Zarządzanie w Ochronie Zdrowia – nowy kierunek studiów licencjackich na Uniwersytecie Jagiellońskim

03.03.2020 r.

W roku akademickim 2020/2021 Instytut Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM wspólnie z Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ planuje otwarcie nowych studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (licencjackich) – Zarządzanie w Ochronie Zdrowia. Nowa oferta jest skierowana do osób pragnących w przyszłości związać swoją karierę zawodową z rozwijającym się, perspektywicznym sektorem ochrony zdrowia, na wielu pozamedycznych stanowiskach pracy. Jest to pierwszy tego typu program na Uniwersytecie Jagiellońskim. Cechą szczególną kierunku jest jego międzywydziałowość, skutkująca interdyscyplinarnością i holistycznym podejściem do problemów natury organizacyjnej, zarządczej i ekonomicznej, występujących w ochronie zdrowia.

Oferując nowatorskie studia międzywydziałowe, Uniwersytet Jagielloński uzupełnia swoją ofertę renomowanych i wielokrotnie nagradzanych przyznawaniem pierwszego miejsca w corocznych rankingach Perspektywy studiów pierwszego stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne, drugim kierunkiem studiów przygotowujących do podjęcia zatrudnienia na coraz liczniejszych pozamedycznych stanowiskach pracy w ochronie zdrowia. Oferta studiów na kierunku Zarządzanie w Ochronie Zdrowia skierowana jest do kandydatów, których zainteresowania naukowe idą niewyłącznie, lecz bardziej wyraźnie w kierunku nauk społecznych oraz ścisłych przedmiotów nauczania, zaś oferta studiów na kierunku Zdrowie Publiczne do kandydatów o zainteresowaniach naukowych związanych niewyłącznie, lecz w większym stopniu z biologiczno-medycznymi aspektami ochrony zdrowia.

Więcej informacji o nowych studiach pojawi się wkrótce na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych Instytutu Zdrowia Publicznego, a także Działu Rekrutacji UJ. Przewidywane jest, że przy kwalifikacji kandydatów na studia będą brane pod uwagę następujące przedmioty: biologia, chemia, fizyka, filozofia, geografia, historia, informatyka, język angielski, język polski, matematyka oraz wiedza o społeczeństwie.


Powrót