Organizacja i ekonomika ochrony zdrowia

 

Na pewno państwo słyszeli o problemach i kryzysie w polskim systemie opieki zdrowotnej. Sytuacja w innych krajach Europy niestety wygląda podobnie. Problemów będzie jednak wciąż przybywać. Dlaczego? Powodów jest naprawę sporo: starzejące się społeczeństwa, choroby przewlekłe, lepsze rozpoznanie chorób, a także nowe metody diagnozy i coraz droższe sposoby leczenia. Wydatki na opiekę zdrowotną wprawdzie rosną, ale i tak trudno jest nadążyć za rosnącymi potrzebami. Ratunkiem może być lepsze wykorzystanie zasobów, pieniędzy, ludzi i sprzętu. Nic więc dziwnego, że coraz bardziej potrzebne na rynku pracy stają się umiejętności i wiedza z zakresu właściwej organizacji i ekonomiki ochrony zdrowia.

Dla kogo utworzyliśmy studia?

Oferta Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM skierowana jest do młodych osób, które chcą w trakcie studiów licencjackich przygotować się do pracy w różnych instytucjach sektora ochrony zdrowia, wszędzie tam, gdzie podejmowane są decyzje i działania dotyczące wykorzystania dostępnych środków i zasobów. Są to studia licencjackie, które następnie można kontynuować na studiach magisterskich, np. na kierunku zdrowie publiczne lub kierunkach z obszaru ekonomii, zarządzania, organizacji i administracji publicznej.

Co oferujemy studentom?

Oferujemy studentom nowoczesny i interesujący program nauczania, zapoznający z różnorodnymi narzędziami ekonomicznymi, organizacyjnymi, prawnymi i zarządczymi, służącymi poprawie efektywności i skuteczności działania w systemie ochrony zdrowia. Program opiera się na najlepszych doświadczeniach polskich i międzynarodowych. Z dumą prezentujemy nowe, unikalne połączenie wiedzy ogólnej, zazwyczaj oferowanej przez klasyczne studia z zakresu zarządzania i administracji, z wiedzą profesjonalną i pełnym zrozumieniem specyfiki sektora ochrony zdrowia. Dysponujemy bardzo doświadczoną kadrą akademicką, uznanymi osiągnięciami naukowymi i najdłuższą w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej tradycją w nauczaniu zdrowia publicznego – a to jest doskonała baza, na której oparliśmy te unikalne, nowe studia. Oferujemy łącznie 12 tygodni praktyk w wielu instytucjach, takich jak np. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Wojewódzkie Centra Powiadamiania Ratunkowego, jednostki administracji publicznej (ministerstwa, departamenty właściwe ds. zdrowia w urzędach wojewódzkich, marszałkowskich, powiatowych, miejskich i gminnych), ZUS, KRUS, NFZ, prywatne ubezpieczenia zdrowotne, organizacje pozarządowe (NGO), biura organizacji międzynarodowych (WHO Polska) i wiele innych. Nasi studenci mogą również uczestniczyć w wymianie międzynarodowej i pojechać w ramach programu ERASMUS Plus np. do Niemiec, Holandii, Danii, Norwegii czy na Litwę.

Jakie są perspektywy absolwentów naszych nowych studiów?

Nabyta wiedza i umiejętności, zwłaszcza w zakresie przydatnym w definiowaniu i rozwiązywaniu problemów ekonomicznych i organizacyjnych sektora ochrony zdrowia, umożliwią podjęcie pracy na niemedycznych stanowiskach w różnych instytucjach, w tym:
• szpitalach, przychodniach, zakładach opiekuńczo-leczniczych i innych placówkach – w działach ekonomiczno-finansowo-zarządczych, organizacyjnych oraz administracyjnych,
• administracji rządowej i agendach rządowych, jednostkach samorządu terytorialnego, inspekcji sanitarnej i innych organach nadzoru, certyfikacji i kontrolnych związanych z ochroną zdrowia,
• instytucjach płatników (NFZ, prywatne ubezpieczenia, fundacje),
• instytucjach zajmujących się prewencją i promocją zdrowia (w jednostkach administracyjnych ochrony zdrowia, jednostkach świadczących usługi zdrowotne, NGO, itp.),
• instytucjach odpowiedzialnych za współpracę międzynarodową w zakresie organizacji i funkcjonowania systemów ochrony zdrowia (WHO) oraz podmiotów w nich działających.

Ulotka reklamująca studia (pełny tekst do pobrania wyświetla się po kliknięciu na ulotkę)

ulotka reklamująca kierunek studiów "Organizacja i Ekonomika Ochrony Zdrowia"

opracowanie ulotki: Katarzyna Badora-Musiał

 

Program studiów:
Program studiów Organizacja i Ekonomika Ochrony Zdrowia, II rok (2018/2019)