Ważne informacje dotyczące zdalnego nauczania w Uniwersytecie Jagiellońskim

05.05.2020 r.

  W oparciu o Zarządzenie nr 41 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020 roku w sprawie: zasad regulujących organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (pełna treść zarządzenia znajduje się w domenie publicznej), wprowadzone zostały m.in. następujące ważne zasady dotyczące zdalnego nauczania:

-) Do 30 września 2020 roku w ramach jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia (…) dopuszcza się organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów, w szczególności przeprowadzania zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia poza siedzibą Uniwersytetu z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację.

-) Do 30 września 2020 roku dopuszcza się w porozumieniu ze studentem organizację egzaminu dyplomowego poza siedzibą Uniwersytetu z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację.

-) W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych oraz weryfikacji tożsamości studentów, pracowników oraz innych osób prowadzących zajęcia wprowadza się obowiązek korzystania przez wymienione osoby z poczty elektronicznej w domenie uj.edu.pl.


Powrót