Nowe międzywydziałowe studia „Zarządzanie w ochronie zdrowia”

Podejmowane od lat zmiany systemowe w ochronie zdrowia mają na celu wspieranie medycznie skutecznego i ekonomicznie efektywnego działania podmiotów leczniczych oraz administracji publicznej na rzecz zdrowia obywateli. Warunkiem osiągnięcia tego celu jest przygotowanie nie tylko wysokiej klasy profesjonalistów medycznych, którzy podejmą się leczenia chorób lub profesjonalistów zdrowia publicznego, podejmujących działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia oraz zdrowego środowiska i wielu innych. Niemniej ważnym warunkiem jest bowiem przygotowanie profesjonalistów z zakresu zarządzania w sektorze zdrowotnym. Chodzi o specjalistów, którzy – z jednej strony – potrafią zastosować najlepsze z uniwersalnych narzędzi zarządczych, ekonomicznych, prawnych i komunikacyjnych, a z drugiej – dobrze rozumieją specyfikę tego sektora i zawsze mają na względzie jego najwyższe wartości. Wykształcenie takich właśnie profesjonalistów – o wysokich kompetencjach i wyspecjalizowanych do wszechstronnej troski o ludzkie zdrowia – jest głównym celem nowych studiów na kierunku Zarządzanie w Ochronie Zdrowia.

Nowe międzywydziałowe studia utworzyliśmy w odpowiedzi na stale występujące wysokie zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów przygotowanych m.in. do:

  • profesjonalnego wspomagania procesu zarządzania podmiotami leczniczymi;
  • zarządzania finansami w różnych instytucjach;
  • kierowania, administrowania i koordynowania opieki zdrowotnej oraz programów profilaktyki i promocji zdrowia.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie w Ochronie Zdrowia umożliwią kontynuowanie kształcenia na studiach drugiego stopnia – przygotowujących już do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich wyżej wskazanych obszarach. Program na kierunku Zarządzanie w Ochronie Zdrowia ma charakter nowatorski i unikatowy nie tylko na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale także w skali całego kraju – zarówno ze względu na swoje cele, jak i efekty kształcenia oraz interdyscyplinarny, międzywydziałowy charakter.

Pojawić się mogą pytania: czy program studiów na kierunku Zarządzanie w Ochronie Zdrowia będzie dublował się z programem na kierunku Zdrowie Publiczne oraz czy oba programy są adresowane do kandydatów o identycznych zainteresowaniach naukowych? Odpowiedź brzmi: nie. O ile kierunek Zdrowie Publiczne skupiony jest bardziej na biologiczno-medycznych aspektach ochrony zdrowia, oferta studiów na kierunku Zarządzanie w Ochronie Zdrowia skierowana jest do kandydatów znacznie bardziej zainteresowanych naukami społecznymi. Oba kierunki studiów przygotowują do podjęcia zatrudnienia na coraz liczniejszych pozamedycznych stanowiskach pracy w systemie ochrony zdrowia. Trendy cywilizacyjno-demograficzne, a także obecna pandemia wskazują wyraźnie na to, że miejsc pracy w sektorze opieki zdrowotnej nie powinno zabraknąć.

Program nowych studiów międzywydziałowych powstał w ramach współpracy między Wydziałem Nauk o Zdrowiu UJ CM i Wydziałem Zarządzania i Komunikacji UJ. Wieloletnie, międzynarodowe doświadczenie interdyscyplinarnego zespołu nauczycieli Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM oraz Instytutów: Spraw Publicznych, Ekonomii, Finansów i Zarządzania oraz Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej gwarantują ścisłe powiązanie treści kształcenia z oczekiwaniami rynku. Zapewniają też uczestnictwo w fantastycznym doświadczeniu edukacyjnym – przełomowych badaniach naukowych w międzynarodowym gronie, wyjazdach zagranicznych i budowaniu sieci kontaktów oraz doświadczeń w najbardziej profesjonalnych okolicznościach.

Autorzy: Iwona Kowalska-Bobko, Tomasz Bochenek


Blog Zdrowia Publicznego, red. M. Zabdyr-Jamróz, Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM, Kraków: 21 maja 2020


 


Powrót