Po ukończeniu studiów na kierunku Zdrowie Publiczne, na absolwentów czekają atrakcyjne miejsca pracy!

12.10.2019 r. Zdrowie Publiczne jest wciąż jeszcze młodą nauką i relatywnie nowym kierunkiem kształcenia. Tym większe zainteresowanie wzbudza więc „Badanie losów zawodowych absolwentów. Wyniki monitoringu losów zawodowych absolwentów Zdrowia Publicznego na studiach I i II stopnia w Wydziale Nauki o Zdrowiu”, przeprowadzone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny wśród absolwentów, którzy kończyli studia w roku 2017. Poniżej przedstawiamy bardzo ważne informacje oraz wnioski płynące z tego badania.

Jeśli chodzi o studia na kierunku Zdrowie Publiczne 1 stopnia, 80% absolwentów w momencie badania pracowało, co ewidentnie wskazuje na to, że po Zdrowiu Publicznym (nawet już po studiach 1 stopnia) pracę można znaleźć. Znalezienie pracy po skończeniu studiów było zdecydowanie lub raczej łatwe aż dla 59% absolwentów (zdecydowanie łatwe – dla 42%). Duży odsetek, bo 80% absolwentów nie pracuje dodatkowo poza danym miejscem zatrudnienia, co pośrednio może wskazywać na zadowolenie z osiąganych dochodów, wobec istniejących obecnie możliwości pracy dodatkowej lub dorywczej, zwłaszcza w dużym mieście. Aż 79% absolwentów wykonuje pracę w pełni lub częściowo zgodną ze zdobytym wykształceniem. Wszyscy lubimy być krytyczni, jednak stopień zadowolenia z ukończonych studiów jest co najmniej średni lub wyższy niż średni wśród 75% absolwentów, natomiast wysoki lub bardzo wysoki wśród 40%. Zwraca uwagę bardzo duża aktywność naukowa studentów, spośród których 42% działało w kołach naukowych. Świadczy to o wysokich ambicjach studentów oraz ich zapale do poszerzania wiedzy i podnoszenia swojej wartości na rynku pracy.

Natomiast jeśli chodzi o studia na kierunku Zdrowie Publiczne 2 stopnia, wszyscy (!) absolwenci w momencie badania pracowali, co tym bardziej dokumentuje, że po ukończeniu Zdrowia Publicznego można bez problemu znaleźć pracę, zwłaszcza po studiach 2 stopnia. Dla 78% absolwentów była to praca zgodna ze zdobytym wykształceniem, co bez żadnych wątpliwości potwierdza szczegółowy wykaz miejsc pracy. Dla 70% absolwentów znalezienie pracy po zakończeniu studiów było zdecydowanie lub raczej łatwe, przy czym 77% absolwentów nie pracuje dodatkowo poza danym miejscem zatrudnienia. Aż 81% absolwentów ocenia swój stopień zadowolenia z ukończonych studiów jako co najmniej średnio wysoki, przy czym dokładnie połowa – jako wysoki lub bardzo wysoki. Nadal duży odsetek studentów (23%) działał w kołach naukowych.

Można więc podsumować, że nie ma żadnych wątpliwości, iż studia z zakresu Zdrowia Publicznego dają podstawę do bezproblemowego znalezienia pracy zawodowej. Jest to dobra praca, zgodna z kierunkiem kształcenia, co potwierdzają sami absolwenci. Pozytywne wnioski płynące z badań warszawskich są zbieżne z treściami wywiadów przeprowadzanych przez nas w Instytucie Zdrowia Publicznego UJ CM, z naszymi absolwentami. Publikujemy je na naszych stronach internetowych – zachęcamy do zapoznania się z nimi! https://izp.wnz.cm.uj.edu.pl/pl/strona-glowna/kariery-absolwentow-wywiady/

Opracowanie: Tomasz Bochenek

 


Powrót