Ważna informacja dla kandydatów na studia z Białorusi – poszerzenie pomocy stypendialnej w ramach Programu Stypendialnego Rządu Rzeczypospolitej Polskiej im. Konstantego Kalinowskiego / Важная информация для абитуриентов из Беларуси – расширение стипендиальной помощи в рамках правительственной стипендиальной программы Республики Польша им. К. Калиновского

26.08.2020 r. Uprzejmie informujemy, że w związku z obecną sytuacją na Białorusi i przewidywanym wzrostem liczby osób represjonowanych, będących statutowymi adresatami Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego, uruchomiony został dodatkowy nabór do programu pomocowego Programu I, dającego wsparcie obywatelom Białorusi podczas studiów w różnych uczelniach w całej Polsce, jak też Programu II, dotyczącego rocznych staży dla badaczy w Warszawie. Stypendia finansowane są przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Warunkiem zakwalifikowania do Programu I jest relegowanie z uczelni wyższych Białorusi z powodów politycznych lub ukończenie Liceum Humanistycznego im. Jakuba Kołasa w Mińsku.

/ Информируем о том, что в связи с нынешней ситуацией в Беларуси и возможным увеличением количества репрессированных людей, которые являются адресатами правительственной стипендиальной программы Республики Польша им. К. Калиновского, открыт дополнительный набор в Программу I, обеспечивающую поддержку гражданам Беларуси во время учёбы в различных университетах по всей территории Польши; так же открыт дополнительный набор в Программу II, касающуюся годичных стажировок для исследователей в Варшаве. Стипендии финансируются Министром науки и высшего образования. Условием участия в программе I является отчисление из университетов Беларуси по политическим мотивам или окончание Гуманитарного лицея им. Якуба Коласа в Минске.

 

Przyjmowanie aplikacji będzie odbywało się od 31 sierpnia 2020 r. w trybie ciągłym, aż do wyczerpania limitu miejsc. Informacje dotyczące wymogów formalnych i niezbędnych dokumentów zawarte są w folderach Programu dostępnych na stronie internetowej Studium Europy Wschodniej UW: www.studium.uw.edu.pl. Mailowy adres kontaktowy dla osób potrzebujących wsparcia stypendialnego to: bialorus.studium@uw.edu.pl. Regulamin programu zamieszczamy w załączeniu.

/Заявки будут приниматься непрерывно, начиная с 31 августа 2020 г до исчерпания лимита мест. Информация, относительно формальных требований и необходимых документов доступны на веб-сайте Studium Europy Wschodniej UW: www.studium.uw.edu.pl. Контактный адрес электронной почты для тех, кому нужна стипендиальная поддержка: bialorus.studium@uw.edu.pl. Устав программы прикреплен ниже.

 

Uprzejmie zaznaczamy, że obsługę Programu zapewnia Biuro Programu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego, działające przy Studium Europy Wschodniej UW, jednakże korzystający z pomocy stypendialnej studenci z Białorusi mogą studiować nie tylko w Warszawie (UW – Uniwersytet Warszawski), lecz również w innych polskich uczelniach – w tym również w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zapraszamy więc serdecznie do korzystania z programu (Program I) także studentów i kandydatów na studia, na kierunkach Zdrowie Publiczne (pierwszego i drugiego stopnia) oraz Zarządzanie w Ochronie Zdrowia (pierwszego stopnia), realizowanych w naszym Instytucie Zdrowia Publicznego, na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum!

/Также обращаем ваше внимание, что программу поддерживает офис стипендиальной программы им. К. Калиновского, находящегося в Центре Восточной Европы Варшавского университета, однако студенты из Беларуси, получающие стипендии, могут учиться не только в Варшаве (UW – Варшавский университет), но и в других польских университетах, включая Ягеллонский университет в Кракове. Поэтому мы сердечно приглашаем вас воспользоваться программой (Программа I), а также студентов и кандидатов для обучения на направлении Общественное Здоровье (бакалавриат и магистратура) и Управление в здравоохранении (бакалавриат), реализуемых в нашем Институте общественного здравоохранения на факультете медицинских наук Ягеллонского университета – Collegium Medicum!

 

Źródło informacji: https://studium.uw.edu.pl/program-im-kalinowskiego/

/Источник информации: https://studium.uw.edu.pl/program-im-kalinowskiego/


Powrót