[Absolwenci] Jak zostać kierownikiem Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego? Na ‘Trzy pytania do absolwenta’ odpowiada Joanna Bogacz

Joanna Bogacz ukończyła studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne w 2003 roku

Siódmy mini-wywiad z cyklu „Trzy pytania do absolwenta” – przygotowanego przez Ilonę Nenko – w którym nasi absolwenci opowiadają o życiu zawodowym po studiach w Instytucie Zdrowia Publicznego. Celem cyklu jest prezentacja doświadczeń i perspektyw (w tym cennych porad zawodowych) profesjonalistów zdrowia publicznego zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Dzisiaj prezentujemy historię Joanny Bogacz, która ukończyła studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne w 2003 roku i pracuje w Wojewódzkim Centrum Zdrowia Publicznego w Wydziale Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.


Jak wygląda twoja ścieżka zawodowa?

Moja ścieżka zawodowa jest bardzo krótka. Zaraz po studiach zaczęłam pracować w Wydziale Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, gdzie pracuję do dnia dzisiejszego. Pierwotnie zatrudniona byłam na stanowisku inspektora w Oddziale Ochrony Zdrowia, a w 2010 r. zostałam Kierownikiem Oddziału pod nazwą Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego i jestem nim do dzisiaj.

Będąc na ostatnim roku studiów na kierunku zdrowie publiczne, rozpoczęłam i ukończyłam roczne studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń społecznych i gospodarczych. Następnie ukończyłam kolejne roczne studia podyplomowe z zakresu rachunkowości. Po rozpoczęciu pracy w Urzędzie odbyłam tzw. służbę przygotowawczą, która pozwoliła mi szczegółowo zapoznać się z zasadami funkcjonowania oraz organizacją pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. W bardzo krótkim okresie, tj. po 3 latach pracy w Urzędzie, udało mi się zdać egzamin państwowy na urzędnika mianowanego w służbie cywilnej, co skutkowało zmianą formy zatrudnienia z umowy o pracę na mianowanie (stabilniejsza forma zatrudnienia, dodatek finansowy oraz dodatkowy urlop).

Zakres zadań, którymi aktualnie zajmuje się Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego jest bardzo szeroki. Są to m.in. zadania związane z procesem uzyskiwania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów i w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, sprawy związane ze sprawowaniem funkcji konsultantów wojewódzkich, kwestie związane ze sprawozdawczością z zakresu zadań z obszaru zdrowia publicznego, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Od kilku lat Oddział realizuje też zadania związane z mapowaniem potrzeb zdrowotnych na poziomie województwa małopolskiego, tj. oceną zasadności inwestycji w ochronie zdrowia, ustaleniem priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz współpracą z Ministerstwem Zdrowia w zakresie tworzenia regionalnych map potrzeb zdrowotnych. Należy tutaj nadmienić, że kolejne edycje regionalnych map potrzeb zdrowotnych będą już tworzone nie przez Ministerstwo Zdrowia, lecz przez wojewodów, co oznacza, że w najbliższej przyszłości cały proces tworzenia regionalnej mapy będzie w kompetencji Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego.

Oprócz zadań na stałe przypisanych do zakresu działania Oddziału, pojawiają się także zadania mające charakter jednorazowy. Przykładowo, w 2017 r. Oddział zrealizował zadanie związane z przyznawaniem dotacji na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach w województwie małopolskim. Oznaczało to konieczność przygotowania, w bardzo krótkim czasie, umów przekazujących dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego oraz określonych podmiotów prywatnych, a następnie rozliczenie przyznanych środków finansowych. Tak szeroki oraz różnorodny zakres zadań wymaga pełnej znajomości licznych aktów prawnych oraz bieżącego śledzenia zmian w tych przepisach. Konieczna jest wiedza na temat zasad organizacji ochrony zdrowia na poziomie województwa, w tym podstawowych zasad finasowania podmiotów leczniczych. Z uwagi na finansowanie działalności konsultantów wojewódzkich, czy przyznawanie ewentualnych dotacji, konieczne jest posiadanie wiedzy z zakresu finansów publicznych. Nowe zadanie związane z tworzeniem regionalnych map potrzeb zdrowotnych będzie dodatkowo wymagało poszerzenia i ugruntowania wiedzy z zakresu analiz, wnioskowania oraz prognozowania. Dodatkowo, jako Kierownik, sprawuję nadzór nad pracą kilkunastu pracowników Oddziału, w tym akceptuję treści dokumentów, podpisuję część korespondencji kierowanej do klienta zewnętrznego. Odpowiadam także za organizowanie pracy Oddziału, czy dokonywanie ocen okresowych pracowników.

W trakcie pracy w Urzędzie odbywałam szereg różnego rodzaju szkoleń z zakresu tzw. umiejętności miękkich (np. skuteczna komunikacja, motywowanie pracownika itp.), szkoleń z zakresu oprogramowania (np. Microsoft Excel – poziom zaawansowany, programy urzędowe – np. EZD tj. Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją), szkolenia z zakresu przepisów prawnych (ochrona danych osobowych, udostępnianie informacji publicznej, kodeks postępowania administracyjnego itd.).

Jakie doświadczenia nabyte podczas studiów na zdrowiu publicznym pomogły ci w zdobyciu pracy?

W trakcie studiów praktycznie nie podejmowałam się żadnej dodatkowej działalności, która pomogłaby mi zdobyć doświadczenie potrzebne w pracy zawodowej. Praktyki studenckie odbyłam w Szpitalu im. Św. Anny w Miechowie oraz w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Pozwoliły mi one poznać podstawowe zasady funkcjonowania oraz główne problemy dwóch całkowicie odmiennych jednostek: z jednej strony małego, powiatowego szpitala, a z drugiej, dużego szpitala klinicznego. Z perspektywy czasu uważam, że warto zadbać o praktyki w ciekawym miejscu, które pozwoli zdobyć trochę doświadczenia zawodowego. Jednocześnie uważam, że czas trwania tych praktyk powinien być dłuższy (w moich czasach mieliśmy dwie praktyki, każde trwały 2 tygodnie), co pozwoliłoby na bardziej dogłębne poznanie zasad funkcjonowania danego podmiotu.

Po zakończeniu studiów, z uwagi na zainteresowanie tematyką ubezpieczeń, w tym komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych, podjęłam staż podyplomowy w Oddziale PZU w Miechowie, gdzie w praktyce mogłam wykorzystać moją wiedzę zdobytą zarówno na studiach na kierunku zdrowie publiczne, jak i studiach podyplomowych z zakresu ubezpieczeń społecznych i gospodarczych.

Jakie umiejętności zdobyte na studiach wykorzystujesz w pracy zawodowej?

Niezwykle istotna, z punktu widzenia moich aktualnych zadań zawodowych, jest szeroka wiedza z zakresu organizacji ochrony zdrowia, w tym publicznego finansowania podmiotów leczniczych przez podmioty tworzące. Już w czasie studiów interesowałam się tymi zagadnieniami. Zarówno pracę licencjacką, jak i magisterską, pisałam o organizacji oraz finansowaniu ochrony zdrowia w ramach środków publicznych.

Z uwagi na administracyjny charakter mojej pracy istotną umiejętnością wyniesioną ze studiów jest biegła znajomość obsługi programów z pakietu Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). Dodatkowo istotna wydaje się umiejętność wyszukiwania odpowiednich informacji czy przepisów prawnych dla ich adekwatnego wykorzystania w pracy Oddziału.


Blog Zdrowia Publicznego, red. M. Zabdyr-Jamróz, Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM, Kraków: 3 kwietnia 2019


 


Powrót