Ośrodki akademickie z Polski, Mołdawii i Francji, zajmujące się zdrowiem publicznym, zacieśniają współpracę w reakcji na wojnę w Europie

19 lipca 2022 r.

Prof. Tomasz Grodzicki, Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum (UJCM); Prof. Oleg Lozan, Dyrektor Szkoły Zarządzania Zdrowiem Publicznym (SZZP) Republiki Mołdawii w Kiszyniowie, oraz Dr Laurent Chambaud, Dziekan Francuskiej Szkoły Zdrowia Publicznego EHESP w Rennes, podpisali umowę o bezpośredniej współpracy naukowej, akademickiej i kulturalnej. Ma ona wspomóc wymianę dydaktyczno-badawczą pracowników i studentów, włączając w to staże i praktyki studenckie, a także wspólne organizowanie wykładów, seminariów i konferencji naukowych, oraz współpracę w projektach naukowych i przygotowywanie wspólnych publikacji naukowych.

 

Potrzeba rozwijania pokojowej współpracy akademickiej i jej wartość, niedoceniana zazwyczaj w czasach pokoju, stały się bardzo wyraźne w obliczu trwającej obecnie wojny na Ukrainie, wywołanej brutalną napaścią Rosji w lutym 2022 roku. Od samego początku trwania tego krwawego konfliktu, wszystkie trzy ośrodki akademickie z Polski, Mołdawii i Francji zaangażowały się w przedsięwzięcia, które mają na celu udzielenie właściwej odpowiedzi na wyzwania, których skali okazuje się bezprecedensową od czasu zakończenia II wojny światowej. W szczególności, są one związane ze zdrowiem publicznym, ochroną zdrowia i kryzysami humanitarnymi.

 

EHESP w Rennes bierze udział w inicjatywach prowadzonych przez Stowarzyszenie Szkół Zdrowia Publicznego w Regionie Europejskim (ASPHER), w szczególności współprzewodnicząc grupie roboczej ds. uchodźców, działając we współpracy z krajami sąsiadującymi z Ukrainą. EHESP pragnie wspierać szkoły zdrowia publicznego zlokalizowane właśnie w krajach graniczących z Ukrainą, borykających się obecnie z dużym i niespodziewanym napływem uchodźców wojennych, w sposób szczególny uwzględniając przy tym wieloletnie partnerstwo z Instytutem Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM.

 

SZZP w Kiszyniowie, w obliczu wojny toczącej się bardzo blisko granic Mołdawii, podjęła szereg inicjatyw, włączając w to organizację szkoleń i przygotowywanie specjalistycznych opracowań dla władz państwowych, jak również dla uchodźców i ogółu ludności (np. „Wytyczne dla organizowania i prowadzenia obozów tymczasowych dla ofiar katastrof”; „Wytyczne dla zarządzania personelem medycznym w sytuacjach kryzysowych”). Jedną z nowych inicjatyw SZZP jest utworzenie Narodowej Platformy Komunikacji Zdrowotnej, która ma zapewnić przejrzysty, profesjonalny, apolityczny i równościowy dialog pomiędzy wszystkimi organizacjami działającymi w systemie zdrowia publicznego. Ma to służyć zapewnieniu wsparcia decyzyjnego dla menedżerów ochrony zdrowia i władz zdrowotnych wszystkich szczebli.

 

W Krakowie, UJCM, w tym również Instytut Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu, aktywnie włączyły się w łagodzenie następstw kryzysów zdrowotnych i humanitarnych, spowodowanych wojną na Ukrainie. Obejmowało to m.in. otwarcie akademików dla uchodźców wojennych z Ukrainy, organizowanie publicznych zbiórek żywności i innych artykułów potrzebnych uchodźcom, zapewnianie pomocy w tłumaczeniach językowych oraz pomocy prawnej i psychologicznej, zorganizowanie ośrodka wymiany informacji potrzebnej uchodźcom, udzielanie różnych form wsparcia studentom ukraińskim, a także szerzenie świadomości na temat wojny i jej skutków w międzynarodowym środowisku akademickim. Zarówno Instytut Zdrowia Publicznego w Krakowie, jak też SZZP w Kiszyniowie, zaangażowały się również aktywnie w inicjatywy firmowane przez ASPHER, związane z wojną na Ukrainie.

 

W chwili obecnej, trzy ośrodki akademickiego zdrowia publicznego z Francji, Mołdawii i Polski, łączą swoje wysiłki, starając się sprawnie odpowiadać nowym wyzwaniom, które mają bezpośredni związek z niestabilną sytuacją w Europie i na całym świecie. Uczelnie są świadome tego, że w obliczu wojny pojawiła się szczególna i rosnąca potrzeba zacieśniania pokojowej współpracy w obszarze szkolnictwa wyższego i badań naukowych. Współpraca ta ma być związana z ważnymi problemami zdrowia publicznego, w tym również tematami nowymi – takimi, których zaistnienie naukowcy i nauczyciele akademiccy zupełnie nie przewidywali jeszcze kilka miesięcy temu, przed wybuchem wojny na Ukrainie. Podpisane właśnie porozumienie ma posłużyć jako platforma wyjściowa dla nowych, wspólnych projektów i ma ułatwić wspólne ubieganie się o źródła finansowania dla wszelkich form dalszej współpracy.

 

Każda ze stron wyznaczyła osobę łącznikową dla realizacji porozumienia. Są nimi: Pani Fanny Helliot, Dyrektor ds. współpracy międzynarodowej z ramienia EHESP; Prof. Oleg Lozan z ramienia SZZP, oraz Dr Tomasz Bochenek, Zastępca Dyrektora Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJCM.

 

Opracowanie: Tomasz Bochenek 


Powrót