Blog Zdrowia Publicznego


[Publikacja] Ocena czynników psychospołecznych może pomóc w zapobieganiu chorobom serca

Magdalena Kozela: Ocena ryzyka wystąpienia chorób serca i groźnych dla życia powikłań pomaga w ich zapobieganiu i leczeniu. Ryzyko to ocenia się w oparciu o wiek i płeć oraz o pomiary ciśnienia tętniczego, stężenia cholesterolu we krwi a także informację o paleniu tytoniu. Określa się to jako „systematyczną ocenę ryzyka sercowego”, w skrócie SCORE. SCORE jako algorytm oceny jest zalecany przez ekspertów na całym świecie i staje się integralną częścią codziennej praktyki lekarskiej. Jednak uwzględnianie tylko tych czynników może nie wystarczać w ustalaniu pełnej skali ryzyka. Wyniki badań, które opublikowano w ubiegłym tygodniu w European Heart Journal, po raz pierwszy wskazują, że schemat SCORE warto uzupełnić także inne czynniki. Okazuje się, że w lepszej ocenie ryzyka chorób serca istotna jest także informacja dotyczącą szeregu czynników o charakterze psychospołecznym, a nie tylko biomedycznym.

[Publikacja] Wszechstronniczość. O deliberacji w polityce zdrowotnej z uwzględnieniem emocji, interesów własnych i wiedzy eksperckiej

Michał Zabdyr-Jamróz: Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazała się właśnie książka pt. “Wszechstronniczość. O deliberacji w polityce zdrowotnej z uwzględnieniem emocji, interesów własnych i wiedzy eksperckiej”. Jest ona owocem moich kilkuletnich badań poświęconych procesom tworzenia polityki zdrowotnej na świecie. W monografii tej prezentuję narzędzia analizy tych polityk oraz ich usprawnienia. Moim punktem odniesienia są wzorce demokratycznej deliberacji oraz idea wszechstronniczości.

[Publikacja] W kierunku finansowej stabilności sektora szpitalnictwa w Polsce – retrospektywna ewaluacja działań reformatorskich

Katarzyna Dubas-Jakóbczyk: Celem przeprowadzonych analiz była ewaluacja ekonomicznych aspektów działań reformatorskich ukierunkowanych na poprawę sytuacji finansowej sektora szpitalnictwa – przeprowadzonych w Polsce w okresie ostatnich dwóch dekad. Dokonano przeglądu literatury (publikacji naukowych, regulacji prawnych, raportów i ekspertyz pokontrolnych) oraz analizy danych ilościowych na temat zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ) w latach 2000 -2018.

Przepisywanie recept przez profesjonalistów medycznych niebędących lekarzami

Edyta Piętak: Wiele placówek opieki zdrowotnej, przede wszystkim ramach POZ, opieki zdrowotnej nad dziećmi i osobami starszymi, boryka się z niedoborami personelu medycznego,  a zwłaszcza lekarzy. Jednocześnie rośnie zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną oraz specjalistyczne leczenie pacjentów, co przy ograniczonej liczbie lekarzy i środków pieniężnych stanowi coraz poważniejszy problem wielu systemów zdrowotnych.

[Absolwenci] Połączenie branży medycznej z IT daje wiele możliwości rozwoju. Na ‘Trzy pytania do absolwenta’ odpowiada Dorota Woźniak (#45)

Czterdziesty piąty miniwywiad z cyklu „Trzy pytania do absolwenta” – przygotowanego przez Ilonę Nenko – w którym nasi absolwenci opowiadają o życiu zawodowym po studiach w Instytucie Zdrowia Publicznego. Celem cyklu jest prezentacja doświadczeń i perspektyw (w tym cennych porad zawodowych) profesjonalistów zdrowia publicznego zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dzisiaj prezentujemy historię Doroty Woźniak, która ukończyła studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne w 2018 roku i pracuje w firmie dostarczającej usług informatyczne dla placówek ochrony zdrowia.