Trwa rekrutacja na studia – nabór dodatkowy na studia I stopnia: Organizacja i ekonomika ochrony zdrowia oraz Zdrowie publiczne

21.07.2019 r.
Można się jeszcze ubiegać o miejsce na kierunkach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia: Organizacja i ekonomika ochrony zdrowia oraz Zdrowie publiczne. 
 
Studia na kierunku Organizacja i ekonomika ochrony zdrowia mają na celu wykształcenie profesjonalistów doskonale znających możliwości zastosowania narzędzi ekonomicznych, organizacyjnych i regulacyjnych do optymalizacji procesów zachodzących w sektorze ochrony zdrowia, a jednocześnie rozumiejących, że naczelnym zadaniem systemu ochrony zdrowia jest podtrzymywanie społeczeństwa w dobrym zdrowiu, a w razie wystąpienia problemów – ratowanie zdrowia i życia. Jest to kierunek nowatorski i dynamicznie rozwijany, otwarty w poprzednim roku akademickim w oparciu o zapotrzebowanie systemów opieki zdrowotnej w Polsce i zagranicą.
 
Pełną informację o tych nowych studiach można znaleźć na naszych stronach internetowych, zaś więcej informacji dotyczących rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunku Organizacja i ekonomika ochrony zdrowia:
 
 
Studia na kierunku Zdrowie publiczne znalazły się w grupie 9 kierunków prowadzonych na UJ CM, które w corocznym ogólnopolskim rankingu uczelni wyższych, przygotowywanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, w klasyfikacji kierunków studiów zajęły pozycję lidera. Dodajmy – kolejny raz z rzędu!
 
Studia na tym kierunku łączą wiedzę z zakresu nauk o zdrowiu, biologicznych i medycznych z wiedzą z dziedziny zarządzania, ekonomii, prawa oraz nauk społecznych i psychologii. Student poznaje procesy warunkujące stan zdrowia, metody służące ochronie zdrowia i wzmacnianiu potencjału zdrowotnego społeczeństwa oraz zasady racjonalnego i ekonomicznego stosowania tych metod. Studenci zdobywają m.in. umiejętność identyfikowania problemów zdrowotnych i wiązania ich z działaniami systemu ochrony zdrowia, rozwiązywania tych problemów na poziomie populacji, posługiwania się przepisami prawnymi i narzędziami zarządczymi w obrębie sektora zdrowotnego.
 
Podobnie jak w przypadku studiów Organizacja i ekonomika ochrony zdrowia, pełną informację o studiach Zdrowie Publiczne można znaleźć na naszych stronach internetowych, zaś więcej informacji dotyczących rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunku Zdrowie publiczne:
 
 
Po zakończeniu studiów I stopnia absolwent otrzymuje tytuł licencjata i przygotowany jest do pełnienia m.in. następujących funkcji zawodowych: wykonawca programów ochrony zdrowia lub wykładowca w ramach programów edukacji zdrowotnej, kierownik i szkoleniowiec w zespołach pracowników technicznych wykonujących zadania w ramach programów ochrony zdrowia, pracownik działów metodyczno-organizacyjnych placówek i jednostek opieki zdrowotnej, pracownik w różnych działach administracji opieki zdrowotnej, Narodowym Funduszu Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Ministerstwie Zdrowia, organach samorządu terytorialnego, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, pracownik instytucji międzynarodowych zajmujących się problemami zdrowia, w szczególności zdrowia publicznego oraz organizacji i ekonomiki zdrowia (np. Światowa Organizacja Zdrowia – WHO, instytucje Unii Europejskiej), współpracownik międzynarodowych zespołów projektowych (wywiady z absolwentami IZP UJ CM). Zakres miejsc pracy naszych absolwentów obejmuje również instytucje systemu ochrony zdrowia, takie jak: szpitale, przychodnie, centra rehabilitacyjne, ubezpieczyciele prywatni, administracja rządowa i samorządowa, organizacje pozarządowe, i wiele innych.
Najlepszym źródłem informacji o tym, gdzie można pracować i czym się zajmować zawodowo po ukończeniu studiów w Instytucie Zdrowia Publicznego, są nasi Absolwenci. Wywiady z nimi można przeczytać:
 
Każdy absolwent studiów pierwszego stopnia zrealizowanych w Instytucie Zdrowia Publicznego UJ CM może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia realizowanych – u nas lub w innej uczelni.
 
Serdecznie zapraszamy na studia w Instytucie Zdrowia Publicznego!

Powrót