawadzka B.: Psychologiczne mechanizmy zachowania u osób leczonych z uzależnienia od tytoniu – badania w ramach prewencji chorób układu krążenia. Plakat; cz. 2. 2007.
 24. Zawadzka B.: Psychologiczne problemy chorych nefrologicznie [w] red. Bętkowska-Korpała B. i Gierowski J.K.: Psychologia lekarska w leczeniu chorych somatycznie. Podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 25. Zawadzka B.: „Prowadzenie rozmowy z osobą cierpiącą. Prowadzenie rozmów na trudne tematy.” w  „Podstawy psychologii” – Projekt „ Opiekunka/opiekun osób starszych” III. Edycja I Materiały Dydaktyczne. W ramach szkolenia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2008
 26. Zawadzka B.: „Stres zawodowy w pracy opiekunki. Radzenie sobie ze stresem.” w „Podstawy psychologii” – Projekt „ Opiekunka/opiekun osób starszych” III. Edycja I Materiały Dydaktyczne. W ramach szkolenia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2008
 27. Bętkowska-Korpała B., Zawadzka B., Olszewska K., Jankowski P., Kawecka Jaszcz K., Gierowski J.K. : Obraz psychologicznego funkcjonowania osób uzależnionych od tytoniu. badania własne. Psychoterapia 2009 nr 2 s. 57-66,
 28. Zawadzka B. recenzja Augustynek A. Uzależnienia komputerowe. Diagnoza, rozpowszechnienie i terapia. Psychiatria Polska 2011, tom XLV, numer 2
 29. Zawadzka B., Bętkowska-Korpała B. Bilansowanie zysków i strat w procesie adaptacji do choroby i leczenia u pacjentów hematologicznych. Analiza w oparciu o teorię zachowania zasobów. [red] Bielawska-Batorowicz E., Dudek B. Teoria zachowania zasobów Stevana E. Hobfolla. Polskie doświadczenia.  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego  2012
 30. Zawadzka B., Byrczek M. Kształtowanie perspektywy temporalnej jako aspekt adaptacji do choroby i leczenia. Analiza oparta na badaniach chorych leczonych nerkozastępczo. Psychiatria Polska 2012, tom XLV, numer 2.
 31. Zawadzka B. : Spojrzenie psychologa na specyfikę choroby, leczenia i edukacji pacjenta przewlekle chorego, czyli: Co powinniśmy wiedzieć o reakcji człowieka na chorobę. [red] Lewandowicz-Uszyńska A., Pietrucha B., Szafarska A. Leczenie substytucyjne preparatami immunoglobulin w pierwotnych niedoborach odporności. Kolaż New Ideas, Warszawa (2012) 7-13.
 32. Zawadzka B., Grabowska B., Raźny M., Zawadzka S.: Oczekiwania wobec leczenia u chorych w wieku 60+ leczonych chemioterapią dożylną z powodu nowotworowych chorób hematologicznych – ocena w trakcie leczenia. Acta Haematologica Polonica. 4 4 (2013) 143–152.
 33. Biegańska-Sitek E.; Zawadzka B.; Domagała A: Zastosowanie modelu kompetencyjnego w zarządzaniu personelem ochrony zdrowia. Przegląd Organizacji 2014; 1; 28-35
 34. Syska-Bielak A.; Zawadzka B. Trening uważności – prezentacja metody terapeutycznej w procesie adaptacji do choroby i leczenia. Przegląd Lekarski 2014; 71; 6; 361-364.
 35. Zawadzka B. ; Byrczek M.; Zawadzka S. : Perspektywa temporalna i inne czynniki psychologiczne utrudniające adaptację do wymogów leczenia u chorych przewlekle dializowanych. Psychiatria Polska 2014, numer 5. 
 36. Zawadzka B.; Kleja J.: Zastosowanie wywiadu motywującego u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek. Przegląd Lekarski 2014; 71; 10.
 37. Zawadzka, B., Zawadzka, S., Ignacak, E., Sułowicz, W. (2016) ‘Współpraca w leczeniu jako wskaźnik adaptacji do przewlekłego leczenia pacjentów po przeszczepieniu nerki’, Transplantation Proceedings vol. 48, no 3.
 38. Zawadzka, B., Zawadzka, S., Bętkowska-Prokop, A, Ignacak, E. Sułowicz, W. (2016) ‘Psychologicczne predyktory współpracy w leczeniu u pacjentów przewlekle leczonych po transplantacji nerki’, Transplantation Proceedings vol. 48, no 3.
 39. Zawadzka, B., Zawadzka, S., Ignacak, E., Sułowicz, W. (2016) ‘Cooperation in Treatment as an Indicator of Adaptation of Kidney Transplant Patients to Chronic Therapy’, Transplantation Proceedings vol. 48, no 3.
 40. Zawadzka, B., Zawadzka, S., Bętkowska-Prokop, A, Ignacak, E. Sułowicz, W. (2016) ‘Psychological Predictors of Cooperation in the Chronic Treatment of Kidney Transplant Patients’, Transplantation Proceedings vol. 48, no 3.
 41. Zawadzka, B. Byrczek, M. Zawadzka, S. (2014) ‘Sense of time in the patients on chronic hemodialysis with the thirst control problems’, Psychiatry Poland, vol.  5, pp. 961–974. 
 42. Biegańska-Sitek, E.; Zawadzka, B.; Domagała, A (2014) ‘Application competence model in personnel management health’, Przegląd Organizacji vol. 1, pp.  28-35.
 43. Syska-Bielak, A.; Zawadzka, B. (2014) ‘Practice mindfulness – the presentation of therapeutic methods in the process of adaptation to the disease and treatment’, Medical Review vol.71, no 6, pp. 361-364.
 44. Zawadzka, B. Kleja, J. (2014) ‘Application motivational dialogue for patients with chronic renal failure’, Medical Review vol. 71, no 10, pp 559-562.
 45. Zawadzka, B, Grabowska, B, Raźny, M, Zawadzka, S. (2013) ‘Patients expectations toward treatment analyzed in a group of patients over sixty years old treated with intravenous chemotherapy due to hematological malignancies. Evaluation done during the period of treatment’, Acta Haemotologica Polonica. vol. 44, pp. 143-152.
 46. Zawadzka, B., Bętkowska-Korpała, B. (2009) ‘Balancing gains and losses in the process of adaptation to the disease and treatment of hematological patients. The analysis based on the conservation of resources theory by stevan hobfoll’, red.Bielawska-Batorowicz, E. Dudek, B. ‘the conservation of resources theory’ Publisher University of Lodz, pp. 155-166.
 47. Zawadzka, B. Byrczek, M. 2012) ‘The formation of a temporal perspective as an aspect of adaptation to disease and treatment. Analysis based on studies of renal replacement therapy patients’, Psychiatry Poland vol. XLVI no 5, pp 743-756.
 48. Zawadzka, B. recenzja Augustynek A. (2012) ‘Computer addiction. Diagnosis, prevalence and treatment. Psychiatry Poland vol. XLV, no. 2.
 49. Bętkowska-Korpała, B. Olszewska, K. Gierowski, J.  Ryniak, J. Zawadzka, B.  Jankowski, P.  Kawecka-Jaszcz, K. (2009) ‘Picture psychological functioning of people addicted to tobacco – own research’,  Psychotherapy  vol. 2 no 149,  pp. 57–66.