[Absolwenci] Badania epidemiologiczne – moja pasja. Na ‘Trzy pytania do absolwenta’ odpowiada Agnieszka Doryńska (#26)

Agnieszka Doryńska

Dwudziesty szósty miniwywiad z cyklu „Trzy pytania do absolwenta” – przygotowanego przez Ilonę Nenko – w którym nasi absolwenci opowiadają o życiu zawodowym po studiach w Instytucie Zdrowia Publicznego. Celem cyklu jest prezentacja doświadczeń i perspektyw (w tym cennych porad zawodowych) profesjonalistów zdrowia publicznego zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dzisiaj prezentujemy historię Agnieszki Doryńskiej, która ukończyła studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne w 2008 roku i pracuje w Katedrze Epidemiologii i Badań Populacyjnych.


Jak wygląda twoja ścieżka zawodowa? 

Moja ścieżka zawodowa zaczęła się kształtować na początku studiów. Będąc na drugim roku studiów zetknęłam się z przedmiotami takim jak biostatystyka i epidemiologia, które bardzo przypadły mi do gustu. Dzięki wsparciu dr Ewy Kawalec, prowadzącej wtedy zajęcia z biostatystyki, zaangażowałam się w pracę w Zakładzie Epidemiologii. Powoli zdobywałam doświadczenie w zakresie organizacji i prowadzenia badań epidemiologicznych, co wiązało się z włączaniem w bardziej zaawansowane czynności badawcze. Stało się to moją pasją.

Zaraz po studiach wyjechałam na roczne stypendium ufundowane przez The Wellcome Trust. Przez rok studiowałam na kierunku Social Epidemiology w Londynie (University College London). W tym czasie ugruntowałam i poszerzyłam wiedzę z zakresu epidemiologii i biostatystyki oraz napisałam pracę dyplomową ocenioną z wyróżnieniem. Jej celem była ocena związku pomiędzy funkcjonowaniem fizycznym a statusem społeczno-ekonomicznym.

Po powrocie ze stypendium (jesień 2009) rozpoczęłam pełnoetatową pracę w Zakładzie Epidemiologii i Badań Populacyjnych IZP, gdzie pracuję do tej pory. Aktualnie w swojej pracy zajmuję się dydaktyką (prowadzę zajęcia z biostatystyki oraz część zajęć dotyczących stylu życia i starzenia), jak również pracą badawczą (organizacją badań, przygotowywaniem narzędzi badawczych) oraz naukową (analizą danych, przygotowywaniem doniesień konferencyjnych oraz publikacji i innych opracowań). Jestem także odpowiedzialna za prowadzenie i aktualizowanie baz danych dotyczących obserwacji prospektywnej uczestników badania HAPIEE (Health, Alcohol and Psychosocial factors In Eastern Europe, tj. Zdrowie, Alkohol i czynniki Psychospołeczne W Europie Wschodniej). Znaczącym efektem mojej pracy naukowej była obroniona w 2015 roku rozprawa doktorska pt. Funkcjonowanie fizyczne a czynniki ryzyka, zachorowalność i umieralność z powodu chorób układu krążenia, której promotorem był prof. Andrzej Pająk. Jednocześnie z pracą w Instytucie poszerzałam w ramach specjalizacji wiedzę z epidemiologii, czego zwieńczeniem było uzyskanie tytułu specjalisty z tej dziedziny w roku 2017.

Jakie doświadczenia nabyte podczas studiów na zdrowiu publicznym pomogły ci w zdobyciu pracy?

Odkąd pamiętam, największą zawodową frajdę sprawiała mi praca z bazami danych. Za najcenniejsze doświadczenia nabyte podczas studiów ze zdrowia publicznego uważam te, które uświadomiły mi, jak ważne jest odpowiednie opracowanie i prowadzenie baz danych. Dobre przygotowanie, zarówno teoretyczne zdobyte w czasie zajęć na studiach, jak i praktyczne zyskane w czasie pracy w Zakładzie Epidemiologii okazały się tu kluczowe.

Po pierwszym roku studiów odbyłam praktyki w Szpitalu Uniwersyteckim, gdzie miałam okazję zapoznać się, niestety tylko teoretycznie – poprzez analizę dokumentacji – z różnymi aspektami dotyczącymi funkcjonowania szpitala. Nie wspominam tych praktyk zbyt dobrze. Powiedziałabym, że zasadnicza korzyść wynikająca z ich odbycia to przekonanie, że praca w szpitalnej administracji nie jest tym, czym chciałabym zajmować się zawodowo. Poza tymi praktykami, wszystkie pozostałe odbywałam w Zakładzie Epidemiologii i Badań Populacyjnych. To z kolei pozwoliło mi na dokładne zapoznanie się ze specyfiką pracy związanej z prowadzeniem dużych epidemiologicznych projektów badawczych. Początkowo zajmowałam się kodowaniem i weryfikacją danych zebranych w pierwszej fali badania HAPIEE, które było przeprowadzone na dużej, losowo wybranej próbie mieszkańców Krakowa. Kolejne stopnie wtajemniczenia obejmowały organizację drugiej fali badania HAPIEE, a zwłaszcza testowanie programu do przeprowadzania wywiadów z respondentami oraz zbieranie takich wywiadów – czyli gromadzenie danych.

W późniejszym czasie brałam także udział w innych projektach badawczych, m.in. w projekcie EuroAction, co pozwoliło mi zdobyć doświadczenie związane z organizacją badania ‘w terenie’ – czyli zapewnienia warunków odpowiednich do sprawnego przeprowadzenia badania dla współpracujących z nami ośrodków (szpitali i przychodni).

W marcu 2019 roku rozpoczęliśmy przygotowania do trzeciej fali badania HAPIEE (projekt pt. Psychospołeczne determinanty chorób układu krążenia i procesu starzenia. Badanie prospektywne kohorty mężczyzn i kobiet w wieku 60-84 lat). Na wstępnym etapie byłam odpowiedzialna (we współpracy z informatykami z Ośrodka Komputerowego UJ CM) za przygotowanie i zapewnienie sprawnego działania aplikacji do przeprowadzania wywiadów z respondentami. Dodatkowo, do moich obowiązków należy koordynacja badań uczestników w jednej z czterech wyznaczonych przychodni oraz kontrola zbieranych danych i wykonywanie analiz statystycznych.

Jakie umiejętności zdobyte na studiach wykorzystujesz w pracy zawodowej?

Dzięki opanowaniu w czasie studiów różnych zagadnień związanych ze zbieraniem danych, przygotowywaniem baz danych oraz późniejszą ich analizą, a także prezentacją i interpretacją uzyskanych wyników, praca ze studentami jest dużo łatwiejsza. Mogę dzielić się z nimi nie tylko teoretycznymi, ale również praktycznymi wskazówkami. Zdobyte doświadczenie przynosi także ogromne korzyści w codziennej pracy badawczej i naukowej.


Blog Zdrowia Publicznego, red. M. Zabdyr-Jamróz, Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM, Kraków: 24 października 2019


 


Powrót