mgr Maciej Furman

Dyżury, przedmioty i harmonogram │ Consultations, courses, schedule: USOS

e-mail: maciej.furman@uj.edu.pl
tel. │ phone: (+48) 12 433-28-13
pok. │ room: (3.12)

Asystent w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania oraz student w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu od 2020 r. Promotorem doktoratu jest dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ, którego tematem jest wdrożenie HB-HTA do polskiego systemu ochrony zdrowia. Zainteresowania: Prawno-polityczne aspekty funkcjonowania jednostek HB-HTA (Hospital-Based Health Technology Assessment); prawo pracy w ochronie zdrowia.
 
Magister zdrowia publicznego, który podczas studiów realizował różne przedsięwzięcia, m.in.:
 • ukończył ścieżkę specjalizacyjną na studiach magisterskich: Health Economics and Governance in Transition;
 • uczestniczył w programie Erasmus na Uniwersytecie w Bielefeld;
 • uczestniczył w szkole letniej “Innovations in Health Care: New Concepts, New Technologies”, której organizatorem były uniwersytety z północnej Bawarii;
 • uczestniczył w konferencjach naukowych dedykowanych studentom (Medical Students Conference w Krakowie, Konferencja Kardiologia Prewencyjna).

A Teaching Assistant in the Department of Health Policy and Management and a student at the Doctoral School of Medical Sciences and Health Sciences since 2020. The doctoral supervisor is dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof UJ. The topic of the doctoral thesis is the Implementation of Hospital-Based Health Technology Assessment (HB-HTA) in the Polish healthcare system. 

Interests: legal and political aspects of the functioning of HB-HTA units; labour law in health care.

Master of Public Health, who during his studies carried out various projects, including:

 • completed the specialization path at the MA studies: Health Economics and Governance in Transition;
 • participated in the Erasmus program at the University of Bielefeld;
 • participated in the summer school „Innovations in Health Care: New Concepts, New Technologies”, organized by the universities of Northern Bavaria;
 • participated in scientific conferences dedicated to students.

Publikacje│ Publications:
 1. Furman M., Gałązka-Sobotka M., Marciniak D., Kowalska-Bobko I. Possibilities of implementing Hospital-Based Health Technology Assessment (HB-HTA) at the level of Voivodeship Offices in Poland.  International Journal of Environmental Research and Public Health.  2022 : Vol. 19, nr 18, il., bibliogr. 23 poz., abstr.
 2. Furman M., Kowalska-Bobko I. Sowada C. Działania władz publicznych w zakresie zwalczania pandemii COVID-19 w wybranych krajach europejskich.  Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. 2020 : T. 18, nr 2, s. 176-184, bibliogr. 40 poz.
 3. Dusza D., Furman M., Gałązka-Sobotka M. Kowalska-Bobko I. Evaluating opportunities to implement Hospital-Based Health Technology Assessment (HB-HTA) in selected hospitals in the Kraków municipality. Zarządzanie Publiczne. 2021, nr 1, s. 1-15, bibliogr.

Powrót