Kierunek Zdrowie Publiczne – studia stacjonarne II stopnia

Opis programu studiów:

Program nauczania na kierunku ZDROWIE PUBLICZNE obejmuje zagadnienia z dwóch dziedzin nauk, którymi są: dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz dziedzina nauk społecznych.. Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania tytułu zawodowego magistra jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie wszystkich egzaminów z przedmiotów obligatoryjnych przewidzianych w programie studiów, a także uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie wszystkich egzaminów z przedmiotów przewidzianych w programie wybranej przez studenta ścieżki specjalizacyjnej (Programy zdrowotne, Koordynowana opieka zdrowotna, Health economics and governance of health system), zaliczenie praktyki, uzyskanie w toku studiów nie mniej niż 120 punktów ECTS oraz złożenie pracy magisterskiej połączone ze zdaniem egzaminu magisterskiego.

Wykaz przedmiotów obowiązkowych objętych programem nauczania: polityka zdrowia publicznego, żywienie człowieka, ekonomia, socjologia medycyny, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, epidemiologia, adresowana polityka społeczna, biostatystyka, systemy zdrowotne, metodologia badań naukowych, rachunkowość w ochronie zdrowia, kształtowanie środowisk prozdrowotnych, ekonomika zdrowia, zabezpieczenie wobec ryzyka choroby, europejska polityka zdrowotna, prawo publiczne i prywatne, psychologia zdrowia, marketing usług zdrowotnych, systemy informatyczne, zarządzanie finansami w ochronie zdrowia, planowanie i zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia, gospodarka lekiem, podstawy pedagogiki, zdrowie publiczne wobec sytuacji kryzysowych, nadzór sanitarno – epidemiologiczny, specjalistyczny język angielski. Realizując przedmioty obowiązkowe student uzyskuje 74 ECTS.

Na drugim roku studenci dodatkowo wybierają jedną ze ścieżek specjalizacyjnych:
 

 • Programy zdrowotne (przedmioty: projektowanie badań naukowych, zdrowie psychiczne w pracy socjalnej, analiza danych w badaniach biomedycznych, demografia, styl życia a zdrowie, zdrowie matki i dziecka, edukacja zdrowotna, zdrowie osób starszych, medycyna pracy – w sumie 21 ECTS.
 • Koordynowana opieka zdrowotna  (przedmioty: koszty obciążenia chorobami w kontekście opieki koordynowanej, implementacja programów profilaktycznych, algorytmy opieki koordynowanej, informacja zdrowotna, e-zdrowie w sumie 21 ECTS.
 • Health economics and governance of health system (zajęcia prowadzone w języku angielskim,  przedmioty: determinants of health and health care expenditures, drug economics, funding of health system and financial methods, governance of health sector, economics analysis of health care and public health programmes, economic burden of diseases, health insurance, health technology assessment, human resources for health, quantitative methods of health care and public health – w sumie 30 ECTS.

  Program studiów przewiduje także pięciotygodniową praktykę (5 ECTS), jak również związane z przygotowaniem pracy magisterskiej seminarium dyplomowe (20 ECTS).

Profil absolwenta:

Studia drugiego stopnia pozwalają na nabycie umiejętności umożliwiających podjęcie pracy na stanowiskach kierowniczych i stanowiskach samodzielnych w programach ochrony zdrowia, promocji zdrowia, profilaktyki itp., a także na stanowiskach w jednostkach administracyjnych opieki zdrowotnej, inspekcji sanitarnej i jednostkach świadczących usługi zdrowotne. Studia drugiego stopnia przygotowują również do dalszej nauki na studiach trzeciego stopnia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności dokonywania przeglądu i krytycznej oceny informacji/informacji naukowej.

Absolwent studiów II stopnia powinien posiadać następującą wiedzę i umiejętności:

 • wiedza dotycząca organizacji, finansowania i zarządzania systemem ochrony zdrowia,
 • wiedza dotycząca zarządzania, organizacji i finansowania placówek opieki zdrowotnej,
 • pogłębiona wiedza o najistotniejszych problemach zdrowotnych, ich przyczynach i skutkach społecznych,
 • wiedza dotycząca metod badawczych w zdrowiu publicznym,
 • wiedza dotycząca etyki w opiece zdrowotnej,
 • podstawowa wiedza dotycząca prawa pracy i prawa cywilnego,
 • umiejętność kreowania działań programowych w ochronie zdrowia w oparciu o zasady medycyny/polityki opartej na dowodach naukowych,
 • umiejętność określenia stanu wiedzy w zakresie specyficznych problemów zdrowotnych w oparciu o krytyczny przegląd piśmiennictwa,
 • umiejętność zaprojektowania i przeprowadzenia badania naukowego, dla poszerzenia stanu wiedzy,
 • umiejętność organizacji i koordynowania działań zmierzających do poprawy stanu zdrowia populacji z uwzględnieniem kontroli ich skuteczności,
 • umiejętność zarządzania,
 • umiejętność organizowania zespołów interdyscyplinarnych.

 

Szczegółowy program i plan zajęć:

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji :

Kierunek Zdrowie Publiczne – studia stacjonarne II stopnia

ULOTKA (PDF)