Historia

Historia Instytutu rozpoczyna się od powstania w 1991 roku w Krakowie Szkoły Zdrowia Publicznego – międzywydziałowej jednostki Akademii Medycznej i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ta pierwsza w Polsce szkoła zdrowia publicznego powstała przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej oraz przy doradztwie przedstawicieli francuskiego Ministerstwa Zdrowia. Formalne założenie szkoły poprzedziły kilkumiesięczne przygotowania prowadzone przez dwóch pełnomocników MZiOS: Andrzeja Rysia i Tadeusza Skarbka. Szkoła wzorowana była na francuskiej Ecole Nationale de Sante Publique.

  Pierwszym dyrektorem Szkoły został dr Tadeusz Skarbek (1991-1992), którego wkrótce zstąpił na tym stanowisku Andrzej Ryś (1992-1996). Zespół SZP już w 1991 roku rozpoczął intensywną i wielokierunkową działalność edukacyjną mającą na celu przygotowanie nowoczesnej kadry menedżerskiej dla potrzeb zmieniającego się polskiego systemu opieki zdrowotnej. W tym celu otwarto 2-letnie dzienne studia podyplomowe w zakresie zarządzania szpitalem i administracji publicznej, a w 1993 roku 3-letnie studia podyplomowe, dla osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w instytucjach ochrony zdrowia. Jako wzór kursów posłużyły m.in. programy ENSP i Harwardzkiej Szkoły Zdrowia Publicznego w dziedzinie polityki i zarządzania w opiece zdrowotnej. W latach 1993 – 1998 prowadzone były, wspólnie z francuskimi partnerami, roczne studia podyplomowe dla inspektorów farmaceutycznych. W 1997 otwarto roczne Podyplomowe Studium Promocji Zdrowia dla osób realizujących zadania w zakresie programów zdrowotnych. Ten program studiów powstał w ramach programu Tempus Unii Europejskiej i wzorowany był na podobnych programach edukacyjnych realizowanych w Holandii.

  W 1992 roku Szkoła Zdrowia Publicznego została członkiem Association of Schools of Public Health in European Region (ASPHER). W październiku 1994 roku była organizatorem XVI konferencji ASPHER pt. Information Policy in Public Health, a w roku 1995 uzyskała akredytację Stowarzyszenia dla oferowanych przez siebie programów nauczania.

   W lutym 1997 roku, na mocy uchwały Senatu UJ, Szkoła Zdrowia Publicznego weszła w strukturę Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, przekształcając się w Instytut Zdrowia Publicznego i razem z Instytutem Pielęgniarstwa tworząc Wydział Ochrony Zdrowia (obecnie Wydział Nauk o Zdrowiu). W 1996 roku Dyrektorem SZP (a następnie Instytutu) został Prof. dr hab. W. Cezary Włodarczyk. W 1997 roku w Instytucie otwarto 5-letnie studia przeddyplomowe na kierunku Zdrowie Publiczne, w systemie 3-letnich studiów licencjackich i 2-letnich magisterskich, które następnie przekształciły się w system dwustopniowy obejmujący 3-letnie studia licencjackie i 2-letnie studia magisterskie. W ramach tych studiów kształci się przyszłą kadrę administracyjną i kierowniczą dla potrzeb systemu opieki zdrowotnej, umożliwiając uzyskanie stopnia licencjackiego i magisterskiego w zakresie zdrowia publicznego. W 2002 roku opuścili mury Instytutu pierwsi w Polsce magistrzy zdrowia publicznego.

  Szkoła a później Instytut w ciągu lat swojego istnienia zorganizowały kilkadziesiąt krajowych i międzynarodowych konferencji, seminariów oraz warsztatów dotyczących problemów zdrowia publicznego, zarządzania i kształcenia w tej dziedzinie.

  Funkcję Dyrektora Instytutu Zdrowia Publicznego pełnili kolejno: prof. dr hab. Zdzisław Szafran (2001-2002), prof. dr hab. Stanisława Golinowska (2002-2008),  prof. dr hab. med. Andrzej Pająk (2008-2012). Od września 2012 r.. do września 2016 obowiązki Dyrektora Instytutu Zdrowia Publicznego sprawował prof. dr hab. Cezary W. Włodarczyk. Od września 2016 r. nowym dyrektorem Instytutu jest dr hab. Christoph Sowada.

   W kwietniu 2011 r. minęło 20 lat od czasu powstania Szkoły Zdrowia Publicznego. Z tej okazji dnia 16 kwietnia 2011r. odbyło się uroczyste sympozjum naukowe zatytułowane Zdrowie publiczne w Europie, będące równocześnie zjazdem absolwentów oraz byłych i obecnych pracowników Szkoły Zdrowia Publicznego/ Instytutu Zdrowia Publicznego. Gośćmi specjalnymi byli m.in: John Dalli, Komisarz Unii Europejskiej ds.Zdrowia i Konsumentów, prof. Helmut Brand, Prezydent-elekt Stowarzyszenia Szkół Zdrowia Publicznego w Regionie Europejskim (ASPHER), dr Marek Haber – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia RP oraz dr Andrzej Ryś – Dyrektor ds. zdrowia publicznego w Dyrekcji Generalnej Zdrowia i Konsumentów Komisji Europejskiej, w latach 1992-1996 dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego.

  Dnia 3 czerwca z okazji obchodów 25-lecia powstania Instytutu Zdrowia Publicznego w Collegium Medicum UJ zorganizowano konferencję naukową  pt. Zdrowie publiczne w Polsce, w Europie i na świecie, w której uczestniczyli absolwenci Szkoły i Instytutu Zdrowia Publicznego, byli i obecni pracownicy Instytutu, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, NIZP-PZH, WHO Polska i inne osoby związane ze zdrowiem publicznym.

  W roku 2011 kształcenie na kierunku Zdrowie Publiczne otrzymało ocenę wyróżniającą Państwowej Komisji Akredytacyjnej (uchwała nr 515/ 2011 Prezydium PKA z 10.06.2011 r.).  Natomiast w roku 2012 kierunek Zdrowie Publiczne został przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyróżniony dotacją projakościową, przyznawaną najlepszym w Polsce kierunkom studiów. W całej Polsce wyróżniono tylko 28 kierunków na 25 wydziałach.

  Instytut Zdrowia Publicznego wydaje własne czasopismo naukowe „Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie”, stanowiące platformę prezentacji prac naukowych prowadzonych w środowisku nauk o zdrowiu.