Blog Zdrowia Publicznego


Czym jest deliberacja dla zdrowia? Kiedy jej potrzebujemy, a kiedy nie ma na nią miejsca?

Michał Zabdyr-Jamróz: Zdrowie publiczne wymaga dobrego rządzenia – prowadzenia polityki zdrowotnej i podejmowania decyzji w sposób efektywny, przejrzysty, praworządny, odpowiadający na potrzeby społeczne, więc i inkluzywny oraz sprawiedliwy. Dlatego tak cennym wsparciem zdrowia publicznego jest demokracja deliberatywna. Jest to idea uprzedniego rozważania decyzji z udziałem nie tylko ekspertów, ale też i samych zainteresowanych, obywateli. Tego rodzaju podejście zapewnia bezcenne wsparcie w zbieraniu informacji i usprawnianiu działań, a także w unikaniu błędów. Dorobek technik deliberatywnych a także całej teorii demokracji deliberatywnej jest już ogromny i niebywale skomplikowany. Tak potęguje się tylko wrażenie oddalenia deliberacji od naszego zwykłego świata. Jest to oczywiście tylko wrażenie, ale jego przełamanie wymaga powrotu do sedna. Domaga się uwzględnienia tego najnowszego dorobku demokracji deliberatywnej, jednak w odpowiedzi na najprostsze pytania. Trzeba wyjaśnić sobie, czym jest i czym może być – a więc czym nie jest i czym nie powinna być – deliberacja w codziennym życiu.

[Publikacja] Ocena czynników psychospołecznych może pomóc w zapobieganiu chorobom serca

Magdalena Kozela: Ocena ryzyka wystąpienia chorób serca i groźnych dla życia powikłań pomaga w ich zapobieganiu i leczeniu. Ryzyko to ocenia się w oparciu o wiek i płeć oraz o pomiary ciśnienia tętniczego, stężenia cholesterolu we krwi a także informację o paleniu tytoniu. Określa się to jako „systematyczną ocenę ryzyka sercowego”, w skrócie SCORE. SCORE jako algorytm oceny jest zalecany przez ekspertów na całym świecie i staje się integralną częścią codziennej praktyki lekarskiej. Jednak uwzględnianie tylko tych czynników może nie wystarczać w ustalaniu pełnej skali ryzyka. Wyniki badań, które opublikowano w ubiegłym tygodniu w European Heart Journal, po raz pierwszy wskazują, że schemat SCORE warto uzupełnić także inne czynniki. Okazuje się, że w lepszej ocenie ryzyka chorób serca istotna jest także informacja dotyczącą szeregu czynników o charakterze psychospołecznym, a nie tylko biomedycznym.

[Publikacja] Wszechstronniczość. O deliberacji w polityce zdrowotnej z uwzględnieniem emocji, interesów własnych i wiedzy eksperckiej

Michał Zabdyr-Jamróz: Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazała się właśnie książka pt. “Wszechstronniczość. O deliberacji w polityce zdrowotnej z uwzględnieniem emocji, interesów własnych i wiedzy eksperckiej”. Jest ona owocem moich kilkuletnich badań poświęconych procesom tworzenia polityki zdrowotnej na świecie. W monografii tej prezentuję narzędzia analizy tych polityk oraz ich usprawnienia. Moim punktem odniesienia są wzorce demokratycznej deliberacji oraz idea wszechstronniczości.

[Publikacja] W kierunku finansowej stabilności sektora szpitalnictwa w Polsce – retrospektywna ewaluacja działań reformatorskich

Katarzyna Dubas-Jakóbczyk: Celem przeprowadzonych analiz była ewaluacja ekonomicznych aspektów działań reformatorskich ukierunkowanych na poprawę sytuacji finansowej sektora szpitalnictwa – przeprowadzonych w Polsce w okresie ostatnich dwóch dekad. Dokonano przeglądu literatury (publikacji naukowych, regulacji prawnych, raportów i ekspertyz pokontrolnych) oraz analizy danych ilościowych na temat zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ) w latach 2000 -2018.

Przepisywanie recept przez profesjonalistów medycznych niebędących lekarzami

Edyta Piętak: Wiele placówek opieki zdrowotnej, przede wszystkim ramach POZ, opieki zdrowotnej nad dziećmi i osobami starszymi, boryka się z niedoborami personelu medycznego,  a zwłaszcza lekarzy. Jednocześnie rośnie zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną oraz specjalistyczne leczenie pacjentów, co przy ograniczonej liczbie lekarzy i środków pieniężnych stanowi coraz poważniejszy problem wielu systemów zdrowotnych.